امداد جاده ایی

گزارش روزانه خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور


خدمات امداد سامان رایا شامل فعالیت های روزانه امداد سامان رایا در سطح کشور می باشد. گزارش روزانه خدمات صورت روزانه در همین صفحه بروزرسانی می شود و شما عزیزان می توانید هر روز این گزارشات را ملاحظه بفرمایید.

 


گزارش روز ۱۷ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
هاشمی912...8789مشترک پرایدکرج چرخحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مهرابی912...1867مشترک سمند کرج حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
دانشور 936...3344ازاد 405کریم خان تسمه کولر تعمیر در محل باهزینه 130راضی از برخورد وخدمات ایمانی
پیرحیاتی 919...6068مشترک تیباالهیه فن کار نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
نوری 912...0967مشترک پراید سه راه اذری استارت نمیخوره تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حشمتی 930...0788مشترک پیکان وانتشهرری صفحه کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
نجفی 914...7308مشترک 206تبریزروشن نمیشهتعمیردر محل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد شکی 911...9939مشترک 405گلستان استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نگین مبارکی919...0003مشترک اکسنتهشتگردباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمد محبی912...5235مشترک پرایداردبیلروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۶ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
محمد رضا احمدی9193052236مشترکراناجاجرود رادیاتورحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جمشید مهرابی9126651867مشترکسمند کرج خاموش شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
دغلاوی9308681474مشترکتیبامشهدجوش اوردهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۵ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
رشنو933...4354مشترک 206یادگارامام حملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
خسروجردی937...4927مشترک ام وی اممشهدحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
احمد زاده 919...6302مشترک پرایدم توانیر استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
ایمانی 914...5242مشترک پیکان وانتاردبیل صفحه کلاج حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
خلیلی 938...1270مشترک 405قرچکروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
تقی پور تبریزی912...7236مشترک 206ستارخان پنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
شعرباف تبریزی990...5424مشترک پرایدمهرابادجنوبیرادیاتورایاب وذهاب رایگاناضی از برخورد وخدمات ایمانی
حمزه جعفری912...9274مشترک پرایدخ ریحملحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
فیروزه صالحی912...6016ازادسانتافهپارکینگ حکیمروشن نمیشهباتری به باتری باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی
فرید معینی912...1238مشترک پرایددولتسیم گاز حمل رایگان با دوری مسیرراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۴ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
باقری 912...7215مشترک سمند استاد معین روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
ترمانی 990...8317مشترک 206شهریار استارت نمیخوره باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
خیامی فر 912...4673مشترک رانا کرج روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
بهلولی 939...7196مشترک سمند جاده شهریار روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
منصوری 919...2510مشترک پراید رسالت تصادفی حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
خلیلی912...6933مشترک 405قرچکموتور قفل کردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
اباکرزی9172555621مشترک پارس سرسبیلکلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
اصغرزاده9352225411مشترک 206کرجکلاچ حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
انارکیان9124636559مشترک پارس کرجاستارت نمیخوره حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۳ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
یادگاری918...9774مشترک 405همدانروشن نمیشهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
تاتی938...9119مشترک تیباشهر ریحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
نظری 935...1287مشترک 206اراکروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۲ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جعفری912...9274مشترک پرایدپارک شهرباتری ب باتری تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محسنی 912...7757مشترک مزدا جاده ساوه روغن ریزی ایاب ذهاب رایگان برای امدادگر راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مختار 912...0126مشترک سمند نارمک دسته دنده شل شده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
صفاییان917...1685ازادپرایدلرستان/درودحملحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جعفرقلی زاده912...8499مشترک 206فرمانیه تسمه دینام / پروانهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۱ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شمس 912...1249ازاد لکموز ایت الله صدر روشن نمیشه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات محمدی
احمدی 919...7286مشترک برلیانس افسریه روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
ایثاری 919...7796مشترک پراید شهرک غرب روشن نمیشه باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
بدخشان 910...8531مشترک 405سعادت اباد واشر سر سیلند حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
رحمدل 912...6460مشترک ام وی ام لوشانحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
عظیمی 914...6180مشترک وانت اردبیل روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
خانلربیک 912...3909مشترک پارس اکباتان جوش میاره ایاب و ذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
لطیفی 918...1588مشترک پارس ملاصدرا روشن نمیشه تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
اغنامی 935...8840مشترک پارس امام علی روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
قربانی 912...2471مشترک اسپورتزکرج چراغ روشن شده تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
امیری915...1639مشترک رانامشهدباتری تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۰ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حسین مددی912...0998مشترک 405نازی ابادروشن نمیشهتعمیر درمحل رایگانراضی از برخوردوخدمات عرفانی
کمالی912...8759مشترک 206شهرک غرب روشن نمیشهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخوردوخدمات ایمانی
داوود حمیدی912...1321مشترک 405اشرفی اصفهانیجوش آوردهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخوردوخدمات محمدی
میتراجویا912...3102مشترک ماکسیماکاشانکپنچری تعمیردرمحل رایگانراضی از برخوردوخدمات عرفانی
زهرا فتاحی912...0784مشترک توسانجنت اباد باتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخوردوخدمات عرفانی
حسین میربهاء912...8978آزاد206اقدسیه باتری به باتریباتری به باتری باهزینهراضی از برخوردوخدمات عرفانی
ارسلان حیدرنیا911...6243مشترک نیسان 25کیلومتری بستان ابادروشن نمیشهحمل 25کیلومتررایگانراضی از برخوردوخدمات عرفانی

گزارش روز ۹ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
سعید سهی زاده921...6903مشترک پارس ساریگاز نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مولایی938...4195مشترک پرایدخ فاطمیتسمهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
بیات922...6100ازاد روارباط کریمتصادفی حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جواد بزی911...7293مشترک پرایدگرگاندندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مهدی نصیری912...1775ازاد206هاشم رفسنجانیپمپ بنزینحمل به تعمیرگاه با هزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
علیرضا قمصری936...4335مشترک ام وی امنبرد شمالیرادیاتورحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
خدیجه جاتکی912...8665مشترک تیبا2گیشا روشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
علی صالح916...7207مشترک پرایدپل زالحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
غلامحسین موسوی936...1473مشترک پارس مشهد( شهرک طرق)واشرسرسیلندرحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۸ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
احمد قمری919...0568مشترک 405شهرریروشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مرادی راد922...1228مشترک روآونکسیم کلاچحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
علیدوستی912...5707مشترک 206اقدسیه باتری ب باتری تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رضا شریف901...5363مشترک روارودکیحمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسین امیدوار 912...9690مشترک سمند ونک روغن هیدرولیک حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات اکبری

گزارش روز ۷ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
منصوری 918...3448مشترک تیبا سسندج روشن نمیشه حمل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
اخوند زاده 915...7105مشترک 206مشهد تسمه دینام تعمیر در محل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات اکبری
صادقی 912...3106مشترک وانت اریسان کرج پمپ بنزینتعمیر در محل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
اروجیان 937...1781مشترک سمند استارا صفحه کلاج حمل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
اکبری 921...4942مشترک پراید فردیس روشن نمیشهحمل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
رضایی 911...1690مشترک پراید تالش حرکت نمیکنه حمل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
احمدی 912...3484مشترک مزدا اتوبان کرج حرکت نمیکنه حمل به تعمیرگاه رایگانراضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
نعیمی 937...7221مشترک اردی شهرک بهشتی باتری ب باتری باطری ب باطری رایگان راضی ازبرخورد وخدمات عرفانی
مقدسی 912...7006مشترک 405فرخی یزدی باتری ب باتری باطری ب باطری رایگان راضی ازبرخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۶ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
فولادیان912...7608مشترک هایمادامغانبرقیتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
خان فینی938...3323مشترک راناکرجگاز نمیخورهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
دولتی919...0355مشترک روآکرجاستارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
آخوندزاده915...7105مشترک 206مشهد تسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
رایانی917...2069مشترک ال90بوشهر استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۵ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جمشید اشفته912...9679مشترک 206آوینیخاموش شده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
شهریار عادلی912...5586مشترک سراتواکباتان استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
خلیلی938...1270مشترک 405قرچکحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمدحسن عبدالهی912...2592مشترک 405ستاری گاز نمیخورهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
عبادالهی919...9181مشترک سمند شهر ریباتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
علی حیدری912...8002ازادجوکهشتگردباتری ب باتری باتری ب باتری راضی از برخورد وخدمات عرفانی
وحید حاج بیژن937...5944مشترک اریسان ازادگانفنتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۴ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شهرام حاجی تقی 912...6765ازاد سمند ازادی حرکت نمیکنه تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
شهره محمدی 912...5161مشترک ریو شهرک اکباتان سرسیلندر تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
رضایی 910...1687ازاد ساندرو م ازادی حمل حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
اسدی 911...0874مشترک پیکان وانت ساری حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
عباسیان936...1362ازادسمند مدرسحملتعمیر در محلراضی از برخورد وخدمات اکبری
علی زاده912...9053مشترک ام وی امصیاد شیرازیروغن ریزی حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی

گزارش روز ۳ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
صادقی 939...0658مشترک پارس بریانک استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
بختیاری 910...9131مشترک 405کریم خان کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
عباسی 912...2548ازاد لیفان م توحید سیم کلاج حمل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
موسوی 911...9787مشترک وانت اریسان گرگان دنده جانمیره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
طاعتی 912...8659مشترک نیسان گردنه حیران 4شاخه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
اروجیان 937...1781مشترک سمند استارا دیسک وصفحه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
صادقی 937...1598دفتر نیکو خصال ال90شیراز باطری ب باطری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صادقی 911...0965ازادپرایدرشتپمپ بنزینتعمیردرمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
قهاری902...4599مشترک سمند پرنددنده گیرکردهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
فانی 910...0721ازادام وی امقزوین روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
کردی 912...3953مشترک ساینا 4دانگه پمپ بنزینحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
نعیمی 937...7221مشترک اردی شهرک بهشتی باطری ب باطری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
پیرهیزکار 912...0235مشترک سمند بزرگ راه یاسینی روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
بهرامی 912...7626مشترک سمند جردن حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
فراوانی 912...5925مشترک 206قم فنش شکسته حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
بابکان 935...1806مشترک 405ستارخان روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
همتی 912...4639مشترک ماکسیما یافت اباد باک بنزین حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جولانی 912...5280مشترک پرشیا ابشناسان استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
دریایی 912...8789مشترک پیکان وانت خروجی مدرس حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
قابوس نژاد912...6110مشترک 206تهرانپارس استارت نمیخوره حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
غفاری 9126222286s399030073302817X33جنت اباد روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شریفی 9101915416s398090058295944405شریعتی روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
زرندی 9101238345s399020071300083ریو پونک روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صحت 9379871623s399020058305353405کرج روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فاطمی 9123079706s399030074302789ماکسیما پیروزی تعویض چرخ تعمیرات رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
دستی رزم 9124847964s399020033301862207الهیه فرمون قفل کرده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نادری9197984737پسرخانم صحت405جردن تسمه تایم حمل رایگان 40کیلومترراضی از برخورد وخدمات ایمانی
پویا9356975717ازاد206اس دیچمرانکلاچ شکستهتعمیردرمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
خدادادی9124988507s398090066293726405مینی سی تی سیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سجادی9124932806s398090033293545207ازادینشتی رادیاتورتعمیردرمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
آقائی پور9124116040s398060070284569سمند نواب جوش میاره حمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
زارع 935...6766مشترک 206شیراز باتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
حسنی 912...5512مشترک سمند زنجان فن کار نمیکنه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
کریمی 912...8319مشترک هیوندا ورناافسریه دنده حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مشایخ 905...9931مشترک سمند پونک باتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
ایرنجی 910...8345مشترک ریو پونک روشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ماحوزی 930...7179مشترک دنا پاسداران پنچری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کوثری912...8218مشترک ریو سعادت اباد جوش اوردهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
حیرانی912...0112مشترک ماکسیماپاکدشت خاموش میشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
ربیع پور912...0177مشترک پارس قزوینرادیاتور تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
علیزاده905...7838مشترک blsuرودباردود از ماشینحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدی936...2667مشترک سمند جنت اباد نشت بنزینتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
خوشحالی919...5930مشترک سمند عوارضی قم - تهرانحملحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احمدی 916...8233مشترک پرایددزفول فیوز برقیتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
آزادگان919...0604مشترک آریورودهنحمل / شیلنگ ترمزحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رضایی 912...2661مشترک sdامام علی / بعثتسیم کلاج تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
قلی پور912...4575مشترک سمند صومعه سراروشن نمیشهحمل رایگان انجام شدراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بهرک910...7223مشترک 206جاجرود گاز نمیخورهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بودینی912...4020آزاد206206سوراخ شدن باکبابت حمل 150 دادنراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نجفی912...7710آزادجیلی همدانحملبابت حمل 180 دادنراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
علمداری912...6358مشترکسمند جاجرود روشن نمیشهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
وحیدی شالو 938...6603مشترکجی 5احمد اباددندهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ایرانی اصل 912...0196مشترکسمند شهرارابرقیحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
همدانی 939...3578مشترکپراید پیروزی دنده عقب حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
صادقی 939...0658مشترکپرشیا شهر کرداستارت نمیخوره حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
روزبهانی912...2144مشترک206حکیم اگزوزتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
شریعتی913...9646مشترکپارس اصفهان /سپاهانحملحمل رایگان با کفیراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
صمیمی916...0313مشترک پرایدشادگانفرمون سفت شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
موسوی935...3621مشترک جک جی 5یافت آبادباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رحیمی912...8843مشترک 405تهرانپارس صدا از موتورحمل رایگان تا تعمیرگاه ترکمنیراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بادرودی912...1007مشترک دانگ فانگ عظیمیهباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
صبحی912...4128مشترک سوناتاپارک ساعیسوییچ جا موندهتعمیر در محل راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
آقایی912...2659مشترک پرشیا اکباتان روشن نمیشهراه اندازی در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مقنی زاده919...0837آزادپرایدتونل رسالت روشن نمیشهتعمیر درمحل باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
پورزارع912...3354مشترک 405نواب روشن نمیشهتعمیردر محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بدیجانیان912...0573مشترک 206ساریباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
گنابادی912...9284مشترک پرشیا دامغاندنده صدا میدهحمل تا تعمیرگان امدادگر رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سلیمی935...0719مشترک پرشیا قزوینبرقیراه اندازی در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجرد912...5634مشترک 206گیشا روشن نمیشهحمل رایگان تا تعمیرگاه جعفریراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
هوا خور 9163057987s398120058302447تیبا اهواز روشن نمیشه تعمیر در محل راضی از برخورد وخدمات عرفانی
منصوری 9193932510s399010066304474پرایدحکیمهتصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مرادی 9190055490s398040066288546روا مطهری دنده جانمیره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
اسماعیل پور 9125161503ازاد 405گیلاوند خاموش شده حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
خان قلی9126769044s399020058300264405م پروینجوش آوردهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حاجی زاده9167689540s398040023288357پارس اهوازحملحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مطمين9166511370s398020070173114دنایاسوجروشن نمیشودایاب و ذهاب راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
میرزایی 9122371732s398120090303308پرایدنواب روشن نمیشودحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
سربندی 912...4661مشترک 206ازادگان تسمه تایم حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اسد بیگی 938...1425مشترک پراید تهرانپارس روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
میرزایان 912...1371مشترک X33بومهن تصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
فرنودی 912...3329ازاد تیبا کارگر شمالی استارت نمیخوره تعمیردر محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
رواقی912...6727ازاداوانتهابیکروشن نمیشهتعمیردرمحل با هزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی
الوندی912...2352مشترک پرایددریاچهتسمهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری

گزارش روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شادمهر 912...5478ازاد 206رسالت روشن نمیشه تعویض باتری باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اقاسی 912...0248مشترک نیسان نیایشروشن نمیشه مشاور تلفنی رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسدی 916...6612مشترک پراید مسجد سلیمان تصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
گودرزی 912...1797مشترک 206تجریش روغن ریزی مشاور تلفنیراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نظریان 919...2078ازاد 206م ارزانتین تسمه دینام تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کی قبادی 912...3329مشترک 405کریم خانباتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
مهربان 912...3819مشترک ازرا گیشا پنچری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اذرخشی919...4742ازاد تویتا یادگارامام پمپ بنزینتعمیر در محل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رحمانی935...4264مشترک پارس خ ازادیآب خالی کردهحمل رایگان به تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رمضانی 912...7835مشترک 206اتوبان تهران کرجروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
ناصری912...9388مشترک تویوتابلوار کشاورزاستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
لجمیر916...5274مشترک اردی خوزستان/ایزهحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
میرسعید912...8667مشترک تیباکرج حملحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
شاهی 933...7282ازاد پراید نواب چرخ ترکیده حمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات دودیان
طبسوجی 912...0912مشترک بنز زعفرانیهواتر پمپ حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
تخم افشان 915...1539مشترک پراید مشهدپمپ بنزینتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ازرم سا 910...8984مشترک 206ستاری استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمدیان 912...2036مشترک 206کرج سیم کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
روزی خواه 910...0260مشترک پرشیا تبریزروشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات اکبری
کاظمی912...0379مشترک پرایدجردناستارت نمیخوره باطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسدبیگی938...0425مشترک پرایداتوبان باباییروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
باباپور911...4513مشترک زانتیاسمناناب روغن قاطی کرده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
ال حسینی919...9228مشترک 405شریعتی رادیاتور ترکیدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حمزه جعفری912...9274مشترک پرایدریباتری به باتریباتری به باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
شریعتی913...9646مشترک پارس اصفهانحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
قاسمی910...7821مشترک405م سپاهجوش میاره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
باباخانی921...2730مشترکام وی امحصارککلاج حمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات دودیان
عسگری935...6535مشترک206خ دماونداستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
نافعی919...9984مشترکسمند مارلیکروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمدرضایی پور912...6430مشترک206ورامیناستارت نمیخوره حمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات دودیان
وظیفه912...9950مشترکبسترن15خردادحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
بادرستانی918...6562مشترکتیبا2اراکروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
ابراهیمی912...6956مشترکزانتیاسمنانحرکت نمیکنه حمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات دودیان
پاپیپور916...0288مشترکپرایدلرستانپمپ بنزینحمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات دودیان
تنهایی935...3703مشترکسمند البرز/جهانشهرلوله بخاریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
جعفرپور912...3647مشترکسمند تهرانسرحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
مفید 99...5719مشترک 2067حوض اب روغن قاطی کرده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
ارشدی 912...7630مشترک ال 90مینی سی تی روشن نمیشه تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ویشوی910...3779مشترک روااتوبان امام علیکلاج حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
بیرانوند991...0285مشترک 405خرم اباد تصادفی حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
اژدریان911...2730مشترک پارس یاسینیروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
رمضانی 912...7835مشترک 206بیسیم روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کاشانی 912...2390مشترک پارس شریعتی باطری ب باطری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
میر فخرایی935...7579مشترک تیبا2چهارراه طالقانیجوش اوردهمشاوره تلفنی داده شدراضی از برخورد وخدمات دودیان
رحمانی 912...0945مشترک تیبااتوبان باباییاستارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
صادقی 919...4624مشترک پارس اتوبان باقریتسمهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شاهیده فر 912...7628مشترک هوندا خ ولیعصر روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
طالبی 912...5823مشترک سمند املش تسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
سرخی916...8839مشترک پرایداهوازاتصالیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
پناهی912...6530مشترک پرایدم سلماسروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
مجیبی 912...6008مشترک 206نارمک برق نمیاد تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
صدری 912...8798مشترک تاکسی شریعتی دنده خلاص شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عمادی 912...7994مشترک ساندرو نارمک روشن نمیشه هوم سرویس راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کابلو 912...2916مشترک زانتیا شهران ترمز نمیگیره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
قناعتی 935...7315ازاد وانت پیکان بلوار ارتش حرکت نمیکنه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
کتابفروش 914...0283مشترک ال90تبریز روشن نمیشه حمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات اکبری
نصرتی 912...4484مشترک 206کرج جوش اوردهحمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
صادقی 912...4179مشترک 206جنت اباد گیربکس تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
لاجوردی 912...9758مشترک ساینا پیروزی باتری ب باتری باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
حسینی فرد 912...9791مشترک 405م ولیعصر دوودبلند میشه ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
حاجیعلی 912...3711مشترک 206گیلاوند تصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شاهرخی 912...4812مشترک وانت پیکان جمهوری روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صحافی913...5515مشترک سوزوکیحسین اباد لویزانروشن نمیشهتعویض باتری درمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
عمادی02177...366ازادساندرو م رسالتباتری به باتریایاب وذهاب باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی
شفیع919...6730ازاد206م ازادیروشن نمیشهحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جعفری912...9274مشترک پرایدامیر حضورباتری به باتریباتری به باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
طاهرزاده919...7558مشترک پرایدجاجرود برقیحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اسلامیان 912...9860مشترک پروتون گیشا موتوری حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
نجمی 914...9380مشترک ریو تبریز موتوری حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
زارع935...6766مشترک 206شیراز پنچری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ایوبی 910...5974مشترک سمند اسلامشهر حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جواد پور 912...5367مشترک پراید 13ابان باتری ب باتری باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اقنامی 935...8840مشترک پرشیا همت جوش میاره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
جوادی 912...7370مشترک 206سعادت اباد روشن نمیشه تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
توسلی 933...3710مشترک 206شهرک اکباتان استارت نمیخوره حمل رایگان جعفری راضی از برخورد وخدمات اکبری
اردو 912...4138مشترک 207گاندی حرکت نمیکنه تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
باقری 912...7215مشترک سمند امام خمینی صدا از موتورحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
قیماسی 912...3127ازاد206فرمانیه روشن نمیشهحمل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
عراقیان 912...4112مشترک سمند کامرانیه کلاج تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمدی 912...2275مشترک سمند بریانک باتری ب باتری باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
مستعان 912...2540ازاد مگان نشتارود مشکل فنی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
مصطفی زاده990...1354مشترک پرایدشهرک ولیعصرروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
یار احمدی912...5317مشترک 206ستارخانروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
جعفرخانی912...4177مشترک ال90مرزداران روشن نمیشهایاب ذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
شمسیان912...4261مشترک پرایدمیدان پارچیناستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
جعفری912...9274مشترک پرایدتوپخونهباتری به باتریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جوادپور912...5367مشترکپرایدیوسف اباداستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
ابوبی910...5974مشترکسمند شهریار حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
لجمیر916...5274مشترک اردی خوزستانحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
حاجی زاده919...8475مشترک تیباشاپورسیم کلاچتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
درویشی917...4124مشترک 206تبریزباتریسرویس در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
بیات912...1926ازاد hc کراسعوارض پردیسحملحمل با خودروبر راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
توسلی933...3710مشترک206اکباتان استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بنی فاطمی912...0214مشترک206جاجرود روغن ریزی حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
بیگلرزاده914...5751مشترک سمند منزریه / تبریزروشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرجی912...0481مشترک ام وی ام مازندرانپمپ بنزینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
بشیری912...0524مشترک سمند همدان روشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جمالی912...8362ازاد سوناتامدرسروشن نمیشه ایاب وذهاب باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عباسی912...5914آزادپرایدقلعه حسن خانخاموش شده حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حاجی زاده916...2549مشترک پارس رامهرمزتو حرکت خاموش شدهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
زمانی 917...7297مشترک سمند خرموجدینام تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مختاری 930...0758همکارپرایدسرخ حصارتسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ملکی919...0478مشترک 405اول پردیستسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شکری912...8092مشترک 405گردنه حیراندینام دود میکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عسگری939...3046مشترک 405مطهری برق پشت امپر نمیادتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رضوی912...6731مشترک ماکسیماسوسنگان / نوررادیات سوراخحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جمالی912...8362ازاد سوناتامدرسروشن نمیشه ایاب وذهاب باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عباسی912...5914آزادپرایدقلعه حسن خانخاموش شده حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حاجی زاده916...2549مشترک پارس رامهرمزتو حرکت خاموش شدهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
زمانی 917...7297مشترک سمند خرموجدینام تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مختاری 930...0758همکارپرایدسرخ حصارتسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ملکی919...0478مشترک 405اول پردیستسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شکری912...8092مشترک 405گردنه حیراندینام دود میکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عسگری939...3046مشترک 405مطهری برق پشت امپر نمیادتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رضوی912...6731مشترک ماکسیماسوسنگان / نوررادیات سوراخحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
وکیل زاده 912...0287مشترک 206نارمک پنچری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اقا علی 921...1962مشترک مزدا وانت جاده مخصوص رادیاتور ترکیده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
پناهی912...6530مشترک پراید صادقیه خاموش شده تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اصغری912...1120مشترک 206جنت اباد استارت نمیخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
میرزا نزاد938...2907مشترک پراید بابل خاموش شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جلالی 919...5198ازاد206خ خیام حرکت نمیکنه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
عربکری 917...5791ازادال90کرج حرکت نمیکنه باطری ب باطری باهزینهراضی از برخورد وخدمات اکبری
اندرزا912...8244مشترک ام وی ام اتوبان اهنگروشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
دهقانی 914...9169مشترک ال90تبریزگاز نمخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شابونی 912...2187مشترک سمند مهراباد استارت نمیخوره حمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رنجبرزاده 912...0474مشترک پرشیا اتوبان حکیم جوش اورده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
صادقی 912...3106مشترک وانت اریسان گرمدره استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رضایی 930...6121مشترک ریو افسریه جوش میاره ایاب وذهاب امدادگر راضی از برخورد وخدمات اکبری
هاشمی 911...0069مشترک نیسان تهرانپارس حرکت نمیکنه ارسال باتری راضی از برخورد وخدمات اکبری
عینی935...7001مشترک 206اتوبان صدرتصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
پرویزی912...7282مشترک سمند توانیرپمپ بنزینتعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
شهریاری912...8280مشترک ریو نواب روشن نمیشه ایاب وذهاب امدادگر راضی از برخورد وخدمات عرفانی
سعادت یزدی930...2471مشترک دناکرج روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
امانی 912...7925s398120074303216سمند خ ازادی استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رمضانی919...9551s398110058301445وانت بیکانولنجک روشن نمیشه حمل رایگانزاضی از برخورد و خدمات ایمانی
موسوی919...5754ازادوانت بیکانگیشا|پمپ بنزین سوختهتعمیردرمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
آقایی912...0918s398090058295835هایماشمالاستارت نمیخوره تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
طهرانی 912...9225s399010066303491207ازادی جوش اوردهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
کنشلو912...8186مشترک مزدا دو کابینازادگانحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
هادی زیارانی912...5763مشترک سمند تهرانپارس افتاده تو جویحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
شانه سار 912...1129ازادپراید مجیدیه استارت نمیخوره تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
بادرستانی 918...4816مشترک سمند اراک روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
کجوئیان 912...0452مشترک 206شهرک غرب جوش میاره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
غلامی 919...1831مشترک 206ظفر دیسک وصفحه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمدی 911...1025مشترک پراید رشت روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شرف خان 912...4143مشترک کرولا م شهدا باتری ب باتری تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
میرزایی 912...2125مشترک 206سعادت اباد خاموش حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عسگرپور 912...5813ازاد برلیانس م هفت تیر پنچری تعمیر در محل باهزینه 60راضی از برخورد وخدمات اکبری
ذوالفقاری 935...4226مشترک ام وی ام خ ازادی حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسفندیاری 937...2366مشترک پراید وانت احمد اباد مستوفی رله دوبل تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عنایتی 939...5712مشترک پراید وانت خ امام حسین موتور جوش میاره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسن پور 912...1348ازاد پیکان 7تیر جعبه فرمون حمل باهزینه 150 تومنراضی از برخورد وخدمات اکبری
گروهی 912...4507مشترک 405کوهک تسمه تایم حمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
شعشعانی912...8508مشترک گلجردن 1لیتر روغن میخوادایاب وذهاب امدادگر راضی از برخورد وخدمات عرفانی
اعظمی912...4208مشترک سمند اتوبان قمروشن نمیشه مشاوره تلفنیراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حسینی915...0200مشترک پرایدمشهد صفحه کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
پورامید922...2516ازادسابرینارسالت باتری به باتریباتری به باتری باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۹ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
افشار990...2217ازاد206امام علی حمل حمل با هزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
صادقی 912...8750مشترک وانت مزداساوهسرسیلندرحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمدپور912...6916مشترک پارس فتحپنچرگیری تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
قادری912...5022مشترک چری تیگو7خاک سفیدروشن نمیشه تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمدی911...1025مشترک پرایدرشتروشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۸ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
علی مرادی 919...1175مشترک کارگر کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جمعه گر 919...7640مشترک 206بلوار فردوسروشن نمیشه باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
صادقی 919...4624مشترک پارس جاده خاورانچراغ چک تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
اسفندیاری937...2366مشترک پرایدوانتتندگویانروشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
خالقی912...3529مشترک 206نیایشحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
طالقانی نژاد912...6268مشترک 206بهشت زهراجوش اوردهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۷ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شمسی 912...0531مشترک پرایداتوبان تهران 1970-01-01 13:28:00امپر میره بالاحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
احمدی 930...9421مشترک اچ سی کراسمحلاتی 1970-01-01 14:00:00روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
شاپوری 912...1055مشترک سمند عباس اباد 1970-01-01 15:20:00شلنگ بنزین حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
احمدی 912...4665ازاداچ سی کراس17شهریور 1970-01-01 17:30:00باتری ب باتری تعمیر درمحل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
زرگران919...9154ازاد405گردنه قوچک1970-01-01 18:00:00جوش اوردهحمل به تعمیرگاه باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
یوسفی912...2453مشترک پیکانقزوین 1970-01-01 19:00:00حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
بدیعی 912...0244ازادسمند سعادت اباد 1970-01-01 19:30:00روشن نمیشه تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
یاوری935...1059مشترک 405ونک 1970-01-01 20:35:00روشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
قربانی 912...4191مشترک 207سعادت اباد 1970-01-01 20:45:00سرباتریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
دلیلی 912...0460مشترک دوو سیلوحقانی1970-01-01 22:45:00روشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
بیات912...4819ازاد206مرزداران 1970-01-01 23:00:00استارت نمیخوره تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۶ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جعفری9166066823ازاداپتیمااهواز 1970-01-01 00:15:00جوش اوردهحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
حاجی زاده9166922739s398040023288357پارس رامهرمز1970-01-01 07:50:00روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
توحید راد 9021032828s398070070287353پراید تهرانپارس 1970-01-01 08:39:00حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عمادی 9121249416ازاد رنو خ فردوسی 1970-01-01 09:05:00پنچرگیری تعمیر درمحل باهزینه راضی از برخورد وخدمات محمدی
خلیف زاده 9106004980s398080023292156405شوشتر 1970-01-01 10:31:00حرکت نمیکنه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
شفیع نزاد 9124257608s399020058300376ال90تهرانپارس 1970-01-01 11:10:00روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
تقی لو 9105896234s398120066302157ال90زنجان 1970-01-01 11:43:00حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
جلیلی 9123267076s399010066304437سورنتو گیلاوند 1970-01-01 14:06:00لاستیک کرده تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
عبدالمجید9193052605s399020074300689پرایداتوبان بهشت زهرا1970-01-01 19:15:00دنده گیر کردهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
جمشیدیها9128103522s398090058293032تیباقم 1970-01-01 19:50:00روشن نمیشه حمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
شعبانلو9192236557s398050058280934سمند امامزاده طاهر1970-01-01 21:15:00روشن نمیشه حمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۵ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
نجمی914...9380مشترک ریو تبریز1970-01-01 09:40:00حرکت نمیکنه تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
حسینی912...8515مشترک ال90فردوسی1970-01-01 12:00:00جوش اوردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
رفیعی919...6501مشترک ام وی ام چارمحالبختیاری1970-01-01 15:53:00قفلحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
احمدی 935...2594مشترک ام وی ام مشهد 1970-01-01 18:50:00گیربکسحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
طاهری914...4875مشترک پرایدتبریز1970-01-01 21:20:00صفحه کلاچحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
اطاهریان912...3313مشترک 405خ خوش1970-01-01 23:00:00خاموش میشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
علی نوری937...5540مشترک 206قزوین 1970-01-01 23:57:00استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۴ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
زارعی938...1367مشترک پارس استارا1970-01-01 02:00:00تسمه دینامتعمیر در محل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
ربیعی919...6078مشترک ساینالاهیجان 1970-01-01 11:30:00استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
قدرتی916...8820مشترک 206لرستان1970-01-01 15:33:00حرکت نمیکنه حمل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
حسینی919...2755مشترک پرایدیادگار شمال1970-01-01 18:20:00رله فنحمل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
کشفی919...0176مشترک 405شهر قدس1970-01-01 18:30:00دیسک وصفحه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی ازبرخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۳ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
چگینی 935...0798ازاد پارس شیری 1970-01-01 10:40:00حمل حمل باهزینه 220راضی از برخورد وخدمات محمدی
مجد ابادی 939...0083مشترک پراید اکبرفلامرزی 1970-01-01 12:04:00بلبرینگ چرخ حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اهنین مشت 912...4634مشترک پراید رادکی 1970-01-01 12:29:00استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
هاتف 912...9768مشترک خلیج فارس 1970-01-01 12:55:00استارت نمیخوره تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
میرزایی 912...4860مشترک پارس شهرری 1970-01-01 13:27:00حمل تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
قیچلویی 912...8225مشترک اریسان پارک وی 1970-01-01 14:43:00کلاچ تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
یعقوبی919...3464مشترک پارس ازادگان1970-01-01 18:32:00حرکت نمیکنه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
عیسی وند912...0675مشترک پارس ستاری1970-01-01 19:05:00تسمه تایمتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
آرام912...7491مشترک سمند پاسداران1970-01-01 13:00:00بوی سوختگیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سرلک912...1374مشترک زانتیاچابکسر1970-01-01 15:35:00مشکل هیدرولیکحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حوران نجاتی912...8645مشترک تیباولیعصر 1970-01-01 00:00:00باتری ب باتری باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
احمدی 912...5767مشترک 206لویزان1970-01-01 10:44:00تسمه دینام حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
مرشدی912...1450مشترک سمند ازادگان 1970-01-01 11:05:00روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سروری918...1471مشترک پارس ابادان 1970-01-01 11:25:00خاموش شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رامدی919...5663مشترک پراید ازادی 1970-01-01 11:19:00روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
خسروی912...9076مشترک ال90کریم خان 1970-01-01 11:21:00باتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
علی مرادی919...1175مشترک سمند 17شهریور 1970-01-01 12:02:00روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
سلیمانی فر919...5591مشترک 206شهریار 1970-01-01 16:51:00استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
درویش912...8912مشترک دناشهران1970-01-01 21:25:00باتریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
صفایی 910...2660مشترک پراید افریقا 1970-01-01 08:40:00برقی تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
خجسته 933...2726مشترک پارس امام علی 1970-01-01 09:45:00بنزین بنزین رسانی رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
برایتان 939...3634مشترک اردی مشهد 1970-01-01 10:43:00دینام حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
حسین پور 937...9902مشترک رانا اهواز 1970-01-01 11:26:00برقی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
والی 912...4976مشترک پیکان وانتدماوند 1970-01-01 11:36:00خاموش شده تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صادقی 912...3106مشترک وانت اریسان کرج 1970-01-01 12:00:00روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
شامی 912...2258مشترک سمند نارمک 1970-01-01 13:36:00تسمه تایم حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسینی 919...2755مشترک پراید خ ولیعصر1970-01-01 13:40:00رادیاتور حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
عزیزی912...7653مشترک 206عباس اباد 1970-01-01 14:02:00روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
رحیمی پناه 937...8821مشترک ریو ولنجک 1970-01-01 15:19:00باتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
برجی 912...2572مشترک پراید اذری 1970-01-01 16:20:00خاموش شده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
میر طاهری 912...1385مشترک پراید بلوارصبا 1970-01-01 17:20:00روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
زاهدی فر916...6833مشترک 405شادگان1970-01-01 18:00:00روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
رییسی914...1437مشترک پرایدمشگین شهر1970-01-01 18:20:00حرکت نمیکنه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
رمضانی937...2756مشترک پرایداسلامشهر 1970-01-01 23:40:00روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حسنی9120360667مشترک وانت پیکاننبرد1970-01-01 17:36:00استارت نمیخوره مشاوره تلفنیراضی از برخورد وخدمات دودیان
کرمی9169613149مشترک 405تجریش1970-01-01 17:49:00حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
نجف خانی 919...1350مشترک جیلی ولنجک 1970-01-01 13:17:00پولی تسمه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
بختیاری 910...9131مشترک 405اتوبان کردستان 1970-01-01 16:00:00رادیاتور حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
فرهنگیان912...7124مشترک ساندرو ایثارگران1970-01-01 18:30:00سوئیچ جانمیرهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
بختیاری 910...9138مشترک 405سردار جنگل1970-01-01 19:00:00حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
البکات916...3118مشترک 206ابادان 1970-01-01 19:40:00یاتاقان زدهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
قاسمی 919...5404مشترک 206شریعتی 1970-01-01 09:04:00برقی تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شریفی 916...3154مشترک پراید اندیمشک 1970-01-01 10:40:00روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
قدمی 912...4722ازاد ریو بهارستان 1970-01-01 11:20:00پمپ بنزینتعمیر در محل با هزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتاعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسینی 912...8515مشترک ال90کهریزک 1970-01-01 07:47:00اکبر فلامرزی استارت نمیخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
حسینی 939...2980مشترک پراید بلوار گلاب 1970-01-01 10:04:00حسین جعفری رایادت حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شکوهیان 912...2816مشترک پارس تهرانپارس 1970-01-01 10:15:00عرفانی روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
پورسوغات 911...5504مشترک پارس بندرانزلی 1970-01-01 10:22:00حمید نجفی سیم کلاج تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اپیکچیان 912...0573مشترک ساینا خاوران 1970-01-01 11:35:00رادکی روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
ایوبی 910...5974مشترک سمند کرج 1970-01-01 13:00:00شیری حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
نجف خانی 919...1350مشترک جیلی ولنجک 1970-01-01 13:00:00حسین جعفری تسمه تایم حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فلاح زاده917...4316مشترک 206ایران پارس1970-01-01 18:30:00حسین جعفری شیلنگ رادیاتورحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
کاظم خانی912...6129مشترک 207سعادت اباد 1970-01-01 19:00:00حسین جعفری استارت نمیخوره باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
ثانوی 917...5841مشترک اریزو5صفاشهر1970-01-01 19:20:00صادق بور پنچری تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سمیعی901...2724مشترک 207شریعتی1970-01-01 20:30:00برغمدی حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
خدادادی 937...9785مشترک سمند صدر1970-01-01 21:30:00برغمدی خاموش میشه مشاوره تلفنیراضی از برخورد وخدمات عرفانی
جعفری912...9274مشترک پرایدازادگان1970-01-01 23:20:00رادکیپنچری تعمیردرمحل رایگان با دوری مسیرراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتاعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
تنها912...6795مشترک رانااکباتان1970-01-01 07:47:00جعفری/غربباتری باتری ب باتری راضی از برخورد وخدمات دودیان
حسینی 919...2755مشترک پراید خ دماوند 1970-01-01 09:55:00داوود جعفریخاموش شده تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کیامهر 912...2146ازادونک 1970-01-01 10:02:00رادکی پنچری تعمیر درمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات اکبری
کوچ مشکی 912...7003مشترک روااشرفی اصفهانی 1970-01-01 10:20:00رادکی حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
حبیبی 912...0801مشترک پرشیاقزوین 1970-01-01 10:52:00انصاریان برقی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صالحی 912...3293ازادام وی ام جردن 1970-01-01 12:25:00اقازاده روشن نمیشه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
هاشمی937...0413مشترک تیبااتوبان ساوه1970-01-01 13:45:00فلامرزی رودنده میره راه نمیرهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
آرمان 911...2330مشترک پرایدفومن1970-01-01 14:45:00امدادگیلگیرکردهاماده سازی با هزینهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
بحیرایی919...8447مشترک مزدا3افسریه 1970-01-01 20:20:00محمد صفاییروشن نمیشه تعمیردرمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
کریمیان919...7748مشترک پراید وانتاسلامشهر 1970-01-01 21:40:00اکبر فلامرزی روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتاعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
تنها912...6795مشترک رانااکباتان1970-01-01 07:47:00جعفری/غربباتری باتری ب باتری راضی از برخورد وخدمات دودیان
حسینی 919...2755مشترک پراید خ دماوند 1970-01-01 09:55:00داوود جعفریخاموش شده تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کیامهر 912...2146ازادونک 1970-01-01 10:02:00رادکی پنچری تعمیر درمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات اکبری
کوچ مشکی 912...7003مشترک روااشرفی اصفهانی 1970-01-01 10:20:00رادکی حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
حبیبی 912...0801مشترک پرشیاقزوین 1970-01-01 10:52:00انصاریان برقی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صالحی 912...3293ازادام وی ام جردن 1970-01-01 12:25:00اقازاده روشن نمیشه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
هاشمی937...0413مشترک تیبااتوبان ساوه1970-01-01 13:45:00فلامرزی رودنده میره راه نمیرهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
آرمان 911...2330مشترک پرایدفومن1970-01-01 14:45:00امدادگیلگیرکردهاماده سازی با هزینهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
بحیرایی919...8447مشترک مزدا3افسریه 1970-01-01 20:20:00محمد صفاییروشن نمیشه تعمیردرمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
کریمیان919...7748مشترک پراید وانتاسلامشهر 1970-01-01 21:40:00اکبر فلامرزی روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتاعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
رفیع نزاد 912...8587مشترک تیبا خ پیروزی 1970-01-01 09:30:00داوود جعفریاستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
نقره کار 912...4230مشترک تیبا 2مطهری 1970-01-01 13:15:00برغمدی پمپ بنزینتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
پشنگ910...4626مشترک 206لشکری1970-01-01 17:50:00محمودیجوش میاره حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
کوهانی912...3718مشترک 206اصفهان1970-01-01 18:15:00طیب سالمتسمه دینامحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
مشایخ912...0150مشترک سمند میدان کاج1970-01-01 22:30:00جعفری/غربروشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکان امدادساعتامدادگر اعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
ارقند 991...8560ازادسمند لاهیجان 1970-01-01 11:22:00اسماعیل زاده پمپ بنزینحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
رضاوند 935...9949مشترک سمند سی متری جی 1970-01-01 11:35:00مستعلی بور حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
طهماسبی911...8057مشترک لیفانتالش1970-01-01 15:00:00پوراحمدیاستارت نمیخوره ایاب وذهاب امدادگر راضی از برخورد وخدمات محمدی
مهدویان911...8943مشترک سمند رشت1970-01-01 22:05:00حمیدنجفیواشرسوختهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
رضوی912...7168مشترک 405استادیوم ازادی1970-01-01 07:00:00حسین جعفری تسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
پولاد 912...2570مشترک ال90گناوه 1970-01-01 08:00:00حسینی حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
عظیم زاده 912...8745مشترک سمند سعادت اباد 1970-01-01 10:45:00اقازاده باطری ب باطری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رازانی 912...4113مشترک رنو ساندرو مینی سیتی 1970-01-01 11:30:00برغمدی روشن نمیشه حمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مرادخانی 936...8171مشترک پرایدسعادت اباد 1970-01-01 13:34:00حسین جعفری کلاج بریده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
هدایت912...6631مشترک پرایدکرج 1970-01-01 13:44:00شیری حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
حسینی فرد 912...9791مشترک 405ولیعصر 1970-01-01 15:50:00رادکی خاموش شده تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ترابی 912...6047ازاد 405رجایی1970-01-01 16:30:00ابوالفضل حیدری حمل حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
رعیسی914...1437مشترک پرایداردبیل1970-01-01 17:31:00بایرامیروشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
ال اقا912...7595مشترک مزدا وانتاتوبان قم تهران1970-01-01 20:15:00اکبر فلامرزی روشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
قلی زاده912...0411مشترک 206رسالت 1970-01-01 21:15:00برغمدی گیربکسحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
باوند پور 912...2485مشترک روا حسن اباد 1970-01-01 08:45:00فلامرزی دف خورد شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
صفری 912...3447مشترک پرشیا ایت الله کاشانی 1970-01-01 11:45:00اقازاده ترموستات حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نعیمی 937...7221مشترک اردی شهرک بهشتی 1970-01-01 11:50:00برغمدی روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کشاورزی 919...9774مشترک پل کریمخان 1970-01-01 15:00:00رادکی گاز زیاد میخوره مشاور تلفنی رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
گودرزی 933...9878مشترک 206اراک1970-01-01 15:55:00حیدری روغن خالی کرده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
پاک نیا912...3292مشترک سوزوکیکاشانی1970-01-01 18:25:00حسین جعفری باتری ب باتری باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
کوچ مشکی912...7003مشترک رواشیخ فضل الله1970-01-01 21:05:00حسین جعفری حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
دیندار912...9129مشترک 405کرج 1970-01-01 23:45:00شیری حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعتامدادگرعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حضرتی 912...1140مشترک پراید نواب 1970-01-01 06:00:00حسین جعفری روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
نصیری 912...9388مشترک تویوتا بلوارفرحزادی 1970-01-01 08:53:00حسین جعفری روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
لطفی 912...1808مشترک پراید4دانگه 1970-01-01 10:40:00اکبر فلامرزی خاموش شده مشاور تلفنی راضی از برخورد وخدمات اکبری
صادقی 912...1902مشترک l90تهرانسر 1970-01-01 12:32:00جعفری روشن نمیشه حمل باهزینه 120راضی از برخورد وخدمات اکبری
مبارکی 912...0148مشترک l90لویزان 1970-01-01 13:40:00برغمدی خاموش میشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رشیدایی 930...1721مشترک پراید شهریار 1970-01-01 16:00:00اکبر فلامرزی خاموش شده تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
نوری 912...7796مشترک 206ملاصدرا 1970-01-01 15:45:00رادکیخاموش شده تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رشیدی 937...1712مشترک پارس شیراز 1970-01-01 15:57:00اسماعیل بیگی حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
احمدی 916...9419مشترک 405کرج 1970-01-01 16:38:00شیری کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری

گزارش روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکان ساعتامدادگرعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
ازرم سا910...8984مشترک206ستاری1970-01-01 10:10:00اقازاده استارت نمیخوره تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
فرخنده919...9035مشترکپرایدهفت تیر1970-01-01 10:35:00رادکیتسمه تایمتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
اخوند زاده915...7105مشترک206مشهد 1970-01-01 13:19:00شهابی تسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حبیب زاده912...8395مشترکیاریسالهیه1970-01-01 18:00:00داوود جعفریباتری ب باتری باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
حیدری912...3809مشترکال90اتوبان اهنگ1970-01-01 19:30:00عظیمیروشن نمیشه ارسال باتری راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکان ساعتامدادگر اعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
خدادادی 912...6025مشترک اردی م فاطمی 1970-01-01 09:30:00اپرا /ترکمنیباتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
غلامی 917...8192مشترک 405بوشهر 1970-01-01 09:35:00رضایی دنده عوض نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسینی 912...1500مشترک پاتلور همت 1970-01-01 11:46:00شفیع شلنگ روغن حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
وحدت نیا 914...9055مشترک پرشیا ارومیه 1970-01-01 12:15:00عبدالرحیمی شمع حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
نوروزی 912...7646مشترک روارسالت 1970-01-01 13:17:00داوود جعفریروشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات اکبری
ایزدی پور990...9290مشترک تیبا شهرک غرب1970-01-01 19:50:00حسین جعفری استوپرحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
الهیاری 936...8263مشترک پراید هشتگرد 1970-01-01 07:52:00شیری دیسک وصفحه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
بیگدلی 912...9867مشترک پرایدمرزداران 1970-01-01 12:50:00اقازاده روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
نجف زاده 912...2174مشترک 405سیدخندان 1970-01-01 13:21:00برغمدی روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
دلیر 912...2448داماد شجاعی دووسیلو بهارستان 1970-01-01 13:38:00برغمدی روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
بدیعی 912...5620ازادساندرو افسریه 1970-01-01 13:43:00برغمدی حرکت نمیکنه تعمیردرمحل باهزینه85راضی از برخورد وخدمات اکبری
اختر شمار 912...5610مشترک پرشیانواب 1970-01-01 14:00:00ترکمنی حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
محمد زاده 912...3656مشترک سمند اسلامشهر 1970-01-01 14:39:00اکبر فلامرزی چراغ چک تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
میرحبیبی912...5085مشترک پرایدخ امیرکبیر1970-01-01 15:25:00ترکمنی سیم کشی نداردحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کشفی919...0176مشترک 405کرج 1970-01-01 22:10:00شیری تسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
میناوند 912...7564مشترک ال90مخصوص 1970-01-01 07:40:00مستعلی بور روشن نمیشه باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
عباسیان 920...9330مشترک برایبدخ فردوسی 1970-01-01 11:00:00شیری لنت ارجاع به تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات اکبری
تیموری 915...4332مشترک 206مشهد 1970-01-01 11:50:00شهابی استارت نمیخوره باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سلطان بور 935...4899مشترک سمند کرج 1970-01-01 12:13:00شیری حرکت نمیکنه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
ثانوی 917...5841مشترک اریزوشیراز1970-01-01 12:18:00صادق بور بنچری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
دلیلی 912...0460مشترک دووسیلوخ ازادی 1970-01-01 13:00:00مستعلی بور حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
حسینی 912...8266مشترک برلیانس 1970-01-01 13:49:00ارجمندچکاب چکاب رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
مختاریان 930...0758همکارموتورچمران 1970-01-01 13:39:00حسین جعفری حمل ایاب وذهاب امدادگر راضی از برخورد وخدمات اکبری
مهدیانی915...8805مشترک 405مشهد 1970-01-01 21:50:00شهابی پمپ بنزینتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
کشت گر914...9095مشترک سمند تبریز1970-01-01 23:32:00اخلاقیاستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
قربانی 912...8276مشترک سورنتو فرجام 1970-01-01 09:30:00رامین تخمیری روغن ریزی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حافظ914...1576مشترک وانتاردبیل 1970-01-01 10:02:00بایرامیروشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
سلگی 912...0058مشترک جیلی قزوین 1970-01-01 11:02:00انصاریان حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
نوروزی 903...7282ازادنیسان کرج1970-01-01 12:30:00شیری روشن نمیشه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات محمدی
مهد مینا 912...0310مشترک رنوکرج 1970-01-01 14:39:00شیری شیری ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
ذوالفقاری 912...4614مشترک 405اتوبان محلاتی 1970-01-01 14:49:00برغمدی روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
نقدی 912...2572مشترک پرایدحکیم 1970-01-01 15:26:00حسین جعفری دینام حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
غلامی 911...6817مشترک 405امل 1970-01-01 15:47:00صراحتی روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
جوان937...7179مشترک پرایدپارک شهر1970-01-01 16:30:00رادکیپنچرشدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
خداقلی912...6435مشترک ساندروامیراباد شمالی1970-01-01 19:00:00رادکیباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جدی 912...6306مشترک 206شریعتی داوود جعفری بیکسل شکسته حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جانمحمدی 912...3745مشترک برشیا ازادگان1970-01-01 10:05:00حبیب نزاد تسمه تایم حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
صفیعی 938...2606مشترک 206کرمانشاه 1970-01-01 11:37:00نظری امبرمیره بالامشاور تلفنی رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
زنگنه 912...7982مشترک پرشیا مرزداران 1970-01-01 14:09:00حسین جعفری حرکت نمیکنهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
وکیلی939...3714مشترک 206میدان صنعت1970-01-01 19:42:00جعفریکلاچتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
فلاح 911...3294مشترک تویوتاقائمشهر 1970-01-01 09:45:00صراحتی حرکت نمیکنهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
میر حبیبی 912...5085مشترک 206زعفرانیه 1970-01-01 13:10:00داوود جعفری روشن نمیشه تعمیر درمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری

گزارش روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سربازجدی912...6306مشترک 206قزوین1970-01-01 03:04:00طاهرخوانیتصادفیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
صفاری919...4498مشترک پرایدپیروزی1970-01-01 12:04:00جعفریخاموش میشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمد پور918...6131مشترک سمنداصفحان1970-01-01 14:10:00طیب سالمجوش آوردهمشاور تلفنی رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محققی 912...2976مشترک 206مصلاح1970-01-01 09:20:00رادکی استارت نمیخورهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
جلالی 919...6243مشترک 405دامغان 1970-01-01 09:38:00واحدیحرکت نمیکنهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شرقی 912...5983مشترک براید زعفرانیه1970-01-01 10:40:00جعفر برغمدی فرمون بریده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
خدادادی 912...6025مشترک اردیم فاطمی1970-01-01 11:07:00رادکی باتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
اکثیری 912...3287مشترک برشیا خ فاطمی 1970-01-01 11:20:00رادکی روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
شیدایی 912...0193مشترک جک جی5کرج 1970-01-01 11:55:00شیری قفل تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
جهانپور912...7260مشترک اپتیمافرحزاد1970-01-01 15:15:00جعفریتصادفیحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
علم بیگی912...9713مشترک 206کرج1970-01-01 21:20:00شیریروشن نمیشهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
میرحبیبی912...5085مشترک 206شریعتی 1970-01-01 00:15:00داوود جعفریروشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
یوسفی912...6593مشترک مزدا323عراقی1970-01-01 00:50:00داوود جعفریروشن نمیشهحمل رایکان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
نژادی912...2178مشترک سوناتاظفر1970-01-01 13:00:00عرفانی مشکل باتریتعمیردرمحل با هزینه 20پرداخت شدراضی از برخورد وخدمات اکبری
بیگی912...6209ازادریوفرمانیه1970-01-01 11:40:00داوود جعفریرادیاتور سوراخ حمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نصیری910...7381مشترک ریوزعفرانیه1970-01-01 18:00:00حسین جعفریاستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
ارومیه 930...8354ازاد تیبا ایران شهر 1970-01-01 10:05:00ترکمنی روشن نمیشه تعمیر درمحل باهزینه 50راضی از برخورد وخدمات محمدی
پور بزرگی 901...5982مشترک پراید گیشا 1970-01-01 11:09:00حسین جعفری باتری ب باتری تعویض باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
نقره کار 912...4230مشترک تیبا 2شریعتی 1970-01-01 11:49:00هادی عظیمیپمپ بنزین تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
ابنار 912...8137مشترک 206سعادت اباد 1970-01-01 13:41:00حسین جعفری سیم کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
سمیعی 901...2724مشترک 206چمران 1970-01-01 20:40:00ترکمنیحملحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
قنبری 936...6878مشترک پارس فرجام 1970-01-01 07:45:00داوود جعفری سیم گاز تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
ضاربی 911...4662مشترک نیسان حیران 1970-01-01 09:58:00پور احمدی استارت نمیخورهتعمیر در محل رایگان دوری مسیر راضی از برخورد وخدمات ایمانی
دشتی 912...0934ازاددووسیلو یاخچی اباد 1970-01-01 12:45:00ابوالفضل حیدریحمل حمل باهزینه 100تومن دریافتیراضی از برخورد وخدمات اکبری
رضایی 912...9980مشترک 206کرج 1970-01-01 13:13:00شیری بنزین میریزه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
ریبندی 939...1127مشترک پراید ارزانتین 1970-01-01 13:00:00رادکی لنت تعمیر در محل با 30درصد تخفیف راضی از برخورد وخدمات اکبری
حسین زاده 912...7339مشترک ای 20خ دولت 1970-01-01 14:07:00عرفانی پنچر گیری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
کاظمی911...9039مشترک پرایدمازندران1970-01-01 18:40:00صراحتی ماشین روشن نمیشهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
زارع935...6766مشترک 206شیراز1970-01-01 00:43:00اسماییل بیگیدنده جا نمیرهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد و خدمات دودیان
خانی 912...5997مشترک پارسازدگان 1970-01-01 08:10:00محمدصفایی استارت نمیخورهحمل رایگان راضی از برخورد و خدمات ایمانی
حسن زاده 912...6832مشترک سمند نارمک1970-01-01 09:37:00داوود جعفری حمل حمل رایگان راضی از برخورد و خدمات محمدی
حلاجیان912...4837مشترک سمنداسلام اباد1970-01-01 14:40:00ابوالفضل حیدریروشن نمیشهحمل رایگان راضی از برخورد و خدمات ایمانی
رمضانی912...7366فامیل خانم فیضیپراید17شهریور1970-01-01 15:20:00رادکیپمپ بنزین سوختهتعمیردرمحل رایگان/هزینه قطعه رایگانراضی از برخورد و خدمات محمدی
دلیلی912...0460مشترک دوو سیلورسالت1970-01-01 22:15:00داوود جعفریروشن نمیشهحمل رایگان راضی از برخورد و خدمات عرفانی

گزارش روز ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
جهانپور912...7260مشترک اپتیماجردن1970-01-01 03:17:00شفیع/تخمیریتصادف کردهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
عجاج930...8975مشترک تیبا2اهواز 1970-01-01 04:53:00کوروش ابسوران روشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
رهبر912...1611مشترک سوناتاهروی1970-01-01 11:15:00داوودجعفریروشن نمیشهایاب وذهاب رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
معصومی راد912...8020ازادال90نواب1970-01-01 15:00:00حسین جعفریروشن نمیشهحمل با هزینه110تومنراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حیدربگی918...1181مشترک لیفاناراک1970-01-01 17:15:00حیدریپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
موسوی911...7215مشترک ام وی امx22جاده هراز1970-01-01 19:30:00یزدان بخششیلنگ بخاریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
جعفری935...3043ازادپرایداتوبان جلال1970-01-01 20:30:00حسین جعفریپنچریتعمیردرمحل باهزینه 70 تومنراضی از برخورد وخدمات عرفانی
بارانی912...2492ازادبنزدیباجی1970-01-01 22:25:00داوود جعفریباتری به باتریباتری به باتری باهزینه100تومنراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
جهانپور912...7260مشترک اپتیماجردن1970-01-01 03:17:00شفیع/تخمیریتصادف کردهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
عجاج930...8975مشترک تیبا2اهواز 1970-01-01 04:53:00کوروش ابسوران روشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
رهبر912...1611مشترک سوناتاهروی1970-01-01 11:15:00داوودجعفریروشن نمیشهایاب وذهاب رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
معصومی راد912...8020ازادال90نواب1970-01-01 15:00:00حسین جعفریروشن نمیشهحمل با هزینه110تومنراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حیدربگی918...1181مشترک لیفاناراک1970-01-01 17:15:00حیدریپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
موسوی911...7215مشترک ام وی امx22جاده هراز1970-01-01 19:30:00یزدان بخششیلنگ بخاریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
جعفری935...3043ازادپرایداتوبان جلال1970-01-01 20:30:00حسین جعفریپنچریتعمیردرمحل باهزینه 70 تومنراضی از برخورد وخدمات عرفانی
بارانی912...2492ازادبنزدیباجی1970-01-01 22:25:00داوود جعفریباتری به باتریباتری به باتری باهزینه100تومنراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمد خانی 912...1244مشترک کراس شهر قدس 1970-01-01 09:30:00محمودی خاموش شده تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
برجی 919...8173مشترک 405کرج1970-01-01 14:58:00شیریاستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
صفایی911...1407مشترک سمندمینی سیتی1970-01-01 16:25:00داوود جعفریروشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
رحیمی 912...2282مشترک سمنداتوبان قم 1970-01-01 16:40:00وحید مصیبیشیلنگ بخاریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
نجفی919...5090مشترک تیباشاهین ویلا1970-01-01 18:40:00شیریسیم کلاچحمل به تعمیر گاه رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
نقره کار912...4230مشترک تیبا2خ شریعتی1970-01-01 19:14:00هادی عظیمیروشن نمیشودتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
ابراهیمی 930...6353ازادمیتسوبیشیاصفحان1970-01-01 20:23:00طیب سالمروشن نمیشودحمل تا درب منزلراضی از برخورد وخدمات دودیان
کریمی زاده919...3449مشترک پرایدگرمسار1970-01-01 23:34:00میثاقیتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
زنگنه 916...5378مشترک سمند رامهرمز 1970-01-01 10:37:00مومبینی روغن ریزی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
علی پور 916...2586مشترک پراید دزفول 1970-01-01 10:38:00صفاری مهرروشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
هاتف 912...9768مشترک اردی تهرانسر 1970-01-01 11:15:00محمودی روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
نیا رشید 911...5789مشترک سمند استارا 1970-01-01 11:40:00پور احمدی روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
زارعی 919...8355مشترک پارس دریاچه چیتگر 1970-01-01 13:09:00حسین جعفری ریپ میزنهمشاوره تلفنی رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
خ شهیدی912...4223مشترک چانگانم فشم1970-01-01 17:46:00برغمدیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
برجی خانی919...8173مشترک 405کرج1970-01-01 21:00:00شیریروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
اثمری 912...5919مشترک وانت اریسان مرزداران 1970-01-01 09:05:00اقا زاده روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
اصلانی 914...3039مشترک مزدا دو کابین احر 1970-01-01 09:40:00شعبان زاده حرکت نمیکنهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
یار محمد 930...6903مشترک 206قرچک 1970-01-01 11:00:00خالقی روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
زرکش 912...1395مشترک 206سهروردی 1970-01-01 11:30:00رادکی حرکت نمیکنهایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
اکثیری 912...3287مشترک پرشیا فاطمی 1970-01-01 12:14:00رادکی روشن نمیشه ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
باقرزاده 912...0675مشترک سمند شهران 1970-01-01 12:40:00حسین جعفری استارت نمیخورهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
بهری نزاد 912...1720مشترک 206گوهردشت 1970-01-01 15:00:00شیری پمپ بنزینحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
خداقلی 912...6435مشترک ساندروامیراباد شمالی1970-01-01 16:17:00ترکمنیباتری به باتریباتری به باتری انجام شدراضی از برخورد وخدمات اکبری
پویا 935...5717ازاد206خ اذربایجان1970-01-01 16:09:00شفیعتصادفیحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
جعفری912...9274مشترک پرایدخیابان ری1970-01-01 22:30:00رادکیباتری به باتریباتری به باتری انجام شدراضی از برخورد وخدمات دودیان