در این دنیا آشوب بازار که هر کسی فکر خود و جیب خودش است و راه میرود که بگوید آری فقط من زنده ام همین و بدون هیچ انگیزه ایی نفس میکشد. ولی هوا هم کم است برای نفس کشیدن و زنده ماندن……..

کجاست؟؟؟؟؟