امداد جاده ایی

گزارش روزانه خدمات امداد خودرو سامان رایا در سطح کشور


خدمات امداد سامان رایا شامل فعالیت های روزانه امداد سامان رایا در سطح کشور می باشد. گزارش روزانه خدمات صورت روزانه در همین صفحه بروزرسانی می شود. و
شما عزیزان می توانید هر روز این گزارشات را ملاحظه بفرمایید.


گزارش روز ۲۵ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری توضیحات
مختار طالبی912...5823مشترکسمندمولوی/تهرانمشکل سوئیچتعمیررایگانراضی از برخورد وخدمات
جواد حاج علی احمد912...3711مشترک206گیلاوندروش نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات
مسعود اعتباری933...0309مشترک405اهوازخاموش شدهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات

گزارش روز ۲۴ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری توضیحات
مجید عصار917...5379مشترک405شیرازروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات
سعید فتحی912...9613مشترک405رسالت /تهرانروشن نمیشهتعمیر رایگان راضی از برخورد وخدمات
عباس محمدی914...9708مشترکنیسانتبریزباتری به باتریتعمیر رایگان راضی از برخورد وخدمات
علی حسین خشوع 912...5575مشترکپارسهمت /تهرانتسمه تایم حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات
لطف علی شکری 939...3410مشترکپیکانبخارست /تهرانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات
حاجی جعفری919...7141ازادپرایدیاسینی/تهراندیسک و صفحه حمل با هزینه راضی از برخورد وخدمات
مسعود محمودی912...5829مشترکپارسکیانمهر/کرجحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات

گزارش روز ۲۳ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری توضیحات
سید جلال شاهین 903...0191مشترک405شریعتی /تهرانروشن نمیشه تعمیر رایگان راضی از برخورد وخدمات
حبیب متین ازاد912...8720مشترک405نارمک/تهراناستارت نمیخوره تعمیر رایگان راضی از برخورد وخدمات
منصور سلطانیان 912...2318مشترک206فردوسی/تهرانحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات
محبوبه گلزار912...1091مشترکام وی ام نواب/تهرانروشن نمیشه تعمیر رایگان راضی از برخورد وخدمات
فرید معینی912...1238مشترکپرایدشریعتی/تهرانخاموش شده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات
سعید مهدوی911...0198مشترکپرایدسعدی /تهرانروشن نمیشه تعمیر رایگان راضی از برخورد وخدمات
زهرا سادات بهشتی912...8208مشترکام وی ام بابایی/تهرانروشن نمیشه تعمیر رایگان راضی از برخورد وخدمات
بنفشه داش خان912...2843مشترک206چیتگر/تهراناستارت نمیخوره تعمیر رایگان راضی از برخورد وخدمات
سید ناصر مهدی زاده911...4173مشترکبرلیانسجویبارروشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات
هومن صادقی904...5834ازادوانتگرمسارروشن نمیشه حمل با هزینه راضی از برخورد وخدمات
اسلام معرفتی914...4517مشترکاردیاردبیلحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات

گزارش روز ۲۲ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور      
احمد پور عبدالله914...6015مشترکروآتبریزروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
ابوالفضل شیری933...1213مشترک405مطهریحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
مرحمت برادران919...8823مشترکپرایدمیدان مادرتسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
فرامرز گورایی912...3224ازاد پارسصیاد شمالیروشن نمیشهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات علیان
محمد هاشمی915...6141مشترکروآانزلیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
زهرا هاشم خانی935...0507مشترکام جییافت ابادروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
محمد فرزانه915...1545مشترکپرایدمشهدحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
سید علی اکبر دریا باری912...9068مشترکدووبزرگراه ارتشاستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
سیامک احمد رضا912...5598مشترکتیباپیروزیایراد تسمهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
ناصر دنیا دیده918...8054مشترکپرایدمرکزیروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
محمد رضا عزیزیان912...0582مشترک206آبسردروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
مجید امیری912...1889مشترک206ساوهتصادفیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اصغر مسعودی911...6356مشترکسمندگیلانسیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سجاد مزدارانی933...2388مشترکپرایدباباییتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۱ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
خلیل زاد آبشاری پور916...6259مشترک405شادگانروشن نمشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سحرداوری937...7113مشترکپرایدپردیسباتری به باتریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
قهرمان صالحی912...8581مشترکجک S5نازی ابادباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رامش ذکری930...8537مشترکپرایدهمدانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
آمنه ایزدی یار935...1953مشترکتیباکرجباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ستاره صفری912...6704مشترکپرایدکرجروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علیرضا علی ای912...4813مشترکمزدا وانتبومهنطبق بریدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
پیرولی جعفر پور919...8468مشترکپیکان وانتمولویروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۰ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمدرضا منصوری910...9017مشترک405اتوبان باباییحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احمدرضا انواتی916...7435مشترکسمندبندرماهشهرخامو ش شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
شهرزاد بلند قامت912...4589مشترکریوماسالروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بهزاد ورزشی913...6515مشترکپارسمولویخاموش شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اقای زارع912...9586مشترک405ولیعصرشلنگ رادیاتتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
داریوش فتاحی938...6506مشترکپرایدپرندروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۹ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
داوود حداد919...3230مشترکجک شهریارخودرو به جدولحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
مجتبی نیکپور912...5314مشترکپارسستاری شمالپنچریپنچرگیری رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
عزیزالله بیاتی919...2820مشترکپرشیاتهرانسرخاموش شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
غلامرضا گرگین912...8123مشترکپارستهراپارساستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
مازیار ناظم زاده937...2755مشترکپیکان وانتباباییاستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
آرمینا امین پور912...4424مشترکجک کرجخاموش شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
محمدرضا منصوری910...9017مشترک405اتوبان باباییحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مرتضی بیات936...9735مشترکپرایدنازی ابادبدکارمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عبادالهادی عمرانی912...1383ازادال90اوشانحملیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهدی مهدوی930...0224مشترکپرایدنارمکروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سهید مهدوی لنگی911...0198مشترکپرایدستاری شمالشلنگ رادیاتتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۸ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمد رسولی912...7344مشترکپیکان وانتجاده قدیم کرجروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
جابر عابدی911...6297مشترکپرایدلاهیجانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فاطمه شاه بابا912...9234مشترکمزداهمتخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
مجتبی غیور912...9831مشترکروآشهرانخاموش شدهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
فرهاد شهابی912...1846مشترکسمنددربندروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
حسین بختیاران912...5080مشترکآوانتهمرزدارانپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
وجیهه کرمی935...6176مشترکپرایددلاورانخاموش شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
حسین بختیاریان912...5080مشترکآوانتهمرزدارانپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری

گزارش روز ۱۷ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

[table “990917” not found /]

گزارش روز ۱۶ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
فریده رسولی916...9833مشترکاسپورتیجگیلانحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
علی موسوی935...621مشترکجکایت الله سعیدیروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
فوزیه اکبری911...7767مشترکرنو ساندروبابلسرروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
محسن هوشمند912...1657مشترکوانت پیکانرشتخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
غلامرضا گرگین912...8123مشترکپارستهرانپارسروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
یعقوب فتحی933...2101مشترکپرایداحمداباد مستوفیپلوس دررفتهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
کاوه داوودی912...4036مشترک206نارمکباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
میلاد خسروی912...5345مشترک405محلاتیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
عادل جلایان905...1498مشترکپارسسبزه وارخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
پارسا دهقانی921...6288مشترکمزدا3نیایشحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
آزاده خاوری912...3507مشترک206مطهریحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهران روحی پور912...5998مشترکال90اتوبان مدرستسمه دینامحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سحر رنجبران912...6471مشترک206یافت ابادروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمدعلی فرج اللهی912...0928ازاد405دماوندخاموش شدهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی

گزارش روز ۱۵ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمد بختیاری912...7201ازاداسپورتیجامیرابادبرقیباتری به باتری با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی اکبر فرهادی پور912...5773مشترکپارسگوهردشتقفل کردن لاستیکحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بخشعلی باقری912...7215مشترکسمندمیدان توحید دودازماشینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عبدالرضا حاجی لری912...3172مشترکپارسحکیمحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اکرم تاجیک912...2833مشترک206بلوارابوذرتسمه تایمتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سهراب کیان کیا912...0441مشترکوانت مزدابزرگراه همتروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
غلامرضا امینی مهر912...7805مشترک405پاسدارانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
جمشید خوش بین912...5308مشترک405اتوبان امام علیخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
کلثوم موسی نژاد912...3799مشترکپرشیابزرگراه فتحتسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری

گزارش روز ۱۴ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
داریوش فتاحی911...1223مشترکپرایدپرندروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شیرعلی دهکی913...5085مشترک206اصفهانباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد بختیاری912...7201ازاداسپورتیجامیرابادباتری به باتریباتری به باتری با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
هاشم هاشمی تبار912...3357ازادال90تهرانوحملیتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اصغر صوفی912...9973مشترکام وی ام X33چمرانبخار میاد حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرزانه نصرتی933...6791مشترک405خزانهتسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمود باقری912...7773مشترکسمندسعدیباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
یونس سیاهی روحی919...6155مشترکسمندصادقیهروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
قهرمان صالحی912...8581مشترکجک S5نازی ابادباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سید علی اکبر نعمتی مرشت912...7365مشترکال90رسالتروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد نوروزیان912...4233مشترکپرایدکرجحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عباس سلمانی912...8255مشترکوانت آریسانگلستانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۳ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
شهلا عسگری912...2478مشترکپرایدخ ازادیکلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسین عابدی912...0916مشترکپارسسردارجنگلهیدرولیکحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
ظریفه عظیم زاده912...8745مشترکسمندسعادت ابادروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد نوروزیان912...4233مشترکپرایدفردیسحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عباس سلمانی912...8255مشترکآریساناسلامشهرحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
خسرو حسینی پناه918...5332مشترک405اتوبان آزادگانخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
حمیدرضاعامری915...2250مشترک206مشهدروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری

گزارش روز ۱۲ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمدرضا کاکویی937...2669مشترکسمندمازندرانچراغ چک روشن شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اکبرعبدی914...3482مشترکپیکان وانتتبریزروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
زهرا اسدی912...5385مشترکام بیتهرانپارس روشن نمیشهباطری با باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی عبدی912...1093ازاد206رسالتخاموش شدهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات نظری
ساناز داوودی912...1458مشترکپارسصادقیهروشن نمیشهباطری با باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری

گزارش روز ۱۱ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سعیدذ طاهری912...6770مشترکلیفانستاریحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
سعید باقری912...7717مشترک206یادگارامامخاموش شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
عباس عسگری912...8386مشترک405شهریاردنده جا نمیرهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
وحید حاجی آقا بانی912...5085مشترکپرایدشهرریخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
فاطمه شیخی912...6264مشترکام وی امقزوینرادیاتورحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
هاشم طالبی912...7158مشترکاپلدهکده المپیکخاموش شدهباطری با باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
قتانه مشعشی911...3729مشترکتیباکلاردشتپلوس در رفتهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
سعید مهدوی 911...0918مشترکپرایدسعدیدود ماشینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نرگس خدامی912...0453مشترکال90پیروزیباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مرتضی نبی کاشانی919...9189مشترکپرایداتوبان امام علیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین همت پور938...0042مشترکپرایدساریحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۰ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
فرشته بصیرزاده910...6243مشترکسمندکرجروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
علی بهزادی914...8272مشترکاردبیلروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
احمد ارکانی912...6693مشترکدوواکباتانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
عزیز الله بیاتی919...2820مشترکپرشیاتهرانسرروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
نجمی914...9380مشترکریوتبریزپنچریپنچری رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
سید مسعود اعتباری933...0309مشترک405اهوازروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
فراز کریمی930...7378مشترک405بلوارفردوسروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
مهدی مهدوی936...0224مشترکپرایدچمرانبرقیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۹ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حشمت الله منتظری912...1798مشترک405نازی ابادفرمان کارنمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
غلامرضا اکتفا916...5023مشترکسمندبهبهانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسن بختیاری910...9131ازاد405پارک ولایتخاموش شدهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
زهره میرشفیعی937...0117مشترک405شهرریپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
علیرضا نوعی912...0732مشترکسراتو کوپهبهشت الزهراحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
شیرعلی محمدی912...6553مشترک405یاردگار امامجوش اوردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی عافیتی993...1591ازادآردیهمدانحملیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احمد ارکانی912...6693مشترکدوواکباتانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
علی هاشم نژاد912...2385مشترکسورنتوچمرانلاستیک ترکیدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
افضل رضایی912...5038مشترکسمندورداوردروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۸ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
بهرام سجودی930...7013مشترک405اردبیلرادیات یخ زدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احمدرضا پیروز919...6302مشترکپرایدورامینروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
محمد مهین دهقان919...3009مشترکپارسهشتگردتصادفیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سیدرضا اسکندری912...3594مشترکال90خرمدشتفرمون هیدرولیکحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
عزیز الله بیاتی919...8220مشترکپرشیاتهرانسرروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
ابوالفضل آقابیگی912...4796مشترک206جنت ابادروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
علی رضایی919...6674مشترکپژو2000شهرک ولیعصرباطری به باطری باطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید یعقوب موسوی912...0216مشترکتیوولیتهرانپارسحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فاطمه نورا905...1680مشترکپرایدقائمیهروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رضا حنیفه پورانوری930...6085مشترکپرایدپاسدارانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شیرعلی محمدی912...6553مشترک405فرحزادشیلنگ رادیاتحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
پوریا صادقی939...0658مشترکپرایدساوهنداشتن زاپاسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۷ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
مسعود یکتا911...5256مشترکپیکانرشتچرخ قفل کردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمود باقری912...7773مشترکسمندسعدیدزدگیرباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رضا مقدم912...0393ازادسوناتافرمانیهباتری به باتریحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمود شیخ مرادی918...2559ازادپرایدسنندجروشن نمیشهباتری به باتری با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
هادی انارکیان912...6559مشترکپرشیالواسانصدا ازماشینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد شهربان936...2594ازادپرایدهلال احمرباتری به باتریتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محسن باباخانی912...1612مشترکسمندشهرک غربباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد منصوری910...9017مشترک405شهرک غرببالارفتن آمپرتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نگین یاراحمدی912...5317مشترک206شهراراباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۶ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سیدجواد موسوی915...2093مشترک206مشهدحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محبوبه اکبری938...4286مشترک206تهرانوحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نعمت الله محمودی912...9221مشترکتویوتامحموداباداستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
قادر سلطانی919...2031مشترکپرایدیافت ابادروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
میترا جنتی فر912...6604مشترک206سازمان برنامهباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
افسانه عبدی912...4726مشترک405انقلابروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۵ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
رضا قلی زاده912...5776مشترک405چمرانخاموش شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
علی نصری913...6676مشترک206اصفهانحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
عبدی سعیدی916...9071مشترک405خوزستانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
امیرمهین روستا919...8700مشترکپرایدکرجدیسک صفحهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدرضا منصوری910...9017مشترک405کلاهدوزبرقیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی سلمانی919...0248مشترکپارستهرانپارسچراغ استپحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۴ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
معصومه حضرت حجت911...4439مشترکسمندرشتحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجید علم بیگی912...2705مشترکسمندمیدان قیاسیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
حمید کاوند919...1953مشترکسمندافسریهروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رحیم محمدی911...2025مشترکپرایداصفهانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
موسی محمدیان919...7866مشترکروآجاده ملاردروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری

گزارش روز ۳ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سجاد قلی نژاد911...3116مشترکهایماآستارااستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد فدایی912...3895مشترکپرایدپاسدارانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
معصومه بابازاده935...1186مشترکپرایدمشهدخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
جواد ویژه922...4878مشترکپرایدمشهدخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
کاظم بیگی912...4014مشترک206چیتگراستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید مهدی نقوی912...3411مشترکماکسیمامیردامادروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد شعبانزاده912...6250مشترکپرایدیادگارامامتصادفیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
زهرا نامور912...0021مشترکپرایدآذربایجانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شیما مشعوف912...4858مشترک206همتحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
زهرا جفتانی935...9107مشترکتیباچمرانپلوسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
معین سرشار935...7785ازادپرایدشهرریحملیحمل با هزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرخ رحیم زاده912...9550مشترک206کرجحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
شاپورمظلوم911...0723ازادپرایدلاهیجانخلاصی دندهحمل با هزینه راضی از برخورد وخدمات نظری
امیرحسین تقی زاده936...2308مشترکپرایداتوبان کرجروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسن پاک طینت912...5107مشترک405ستارخانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
میلاد زرین912...0953مشترک206مطهریروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسین رنج پیشه911...1130مشترکx33چالوسحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسن همتی938...8807مشترک405ملاردواشرسر سیلندرحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمود محبوب خراسانی912...7652مشترک405کیانشهرروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حامد تاجیک912...9711مشترکدنافیروزابادتصادفیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
الهام روشن912...5430مشترکراناپیروزیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱ آذر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسین کوهپانی912...1557مشترکپرشیاگوهردشتاستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهرداد خسروی جردی912...9203مشترکپرایدشهرریاستارت نمیخورهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
یوسف نصیری919...8763ازادپاترولاندیشهخاموش شددهحمل با هزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
احسان نمین912...2717ازاد206ستاریلاستیک ماشین ترکیدهحمل با هزینه راضی از برخورد وخدمات نظری
ابراهیم حسن نژاد919...8589ازادپرایدجردناستارت نمیخورهتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مسعود خان سارطوسی919...5272مشترک206اریاشهردنده جا نمیرهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
رامین شیری912...5882مشترک206امیرابادروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
ابوالفضل علیزاده936...4424مشترکپرایدشهریارچرخ جلو قفل شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رایحه احمدیان912...0527مشترک206شیرازشمالیروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۳۰ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سکینه عیسی وند912...0675مشترکپرشیاباغ فیضروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین خورشیدی912...9450مشترک405قنات کوثرروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
غلامرضا اکتفا916...5023مشترکسمندبهبهانباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجید علم بیگی912...2705مشترکسمندمحلاتیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سید صفرآبادی فراهانی919...9298مشترکسمندهمتحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سحرجعفر قلی زاده912...8499مشترک206بهارشیرازدنده جا نمیرهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
معصومه مبشری پور919...3251مشترکپرشیامحلاتیترمز خالی کردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۹ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
امیرمحمدی912...8975مشترک206صادقیهروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
امیرعلی عیوض زاده912...1985مشترک405خ خاورانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سکینه ملک بری919...8613مشترکروآشهرانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
میلا جعفری936...7148مشترکپرایدکرج/حصارکچراغ چک روشن شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمدعباس زاده914...3013مشترکآردیتبریزحملیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عابدی938...0074ازادپرشیاظفرباتری به باتریتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجید رادفر915...3984ازادپرایدمشهدحملیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۸ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محسن رضائی910...8268مشترکپارسرسالتحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عباس عباسی912...0657مشترکبرلیانسکیلومتر16مخصوصروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
کابوس براتی916...1307مشترکپرایداهوازروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
کبری عزیزی939...0777مشترکام وی ام هفت تیرروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
تفتی فلاح912...3358مشترک206امیرآبادروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرزاد فرهادی912...4197مشترک206گیلاندنده جا نمیرهتعمیدرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۷ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسین جاودانی915...2480مشترکپرایدمشهدبرقیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
قاسم رمضانی فر919...4128مشترک405خزانهتصادفیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
حسین هدایت مهر912...9837ازادرونیزشهرک غربکج شدن لاستیکحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات علیان
احمد قمری919...0568مشترک405خیابان بهشتیدنده جا نمیرهتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات علیان
حسین یگانه911...9358مشترک405لاهیجاندیفرانسیل خوردشدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
کریم رحمتعلی912...1510سمندسمندخیابان نوابروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
آرش نمیرانیان935...5571مشترکسمندشهرک غربروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
پدرام عروجیان911...5241مشترکسمنداردبیلسیم کلاچروشن نمیشهراضی از برخورد وخدمات علیان
مجید علم بیگی912...2705مشترکسمندتجریشروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
قاسم محمدزاده919...8500مشترک206دولت ابادروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
رمضان به نیا912...7585مشترکجکمیردامادباطری به باطریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات علیان
اسماعیل بختیاری919...8127مشترکسمنددروازه دولتروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
نسرین مویددادخواه912...8085مشترک206سعادت ابادحرکت نمیکنهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات نظری
محمدحسین امیری پور912...8926مشترکسمندملاصدراصفحه کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
افسانه معبری912...4726مشترک405فلسطینترموساتتعمیر درمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عبدالکمال دربندی905...3650مشترکپرایدشریعتیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین پاک طینت912...7107مشترک405قمحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۶ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمد مداح فر912...0084ازاد405نیاورانروشن نمیشهتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات محمدی
مجید دولتی912...4722مشترک405ولنجکروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
سیامک جهانبخش916...5689مشترکپرایداهوازسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
المیرا مستجاب912...6367مشترکرونیززعفرانیهپنچریپنچری رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
قاسم رمضانی فرد919...4128مشترک405امام علیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
]

گزارش روز ۲۵ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
مریم رضازاده912...1084مشترک206م پاسوراستارت نمیخورهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مژگان کرمانی936...4221مشترکلیفانچیتگرحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نگین یاراحمدی912...5317مشترک206شهراراباطری به باطریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسدالله صباغ912...4081مشترکتیباایت الله کاشانیرادیانورتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمودی
حسین مددی912...0998ازاد405تونل توحیدحملحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
ولی جعفری912...4495ازادپرایدمرقد امامروشن نمیشهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نوآد همایون فر912...9408مشترک405اتوبان محلاتیماهک دندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اصغرمحمودی911...6353مشترکسمندرودبارلاستیک داره درمیرهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
میلاد جعفری936...7148مشترکپرایدحصارکبدکارمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۴ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
معصوم علی ستاری919...5712مشترکال90قائمیهچراغ چکحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مختار طالبی912...5823مشترکسمندگیلان/املشروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
کریم رحمتعلی912...1510مشترکسمندنواببرقیباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مسعود مراغه چیان912...3848مشترک206اقدسیهدنده از کار افتادهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
علی امیرحشمتی912...9383مشترکپرایدیوسف ابادحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
زهره میرشفیعی937...0117مشترک405جوانمرد قصابتصادفیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسین سالاروند912...9043مشترک4054راه جهان کودکدندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
امیرحسین شادامروز912...6593مشترک206ستارخانخاموش شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اکرم کریمی912...4124مشترکپرایدم حرروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهرداد ارکانی912...3769مشترکسمندحکیمیهروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۳ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سعید افخمی910...0789مشترکریوتهرانپارسروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدعلی رستم نژاد911...2264مشترکپرایدجویبارحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسن عزتی915...1427مشترکپیکانمشهدپلاتینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حامد تاجیک912...9711ازادرانافدائییان اسلامحملیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
امیر امینی912...0751مشترکجکدلیجانبرقیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد حسین نوید912...1982ازادساندروپاسدارانباتری به باتریباتری به باتری با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
آرین غفاری918...5073مشترک206اراکحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۲ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حمید شریفی935...8714مشترک206شهرقدسخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
بهزاد حاتمی910...1006ازادسمندکرجباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
سعید حسن سجادی912...9463مشترک405رشتروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید حامد هاشمی915...1353مشترکویتارامشهدواشرحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۱ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
تقی زرینی912...6366مشترکپرایددامغان روشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نغمه زاده دوکیلی921...1987ازادتیبارسالتکلاچ بریدهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسماعیل اقدم912...6382مشترکاسپورتیجقیطریهاستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
جاسم سلیمان919...7298مشترکنیسان وانتشوشموتوریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مهراد آران916...4303مشترکاپتیمااهوازاستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
ریحانه علیاری912...4191مشترک206پاکدشتپنچریپنچرگیری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسن سماعی905...8424مشترکپرشیاشهرریخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
پارسا دهقانی901...1798مشترکمزدا3تجریشحملیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۰ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
زهرا ابراهیمی919...8614مشترک206فردیسحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهدی احمدی کولائی911...1466مشترکسوناتاساریروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدهاشمی915...6141مشترکروآرشتصدا از چرخحمل رایگانایمانی
گیتی نبی پور912...7355مشترک206جردنپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مجید حیدری914...3537مشترکسمندارومیهاستارت نمیخورهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فاطمه صمیمی912...0370مشترک206خ شریعتیکلاچ دررفتهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمود ممتاج پسند911...4507مشترکاسپورتیجلاهیجانروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسن سماعی905...8424مشترکپرشیابهشت الزهراتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
عادل جمالی919...7850مشترکسمندبلوار پژوهشخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسماعیل خلیلی911...4954مشترکسمندرشتحملیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۹ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سیاوش منتظر حجت912...8229مشترکپرایداشرفی اصفهانیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
جاسم سلیمان919...7298مشترکنیسانقلععه حسن خانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
شاهین پروندش912...7466مشترکجکسعادت ابادباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
هدیه پناهی910...4066مشترکریولواسانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عبدالله یزدان912...7526مشترک405قماستارت نمیخورهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۸ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
اسدالله مهدی نژاد911...1638مشترکنیسانبابلباطری خالی کردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مسعود پاروسی919...5012مشترک405خ ازادیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مجید محمدپور911...0014مشترکپرایدبابلسرحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
اسماعیل جان بزرگی912...9273مشترکسمنداتوبان سلیمانبیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
سعید سقفی910...0489مشترکوانتافسریهحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
فرزانه نصرتی933...9791مشترک405خزانهاستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
یوسف ناظری911...2762مشترکاچ سی کراسقائم شهرچرخ جلودررفتهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
پرستو رحمانی912...4254مشترکپرشیامشهدروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
زهرا پازوکی912...2365مشترکپرایدطالقانیروغن پس میدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
مهسا کرامتی912...2661مشترکورنافاطمیروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
امیر حسین امانی مقدم922...1263مشترکپرایدبابائیلاستیک دررفتهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شیرعلی محمدی912...6553مشترک405شهرک غربسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجید نقدی پور911...7704مشترکسمندلاهیجانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۷ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
احمد فراهانی912...9253مشترکپرایدخاورانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
علی بهرامی912...2330مشترکپارسساوهروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
نیلوفر اکبری912...7115مشترکتیبایافت ابادسیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
الهه علیدوستی912...5707مشترک206فرمانیهباطری به باطریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمدرضا چیت چیان912...0655مشترکسانتافهشهرک اکباتانپنچریپنچری رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمدرضا منصوری912...3108مشترکآزرادروسباتری به باتریپنچری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
زکیه هراتی912...9981مشترک405ابوذرحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مریم خدابخش914...8599مشترکام وی ام 110تبریزحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
امیر شادامروز912...6593مشترک206خ امام خمینیتصادفیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۶ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
فاطمه رضائی918...0288مشترکچانگانبابلدنده جا نمیرهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فاطمه صمدیان912...1668مشترکسراتومجیدیهباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
آرین غفاری918...5073مشترک206اراکروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
گیتی نبی پور912...7355مشترک206جردنپنچریپنچری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهدی خدادادی936...9137مشترکتیبانوابروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حمید صادقی912...3517مشترک207دیباجیدورموتوربالاتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
زهره میرشفیعی937...0117مشترک405باقرآبادصدا از موتورتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین بارانیان919...3849مشترکسمندتهرانورادیاتحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
گودرزی912...1797مشترک206الهیهحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۵ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
جواد تبریزی 912...3187مشترک405کارگر شمالیاستارت میخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
احد فرجی914...5090مشترکاسپورتیجتبریزحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
جواد کاشکی919...7504مشترکپارسمیرداماددینامحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سید محمد احراری912...2760مشترکپرایدنیاورانگاز نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۴ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سید حمید قربانی912...3205مشترکپارسنوابسرباتری خرابهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نورید کبیری933...6508مشترکپرایدخ انقلابروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
هرایر غریبی912...7386مشترک206نارمکبنزین رسانیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
جهانشیر شماعد935...6954مشترک405همدانحملتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سیدرضا موسوی937...2094مشترکتیبامشهدحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نوید محمدی913...8995مشترکپارساصفهانباطری تموم شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهدیه کریمی912...9224مشترکپرایدیادگار امامخاموش شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی امیری910...5788مشترکتیبااهوازتسمه دینامحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رحیم عباسیان918...1225ازادال90اراکحملیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۳ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمد بیاتی912...4709مشترکسمندقلهکحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مرتضی بیات936...9735مشترکپرایدکیانشه حملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حمیدرضا ملکی912...6880مشترکسورنتوگمرکصداازگازحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرخ الدین سعیدی912...6137مشترکسورنمحمدشهردنده جا نمیرهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شراره عطار قره باغی901...3885مشترک207گوهردشتروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهدی بهاری918...7159مشترکپارساراکخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
هدیه پناهی919...7747مشترکریوتهرانپارسپمپ بنزینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احسان مرادی917...1987مشترک405بوشهر/جمپمپ بنزینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فراز کریمی910...0300مشترک405دامانتسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رادفر912...4814ازادمزدا323منیریهروشن نمیشهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
کوروش فتاحی917...0131مشترکتوساننوشهراستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ابوالفضل بختیاری919...8088مشترک405پرندصفحه کلاچ حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علیرضا گلابگیر912...7992مشترک206گرمدرهحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
میرسجاد قریشی912...0973مشترکزانتیامهرابادحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مرتضی مسافرچی912..6949ازاد206باکریپنچریتعمیردر محل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۲ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
قاسم نبییی901...8439مشترک206م ازادیحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مهدی اکبری912...2809مشترک405کرجحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
حمید واصقی912...7057مشترکپرایداسلامشهرحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
بهمن صمدی912...3652مشترک206اشرفی اصفهانیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مجدم منصوری916...6353مشترکتیباخوزستانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
چنگیز سلمانی914...5061مشترک405تبریزواشرسوزوندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
علی شهرزادی910...1684مشترکآردیسیدخندانباتری به باتری باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
قربان عباس زاده915...4971مشترکپیکانپلیسحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۱ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
افسانه بهرامی910...4464مشترکپرایدکرجروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
کریم فراهانی912...4553مشترککروزالهیهاستارت نمیخورهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
روح الله علیپور915...1477مشترکرولکسشهرک غربروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
منیژه سلیمانی936...2093مشترکساندروبوشهرروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
شیوا عظیمی919...8728مشترکپرایدشهرک غربروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
رضا عاملی922...4262مشترکپرایدخ ازادیجوش اوردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اکرم کریمی912...4124مشترکپرایدده ونکروغن ریزیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجید یوسفی912...6593مشترکمزدا323سهروردیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۰ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
روح الله علیپور915...1477مشترکفولکسگرمسارحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین جعفری912...5940ازادساینامیدان حرگاز نمیخورهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مرجان زارع935...6766مشترکپرایدشیرازحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
ابراهیم شیریان936...9982مشترکبسترنقمحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمد علی باباپور914...3445مشترک405تبریزاستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
علی اصغر ملکیان912...8311مشترکسمندمرزدارانجوش اوردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
سید علی اکبر موسوی933...7166ازادسمندمخبر جنوبیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
علی کریم خانی912...4810مشترکمزدامیرزا شیرازیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمد محمدی913...7795ازادسمندبهارستانلنت دررفتهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
طالب خوشابی918...8361ازادرواهمدانتصادفیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج

گزارش روز ۹ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
علی جمشیدی912...6586مشترک206امام خمینیروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
جمشید قاسمی نژاد912...8449مشترک26رسالتسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۸ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمد حسین حاجیان 912...7966مشترکام وی ام110ورداورحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
تیمور جعفرنژاد912...0669ازادسمندگیلاندنده خلاص شدهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
ابوالفضل سعادتی911...1230مشترکپیکانازادگانترمزخالی کردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمد قصابیان911...5575مشترکجیلیفیروزکوهحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
منصور داداشی921...7149ازادساندرو30متری جی باطری به باطری تعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
علی شهرزادی910...1684مشترکآردی سهروردی شمالیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
منوچهر اقریان912...9050مشترک405قمشلنگ موتورتعمیردرمحل با رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
امیرعلی عوض زاده912...1985مشترک405ترمینال شرقروغن میریزهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ابراهیم سلیمی935...0719مشترکپرشیابلوار راتشجوش اوردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی سلمانی919...0248مشترکپرشیاصادقیهترموستاتحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احمد خلیلی922...8693مشترک405نوابحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۷ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمود محمد رحیم910...6090مشترک405مطهریپمپ بنزینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نازنین خواجه911...4915مشترکتیباچوپ تراشحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سعید فرزانگان911...2075مشترکپرایدرشتروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
علی اکبر پوراقاجان911...6055مشترک206رشتروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
تقی حنانه911...2700مشترکآردیرودسرروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین مرزوقی936...2378ازادروآنیایشروشن نمیشهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
صمد قصابیان911...5575مشترکجیلیفیروزکوهروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۶ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
مختار طالبی912...5823مشترکروآلنگرودروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
سعید فرجی912...3158مشترک405قزویندنده جا نمیرهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
علیرضا زمانیان912...0385مشترکسوناتاتجریشروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مهدی کامیاب راد912...0226مشترکتیباشهرزیبااستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مهدی توکلی912...3810مشترکوانتاتوبان قمحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
صدیقه عظیم زاده912...8745مشترکسمندسعادت ابادروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
امیراحمدزاده936...9005مشترکجک s5مرندحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فریبا محمدی916...7701مشترکریوخرم ابادروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۵ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
علی موسوی912...5471مشترکام وی امx33دامغانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
هوشنگ کابلی912...3205مشترکآردیبابلسرحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ماهان محمدی912...7796مشترکساندروآرژانتینحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
نوشین رهنما912...9756مشترکسایناسعدی شمالیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
قدرت الله روستایی912...0355ازادپژوایت الله کاشانیحملیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
افشین رئیسی زاده913...8809مشترکپارساصفهاناستارت نمیخورهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج

گزارش روز ۴ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسین غلامی شمس اباد912...3976مشترکپرایدبلوار معلمروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
پرویز جدی912...8108مشترکپارسچالوسدنده جا نمیرهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین دهقانی912...0900ازادسمندقزوینحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی سلمانی919...0248مشترکپارسمنجیلسیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۳ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسین علیزاده911...9368مشترکمزدابابلروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مریم زبیداری912...4330مشترک206تهرانپارسروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
صادق محمد رجایی936...4198مشترکپرایدتهرانسرحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
زهره میرشفیعی937...0117مشترک405یاخچی ابادحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
ماهان محمدی912...7796مشترکساندرواندرزگوحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
تقی پور قاسمی914...3753مشترکپرایدتبریزروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
بهزاد تار914...1488مشترک405خ ولیعصرحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مهدی یوسفی912...3788مشترکپرشیاشهرریروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
غلامرضا اندرز912..2586مشترکپرایدیاخچی ابادروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حجت الله یزدان شناس914...9805ازادجکj5تبریزباتری به باتریباتری به باتری با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرید فرخ وند914...3381ازادسوناتاطارمحملیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مرتضی بهمنی912...6003مشترکمزدا2000نبردروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
غبدالمناف سجادی زاده917...9502مشترکسمندبوشهرخاموش میشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سمیه فراهانی912...8979مشترکپرایدفضل الله نوریترمز نمیگیرهجمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱ آبان ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسین بارانیان919...3849مشترکسمندنوبنیادروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
زرین تورنج912...1978ازادسراتوکیانشهرباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
میلاد علیزاده912...6032مشترکبرلیانسزعفرانیهروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
سینا کریمی912...8319ازادهیوندااتوبان ازادگانتموم شدن بنزینتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
داریوش عسگری912...3710مشترک206شریعتیکلیدتعویض کلیدراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ارکانی912...6693مشترکدوواکباتانسیم کلاچجمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اکبر سجیرانی916...6874مشترکپرایداهوازتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۳۰ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
عبدالخالق زارعی917...9238مشترکپرایدبوشهر/خورموجاستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
لطفعلی آهنی912...9428مشترکریوخزانهپدال کلاچ شکستهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
حسن داوودی شیرازی912...7395مشترکپرایدتهرانپارسحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
وحید کاظمی918...5009ازاد405کرمانشاهحملیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
زهرا صدیق912...2813مشترکپرایدافسریهباطری خوابیدهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
سیما مشئوف912...4858مشترک206مجیدیه برقیباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج

گزارش روز ۲۹ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمد رحیمی913...0020مشترکوانتکاشانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
اسماعیل معافیان912...3890مشترک206امام علیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
مهدی حسن نژاد911...4002مشترک206حقانیروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
علیرضا تیموری912...9518مشترکپرایدجمالزاده شمالیباطری خوابیدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
اکبر عباسی912...2419مشترک405پل چوبیدیسک صفحهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
نیلوفر اکبری912...7115مشترکتیبام توحیدحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اسماعیل اکبری937...0533مشترکتیباهمتدنده جا نمیرهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
امیرعوض زاده912...1985مشترک405تهرانپارسروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فاطمه تربت نیا938...0711مشترکپرایدظفرپنچریپنچری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
غلامرضا عنایتی915...2104مشترکسمندمشهدحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمود اشرفی912...4678مشترکلیفانباکریتسمه دینامحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی شاپوریان901...6242مشترکبسترنسعادت ابادباتری به باتریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرید معینی علمداری912...1238مشترکپرایدهمتتسمه دینامحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۸ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

      فرم امداد 1399/07/28 
نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
نوید صفریان901...4044مشترکپارسمشهدحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجتبی نیک پور912...5314مشترکپارسشهرک اکباتانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
حکیمه امیری912...5716مشترک206اتوبان ارتشروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
ولی دخائی918...6327مشترک405پاسدارانواشر سر سیلندرحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
اسماعیل معافیان912...3890مشترک206بزرگراه رسالتحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
حسن خانزاده911...6913مشترکمزدا1600لاهیجانحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
علی بابتی912...3494مشترکآریومحلاتیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
حسین باقرنژاد911...9036مشترکسمندماسالآمپر بالازادهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
محمدرضا جوادی کیا912...2806مشترکسمنداتوبان یادگارروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
ناصر فرج زاده914...1210مشترک405تبریزتسمه دینام بریدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
پارسا تحویلی937...4493مشترک206تهرانپارسباطری خالی کردهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
امیر محمد شریف939...4502مشترک206جردنتسمهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مرتضی بهمنی912...6003مشترکمزدا2000بهارستانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عیسی یداللهی914...2643مشترکپرایدکرجروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین اکبری930...1659مشترکپارسپل فردیسحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رسول غلامی918...2414مشترک405کرجحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۷ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمدعلی سید علیپور916...3769ازادسمندخوزستانآب روغنحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علیرضا حنفیان912...3883مشترک405نبرداستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
سوسن رئیسیان912...6570مشترکپارسقمپنچرگیریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مهدی روحی912...3463ازادبنزتهرانپارسکلاچحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
فخرالدین صادقی937...8006ازادپرشیایادگارشمالدندهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
حسین فروزان919...9162مشترکسمندجاده کرجشلنگ رادیاتتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
لیلا نشاطی912...3486مشترک206سعادت ابادروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
نجفعلی نجاتی912...6037مشترکسمندخ قزوینروشن نمیشهحملر رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
هاشم کلنگی912...5207ازادجکبهشت الزهرادندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
بهروز باشنگ913...4139ازادسمنددرودروشن نمیشهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
عبدل امیر نهانی935...3430مشترکپرایدسلفچگانپلوسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ابراهیم رحیم زاده912...6646مشترکراناتهرانپارسروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۶ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
زهره تهرانی 912...4054ازادساندروفرمانیهپنچریحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد عرب912...5350مشترکجک j5دیباجیبرقیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجید علم بیگی912...2705مشترکسمندامام علی روشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
جواد خنجری912...0635مشترکپرشیاتهران نوروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سعید باقری912...7717ازاد206ولنجکصفحه کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی خورشیدی919...7624مشترکپرشیابهشت الزهرابرقیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
زهره باقری912...3722مشترکمزدا3ازادیباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسن علی مرادی912...1026ازادمگانسعادت ابادتسمهتعمیردرمحل با هرزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حمیدرضا ناطقیان912...3688مشترکسمندآجودانیهباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۵ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
علیرضا نوعی912...0732مشترکسراتوواوانبرقیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجتبی نیک پور912...5314مشترکپارساکباتانباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شیرعلی محمدی912...6553مشترک405فرحزادحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهدی نجاری912...6546مشترکسمندپیروزیباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
جواد محمدی915...6850مشترکسمندمشهدشلنگ رادیاتتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علیرضا افشاری919...0281مشترک405نیاورانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدعلی سید آلی پور916...8273مشترکسمندباغ ملکجوش میارهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نیوشا تهرانی فر912...2009مشترکساندرومرزدارانباتری به باتریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدعلی دهقانی914...9169مشترکال90تبریزچرخحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سعیده طاهری912...6770ازادالنتراطرشتباتری به باتریتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۴ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
مهدی اسدی910...4813مشترکپرایدخ ولیعصراستارت نمیخورهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
پروین درویشی912...7541مشترکپروتوناکباتانباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محسن رحیمی919...2971مشترکسمندباقریخاموش میشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۳ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیشماره تلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محسن رحیمی919...2971مشترکسمندهفت حوضبرقیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد آذری912...5996مشترکآریونارمکحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمود هوشیاری919...0833مشترکپرایدم بهارستانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمد مومنی915...0327مشترکسمندمشهدترموساتتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
فریده خلیلی912...4611مشترکپارسمرزدارانجوش اوردهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
حسین فولادی مقدم912...6736مشترک206کرجروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
نیلوفر اکبری937...3647مشترکتیباخ ستارخاناستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
بابا پاک باز 914...9021مشترکروآاردبیلسیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
زهرا صدیق گویان910...7348مشترکپرایدافسریهباطری به باطریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
بیژن بهرامیان912...0104مشترکپرایدشهرک غربروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مژگان سلطانی937...3595مشترک206تهرانسرروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
عباس قندی912...1022مشترکتویوتاشهرریروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
هایده مقدسی912...7006مشترک405پاسدارانباطری به باطریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
رحمان علی اصغر زاده936...5292مشترک405مشهدموتور صدا میدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمد مراد خسروی915...6134مشترکپارسورداوردروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودویان
امیر شاه محمدی912...1387مشترکماتیزفردیسروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودویان

گزارش روز ۲۲ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسن عباس هرمزی939...1536مشترکپارسکرجحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
موسی ساقی911...1090مشترکنیسانجویبارحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محسن سفیدگر912...4061مشترکال90شهرک اکباتانپنچرکردنپنچرگیری رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
سید داوود میر شفیعی912...0696مشترکریونوابروشن نمیشهبنزین رسانی رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
عبدی سعیدی916...9071مشترک405خوزستاندندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
بهمن وحدتی نیا914...3893مشترکپارسارومیهواترپمپ اب شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محسن ارجمند912...9114مشترکهیونداپونکباطری تموم کردهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
رزا رضایی912...9980مشترک206کرجاستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
احمد ارکانی912...6693مشترکدوواکباتانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
حسن کشاورز917...8031مشترکسمندبوشهراستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
فاطمه پورحاتم911...0778مشترکپرایدرشتاستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
الهام صادق زاده912...0250مشترکتیباهفت تیرروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد آذرنی912...5996مشترکآریوم توپخانهروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فاطمه اجرلو910...5637مشترکپیکان وانتکرجتسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهدی کلانتری919...9867مشترکسمندجام جمتک کار میکنهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علیرضا قیاسی912...2806ازادپرایداتوبان محلاتیحملیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۱ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
احمد اردکانی912...6693مشترکدوواکباتانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
عباس فراستی912...2785مشترکسمندملاردسوئیچ ندارهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
امیررضا تهرانی937...7200مشترکپرایدم فتحمشکل برقیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمد حسین ظهوریان912...3219ازادریوقلهکپنچرگیریتعمیردرمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
موسی ساقی911...1090مشترکنیسان وانتبابلسردندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
ملیکا محمدنژاد912...6474مشترکال90ستارخانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج

گزارش روز ۲۰ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

  کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
عباس محمدزاده917...4738مشترک405بوشهرکلاچ در رفتهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
رامین اختیاری912...7386مشترک206زعفرانیهاستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
ابوالحسن علینژاد911...5033مشترکپرایدفیروزکوهروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج

گزارش روز ۱۹ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
علی حمیدی918...2682مشترک405همدانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
عوض کریمی914...4051مشترکپرایداردبیلروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
علی رفیعی912...4051مشترکپرشیاکرجترمزتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
سیامک رحیمی914...9693مشترکپرایداردبیلبنزین حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
حسنعلی حاج بابایی912...6605مشترکپیکان وانتورامینروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمد رستمیان921...5410مشترک206سمنانروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
فاطمه عسگری919...0721مشترکپرایدم امامتباتری به باتریباتری به باتری باهزینهراضی از برخورد وخدمات دودیان
مهدی جابری912...6601مشترکپرایدفردوس غربکلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
علی یاورزاده919...5156مشترکسمندیافت ابادتسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۸ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
علیرضا کوثری912...8218مشترکریو17شهریورروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمد ذریه914...9316مشترکسمندتبریزروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
زهرا حسینی912...7730مشترکرونیزحسن ابادترمزتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
نرگس راهگل919...8053مشترکپرایدآملبنزین حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رضا راهداری912...8001ازادپارسلویزانباتری به باتریتعمیردرمحل رایگان باهزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علیرضا غلامی911...5530مشترکاچ سی کراسسوادکوهروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محسن پنجه بند922...9742مشترک405کارگر جنوبیروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
وحید برزگر912...4857ازادجک j5جمهوریباتری به باتریباتری به باتری باهزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرهاد میرزایی935...8640مشترک405ملاردتسمهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۷ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسین قلی پور912...9675مشترکدناگلبرگروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رامین غفاری914...3119مشترکسمندتبریزبرقیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شاپور باطنی912...5306مشترکپارسمنیریهحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
طاووس پورکاوه919...0219مشترک206رشتجوش اوردهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مسعود کارکن آذری912...0973مشترکام وی امقلهکروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ابوالقاسم کیائی919...5067مشترکپرشیام خراسانم خراسانباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
وحید کریم خانی919...9211مشترک206ازادگانجاده قمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدحسین شعبانی911...3002مشترک206بابلبابلحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۶ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
علی امیرحشمتی912...9383مشترکپرایدستارخانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
سعید نوری912...0132مشترک206آپاداناگیربکسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
علی فخار نسب912...6849مشترک206حکیمیهاستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
حسین علی فاضل912...4679مشترک405کرجروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
افشین پیراسته939...7464مشترکپرایدشیرازترمزنمیگیرهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
علی مومنی915...7739مشترکتیبامشهدحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
اسماعیل قبادی916...0729مشترکسمندکرمانشاهحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۵ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محسن رحیمی933...5085مشترکسمندپیروزیروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
جعفر مرتضوی911...2989ازادپارسنیشابورحملیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد واشقانی فراهانی936...5356مشترکپرایدپردیسروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
نصرالله سمیعی912...8186مشترکپارسشهرک اکباتانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
حسن بابائی912...9523مشترکاردیایوانکهیاتاقان زدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
فرزانه کائیدی930...4388مشترک405سلفچگانریپ میزنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
محسن باباخانی912...1612مشترکسمندشهرک غربباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
علی ازاد 919...2952مشترک206شهریارحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
فرداد کریم912...4427مشترکپارسسازمان برنامهروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
فرزام دانش پژو911...6088مشترکال90چالوستسمه دینامحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
منیژه فیضی912...7188ازادمگانستارخانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
سید عابد حسینی917...1629مشترکپیکانشیرازروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۴ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
داوود رزاقی919...2374مشترکتیباتهرانسرروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمد رحمتعلی912...0924مشترکروانواباستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
فرح راه پیما12...4786مشترکسمنداکباتانمشکل دزد گیرتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
محمدرضا حلاج915...8970مشترکهایمامشهدروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
اکرم بدر910...2049مشترک206اصفهانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
روح انگیز وفایی912...5832مشترک206گوهردشتاز زیر ماشین اب میریزهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
عباس نعمتی936...3574مشترک405فرودگاه مهرابادتسمه دررفتهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
رامین اختیاری912...7292مشترک206ولنجکاستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
عباس توانا913...1845مشترک206باغ کتابقفل فرمون گیرکردهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
رمضانعلی مرادی912...3409مشترکپرایدباغ فردوسچرخ دررفتهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
مرضیه دولت912...5648ازادسمندگاندیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
نرگس ازاد919...8824مشترک405م قزوینحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرید معینی912...1238مشترکپرایدصفادشتروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
الهه خدایاری912...7910مشترک206کیانشهرپنچریپنچری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مرضیه دولت

گزارش روز ۱۳ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حامدخردگاه919...4049مشترکتیباشهرریروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
فائزه میرزازاده912...9857مشترک206همتتسمه هیدرولیکتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
علی کربلایی حسین912...9835مشترکنیسانملاردروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
داوود رزاقی919...2374مشترکتیباولیعصرروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۲ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفنکدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
اکبر نیکوبخت9193768357مشترکوانت پیکانپرندروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
کریم چرامین9123011495مشترکرواملاصدراروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اشکان فکوره چی9124255797مشترک206ستاریروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
محجوبی9121887188مشترکمگانجمهوریباتری به باتریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدرضا ابوئی9107875974مشترکپیکان وانتبلوار فردوسحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احسان نعیمی9305802495مشترکریوسپاهدیسک و صفحهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۱ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

  کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسن اعلمی936...4969مشترکپرایدگلشهرتسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
صادق جعفری918...1504مشترکپیکانهمدانروشن نمیشه+پنچریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجتبی نیک پور912...5314مشترکپارساکباتانروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
غلامرضا قادری921...0737مشترک206واوانحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
سینا مصطفایی914...2838مشترکپرایداردبیلگیربکسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مجید اسدالله 912...3390مشترکلیفانپاسدارانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۰ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

  کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سمانه رضایی912...9186مشترکپرایدرسالتحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
فرشید بیدار منش912...9924مشترکپرایدخ نامجوروشن نمیشهسعید سقفیراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سعید سقفی910...0489مشترکوانتازادگاندیفرانسلحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
ادنا زینعلیا912...0762مشترک206شیخ بهاییروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
مهدی اکبری912...2809مشترک405کرجروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
حسن مهربانی912...3819مشترکآزرااتوبان بعثتروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
عبدالکریم اسماعیلی917...5033مشترک206چیتگرمشکل فنیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
مرتضی وکیلی912...3833مشترک206پیروزیبرقیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فاطمه خانی910...060مشترکسمندقمحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اصغر طبرستانی911...0906مشترکنیسان وانتمازندرانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۹ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

  کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
علی جهانشاهی919...6002مشترکنیسانشهریارحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
سلیمان نورانی935...4147مشترکپارسقلعه حسن خاندینامحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
سید علی اصغر میرجعفری912...6330مشترکپرایدرفسنجان جنوبیباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
اسحاق حسن زاده911...8208مشترکجک s5گیلان/رودسرروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۸ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

  کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمد حسین میرهاشمی912...8789مشترکپرایدستارخانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
فاطمه پیروزی912...4670مشترکاچ سی کراسپونکبرقیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
محمد حسین شعبانی911...3002مشترک206بابلدینامحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محسن همتی930...2966مشترکپارسانزلیروغن ریزی شدیدحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
مهدی زمانی921...6732مشترکایسوزوکرجروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
شاهین عزیزی910...4494ازادچانگانمحمد شهر/کرجاستارت نمیخورهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فیوج
محمود بختیاری912...0948مشترکسمندتهرانسرماهک دنده تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد یوسفی912...6683مشترکروانیایشپنچریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
عسگر یوسفیان912...4108مشترکپرشیاطرشتسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
ساسیار گودرزی917...0736مشترکپارسبوشهربرقیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سمانه رضائی912...9186مشترکپرایدرساتتصادفی/حملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
افسانه همایونی912...3677مشترک206نیایشسیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احمد کنگرانی912...9253مشترکپرایدآتی سازبرقیتعمیر در محل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۷ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

  کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محسن رحیمی919...2971مشترکسمندتجریشروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مقصود درگاهی912...8108مشترکنیسانشهرقدسروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فریبرز رضاوند935...9949مشترکسمندچمرانسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
شهرام شاه زیدی912...6763ازادپارسمازندرانروشن نمیشهتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسلام فداکار914...8314مشترکپارسگردنه حیرانواشرسوزوندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
مژگان گودرزی912...9547مشترکمگانسعادت ابادبنزین ریزیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فیوج
جواد اسکندری912...1545ازادسمندگاندیدندهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
ابوالقاسم طهماسبی935...7888ازادنیسانسبلانحملحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات محمدی
میثم رضایی911...9248مشترکپرایدرشتروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۶ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
احمد شیخی912...5722ازادزانتیاستاریروغن هیدرولیکتعمیردرمحل با دهزینهراضی از برخورد وخدمات دودیان
عاسف عسگری912...3424مشترکسمندپل ازادگانخاموش میشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سعید پوررجب912...7930مشترکپرایدنارمکباتری به باتریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
محمود ناطقی935...9178مشترکسمندکرج/محمدشهرگیربکسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رخساره هاشمی910...1045مشترک206خ سئولجوش اوردهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
احمد فکور914...1628مشترکوانتاردبیلبرق نمیادحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
امیر اهوارکی912...6519مشترک206قزوینحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
امیر نظری912...7863مشترکپیکان وانتقرچکحملیحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عبدالرضا اسلامی916...1782مشترکپارسکرجسیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۵ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حمید انوشه912...3016مشترکسمندکمربندیشلنگ رادیاتتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سعید ذوالقدری912...8200مشترکپارسشهرریسیم کلاچ حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رضا کوهستانی913...4078ازادرانااصفهان/فولادشهرکلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فرمهر میرخائص937...1740مشترکمیتسوبیشیشهرک اکباتانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
محمدحسین شیرین کام912...0574مشترک405قزوینحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
زکیه هراتی912...9981مشترک405بلوار میردامادگیربکسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمدعلی باغ گرایی919...1145مشترکپرایدکرج/ملک ابادیاتاقان زدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
امیر شاه محمدی912...1387مشترکماتیزحکیمتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
روح الله علیپور936...9096مشترکپی کیمشهدگیربکسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
آرزو علیپور912...2394مشترکال90اراکگیربکسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۴ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
فرزاد فرهادی912...2590مشترک206کهریزکسیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عباس فردی912...7208مشترکآریزوتجریشروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
امیرنژاد912...4968ازادرواکیانشهراستارت نمیخورهتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین حمیدی912...8019مشترکراناورامینروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمود مقدسی912...9799مشترکال90م خراسانباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سعید ذوالفقاری912...8200مشترکپرشیام راه اهنسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجید خلیلی911...1004مشترکپرایدبابلسرروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
وحید پاکدل936...2037مشترک206هنگامحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین افسری918...4191مشترکنیسان وانتساوهجوش میارهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجید محمدپور911...0014مشترکپرایدمازندرانبرقیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدرضا مزید918...8280مشترکپرایدپیروزیسیم کلاچتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
جلال یعقوبی911...4085مشترک206تالشحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی رستمی912...0875مشترکپارسچمرانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجتبی ولی زاده912...0849مشترکپرایدکرجاستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ایرج فضلیت912...2936مشترکپارسکرجروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۳ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
آریا گثتاسبیان912...2954مشترک206جمالزاده شمالیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات رنجبر
علی همتی912...9703مشترکپارسسعادت ابادخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
سید علی اصغر میرجعفری912...6330مشترکپرایدزنجان جنوبیروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
نیما غفوری912...6609مشترکپارسهنگام غربیصفحه کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات رنجبر
یحیی کیانی936...5035ازادریوچمرانبنزینبنزین رسانی با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
یونس دارابی912...2705مشترکسمندکارگر کشاورزتسمهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسن اسفندیاری912...5987مشترکسمندحکیمپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اشرف زنگنه916...1979مشترکتویوتا کرولااهوازپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سعید نافعی919...9984مشترکسمندشهرزیباواتر پمپحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سینا ورزمن910...5231مشترککمریفردیسحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
جلال کملی913...7580مشترکدنااصفهانکلاچ شکستهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
قاسم درویشی917...2680مشترکال90بوشهر/کنگانباتری به باتریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سعید راز گردانی919...1209مشترک206افسریهتسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
ناصر قنبری937...5977مشترک405خ امام خمینیدیسک صفحهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
یدالله محمدیان912...0584مشترکرواستاریسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات رنجبر
شیما مشعوف912...4858مشترک206مقدس اردبیلیروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
هومن هادی زاده903...6737مشترکام جیاراکدود شدیدحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
حسین وند916...0750مشترکپیکان وانتلرستانحملحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات دودیان
سمیه عیبی زاده935...0629مشترکسمندکرجحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
قهرمان صالحی912...8581مشترکجکs5نازی اباداستارت نمیخورهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱ مهر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسین برزگر911...1229مشترک405سمنانشلنگ آب پاره شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
هومن وخشوری912...6482مشترک206سئولروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فواد مهدی زاده919...6238مشترکساندروفردیسروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
عفت عنبرستانی912...7150مشترکام وی امخ دولتصفحه کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
میلاد سلیمانی935...5108مشترکپرشیاشهراناستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید اسدالله سید کاظمی912...6330مشترکپرایدشهرک غربخاموش شدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فرمهر میرخواه936...6726مشترکمیتسوبیشیقمروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
امیر طاهری912...1175ازادبی ام وسوادکوهحملحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید محمد میلاد ورزمن910...8001مشترککمریتبریزموتور سوزوندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
علیرضا جدی912...6306مشترک206نیایشسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
محمود بختیاری912...0948مشترکسمندپرندماهک دندهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد محمد رحیمی912...7900مشترکال90مازندراناستارت نمیخورهباتری به باتری با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شیما صالح912...5909مشترک206سعادت ابادروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهران روحی919...4127مشترکال90پیروزیروشن نمیشهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمدرضا تقی زاده912...4408مشترکسمندگیشاکلاچ خالی شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد اسلامی همدانی935...0518مشترکمزدا وانتواوانخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رضا صفاری917...1279مشترکدنابندرعباستسمه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رایحه احمدیان912...0527مشترک206شیراز شمالیگاز نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
ایرج فضلیت912...2939مشترکپرشیایادگار امامموتوریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
قادر ستوده فر912...5169مشترکپرایدفرودگاه مهرابادواتر پمپحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
محمد حسین امیری پور912...8926مشترکسمندجاده مخصوصتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مصطفی بابایی911...7853مشترکپرایدتالشروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید علی اصغر میرجعفری912...6330مشترکپرایداتوبان کردستانروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مژگان گودرزی912...9547مشترکمگانچمرانروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
احمد خلیلی938...1270مشترک405خ قائم مقامحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
حمید شیرعلیزاده914...9153مشترکپارسمشکین شهرروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
مرجان شمسیان913...6374مشترکپارساصفهانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
مهدی اروندی912...7397مشترکمزدا وانتانقلابروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
علی استیری912...7702مشترکسمنداتوبان کرجخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فرمهر میرخواه937...1740مشترکمیتسوبیشیاصفهانپمپ بنزینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
زهرا فیروز رنجبر935...6918مشترکتیباباغستان/کرجدنده جا نمیرهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد باقی915...0141مشترکبنزسبزه وارحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حمید حق پسند912...7885مشترکبرلیانسخ توانیردود میدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
احسان نعیمی930...2495مشترکریوامام علیحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سجاد حسینی910...2129مشترکوانت پیکانباقریحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سعید رواقی912...7968ازادتویوتا یاریسسهروردیباتری ب باتریباتری به باتری با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
نادر اروندی912...2352مشترکپرایدچیتگرحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات حمیدی
وحید پاکدل936...2037مشترک206قیطریهحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات حمیدی
محمود مقدسی910...7254مشترکال90م خراسانروشن نمیشهتعمیرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
علیرضا حاجی خدادادی912...0818مشترکاردیقمسیم کلاچتعمیرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
وحید کبیری902...0802مشترک405ازادگانلاستیک ترکیدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی

گزارش روز ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
عیسی احمدی912...8156مشترکریوکرجروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
ربابه محمدپور912...6183مشترک405سعادت ابادبلبرینگحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ابوالفضل شفائی912...7241ازادپرشیاتبریزموتور سوزوندهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حمیدرضا زارعی912...3821مشترک405تبریزروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
امیرنادری912...6032مشترکهیونداخرازیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فائزه میرزازاده912...9857مشترک206حقانیپنچریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
گل محمد صفرزهی911...2439مشترکپرایدمازندرانتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
ابراهیم سیقل کار935...0526مشترک405ازادگانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی سیاری919...2378مشترک405منیریهروغن ریزیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد حسین ازاد912...3544مشترک206خ دکتر فاطمیواشرسرسیلندرحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
یونس دارابی912...2705مشترکسمندساوهتسمهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مصطفی محمدی919...1925مشترکپارساتابکحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مسعود سعید پور912...5330مشترکساندروتهرانسراستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
ارزو رونقی912...8805مشترکپرایدخ مطهریپنچریپنچری گیری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
رایحه احمدیان912...0527مشترک206خ اجاره داراستارت نمیخورهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
روح الله علیپور936...9096مشترکپی کیمشهدحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
سعید دارابیان912...8680مشترکام وی ام530شهرابیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمد جواد مددی916...6566مشترک405شیرازحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
احسان نمین912...2717مشترک206م کتاباستارت نمیخورهحمل رایگانباتری به باتری رایگاندودیان

گزارش روز ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
مجید یوسفی912...6593مشترکمزدا323سهروردیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
حسن شاه محمدی912...7704مشترک206مقدس اردبیلیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات حمیدی
رحمان علی اصغر936...5292مشترک405مشهدحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
معین فرشاد935...7785مشترک405گیلان/فومنقفل شدن درهاتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات حمیدی
غلامرضا رستمی رهنما912...7721مشترکپارساتوبان کرجروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رایحه احمدیان912...9527مشترک206ملاصدراباطری به باطریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
راضیه رضوانیه912...4202مشترکراناواوانسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
اقدس کاظمی مهر937...0828مشترک405سه راه سیمانحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
معصومه کردستانی912...5480ازادسانتافهپاسدارانروشن نمیشهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد شیرخانی912...9188مشترکسمندپارک ارماستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسین علیزاده937...1694مشترک405آملدسته موتور شکستهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات حمیدی
فاطمه مهری912...9459ازاد405شهرقدسجوش میارهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات حمیدی
طاهره اقدامی912...4363مشترک206میدان بهمنروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
میلاد ناصری912...7509مشترک405ولنجکروغن ریزیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مهدی محمدزاده911...2561مشترکپرایدرشتروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمدرضا شیعه921...6784مشترکپرایدجاده اندیشهروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
فاطمه اکبری911...6427مشترکچریبابلسرروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات حمیدی
روح الله خان محمدزاده914...2895مشترک405تبریزواشر سوزوندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد علی قدیمی902...9409مشترکپرایددولت ابادگاز نمیخورهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات حمیدی
علی عبدی912...1093مشترک206مجیدیه شمالیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد دلنواز910...2650ازاد405اتوبان یاسینیلاستیک ترکیدهتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات حمیدی
علیرضا علی ای912...4813مشترکوانت مزداسپاهحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهدی فربین921...1955مشترکتیباتوانیراستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجید نادری912...3562مشترک405اذربایجان شرقیسیم کلاچتعمیردر محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
سعید نافعی919...9984مشترکسمندباکریسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حسن سیستانی912...8928مشترکلیفانشهرریروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
معین سرشار935...7785مشترک405یاخچی ابادحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
رضا محمدخانی912...7995مشترک206باغ فیضروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی

گزارش روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
احسان آقا شریفیان912...4556مشترکبنزولنجکحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
علی میرزاخانی937...9319مشترکپرایدگاندیحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
شبنم ربانی938...9599مشترکپرایدانزلیروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
لاری922...3424مشترکپرایدگرگانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات حمیدی
محمد علی دهقانی914...9169مشترکال90تبریزلاستیک دراومدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات حمیدی
امیر سرفراز916...7026ازادپرایدشهراراروشن نمیشهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات حمیدی
هومن قددران912...6607مشترکدنامحلاتیحملیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نوشین عبدالله زاده912...0724مشترکسوزوکیستاریتسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
منصور بالاور918...3714مشترکدناهمدانروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محسن برزگر937...2747ازادسمندسیروستسمه دینامتعمیر در محل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ماشالله دولت ابادی912...6629مشترک405حکیمیهواشر سر سلیندرحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
هوشنگ انصاری916...0114مشترکهایماشیرازرادیات داغ شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
غلامرضا اسدی916...3312مشترکال90ایزهاستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بهزاد فیصلی910...5638مشترکام وی امفردیسروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهدی کلانتری919...9867مشترکسمندشکوفهباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
پرویز محتشم خواه912...8583مشترکام وی امشهرک غربگاز نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
هومن قدردان912...3617مشترکدناامام علیخاموش میشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حیدر قنبری936...6878مشترکپارسافسریهحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
حسین فروغی990...2571مشترکدانگ فنگبوشهر/کنگانروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
علی اصغر براتی930...2150مشترکپرایدقصر فیروزهاستارت نمیخورهباطری ب باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
امیررضا فرجی پور910...1949مشترک405کرج/اسلام ابادتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
کوروش پور سهراب912...2057مشترکپارساتوبان کرجموتور سوزوندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
احمد دهقانی921...6288مشترکمزدا3نظرابادپمپ بنزینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
بیژن کرمی میرعزیزی912...5520مشترکسمندگرگاندندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
معصومه عابدینی911...0479مشترکپرایدساریحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
صدیقه احمدی920...1698ازاد206بهارستانروشن نمیشهتعمیر در محل یا هزینهراضی از برخورد وخدمات دودیان
اکبر توکلی910...3656مشترکلیفانمعمونیهحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فرناز کارپرور911...0178مشترکاچ سی کراسگیلان/لاهیجانخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی

گزارش روز ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
مهدی نجاری912...6506مشترکسمندپیروزیحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
علی اکبر پردازی مقدم912...6821مشترکال90ده ونکحملحمل رایگاندودیان
ناهید ساعدی913...6382مشترکپراید17شهریورروشن نمیشهحمل رایگانایمانی
اکبر امامی917...3763مشترکال90شیرازدندهحمل رایگانایمانی
سینا خراجی913...9771ازاد405خرم ابادپمپ بنزینحمل با هزینهایمانی
گلناز سلیمانی990...4578مشترکپرایداصفهانصفحه کلاچحمل رایگانایمانی
صمد قاسمی912...4222مشترکپرایدفتحرادیاتحمل رایگانایمانی
قربانعلی قربانپور915...4584مشترکنیسان وانتمشهد/جاده سنسورتصادف/حملحمل رایگانایمانی
ازاد919...8824مشترک405خ اذربایجانرادیاتحمل رایگانایمانی
هنگامه صالحی912...3917مشترکپژو2008آریاشهرروشن نمیشهباتری به باتری رایگانمحمدی
ارزو رونقی912...8805مشترکپرایدشکوفهباتری خالی کردهحمل رایگانفرامرزی
غلامرضا اکتفا916...5023مشترکسمندبهبهانحملحمل رایگانفرامرزی
احسان یزدی913...9663ازادسمندامام علیسیم کلاچحمل با هزینهفرامرزی
سعید نصیری919...6183مشترکآردیسهروردیروشن نمیشهحمل رایگانفرامرزی

گزارش روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حمیدرضا تکریمی912...0046مشترکپارسخ ازادیباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
میثم رضائی912...9248مشترکپرایدرشتحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور                  
مسعود شریفی 919...6077مشترک405وحیدیهروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
منصوره موسوی912...8237مشترکتیبادریاچه چیتگرتصادفحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد زنگنه915...8389مشترکساینامشهدتصادفحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مهدی نیک نژاد912...0169مشترک405م امام حسینتسمه پاره شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مختار طالبی912...5823مشترکسمندمهراباد جنوبیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
منصوره موسوی912...8237مشترکتیبام کتابحملحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات محمدیچون 2بار در یک روز در خواست امداد کردند
معین فرشاد935...7785مشترکاردیدولت ابادحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
معین فرشاد935...7785مشترک405نازی ابادحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانیدرخواست امداد در یک روز برای دو تا ماشینشونبا دو کد اشتراک
علی حلالی922...3212مشترکسمندافسریهپمپ بنزینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
افروز شه منش912...6647مشترک206خ جهان کودکحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسین سلیمانژاد914...0259مشترکام وی اماردبیلروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
هادی سروری918...1471مشترکپرشیاابادانحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
آزادور916...1281مشترک405قم حملحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
شاهرخ پورمستعدام935...5144مشترکپارساتوبان کردستانجوش اوردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد نوروزیان912...4233مشترکپرایدشهرک غرببرقی/حملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
ابوالقاسم علیزاده911...1808مشترک405انزلیحملتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
سیده طیبه917...6720مشترک206بوشهررادیاتحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
لیلا سادات طلایی912...9793مشترک206هفت حوضروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
سید اشرف سادات میرعلیپور911...8773مشترکتیبالنگرودپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مختار طالبی912...5823مشترکسمندشادابادروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حمیده نیک بخت933...3768مشترکپرایدضرابخانهترمز خالی شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عذرا مظلوم919...7855مشترکپرایدقرچکحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حبیب بغلانی917...4487مشترک 405بوشهرکلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
عبدی سعیدی 916...9071مشترک 405خوزستانچرخ قفل کردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فاطمه درویشی917...4124مشترک 206تبریزحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رشید احمدی نژاد911...1587مشترک پارسجاده پارچینسیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی

گزارش روز ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
معصومه ایمنی938...9063ازادپرایدستاریصداازموتورحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حمید موسوی916...0381مشترکپرایدماهشهرصفحه کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمد هداوند916...2998مشترکنیسان زامیادلرستان/درودروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
معصومه برادر912...9983مشترکتیباسعادت ابادجوش اوردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حیدر خاکزاد914...2077مشترکسمنداردبیلحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فتح الله صمدی911...1843مشترکپرایدلوشانحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمد نوروزیان912...4233مشترکپرایدشهرک غرببرقیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
داوود قربانی991...4934مشترکدناکرجکلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
سهیلا سعیدی مقید912...7046مشترکال90تهرانوروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد علی عبدی915...6855مشترکساینامشهدبنزین ریزی/حملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
کبری زندی912...6505مشترکسمندفاطمیماهک دندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عباس امیرزاده916...1102مشترکساینااهوازروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محجوبی912...7188مشترکمگانانقلابروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مژگان گودرزی912...9547مشترکمگانپل مدیریتگاز نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شاپور باتنی912...8416مشترکپارسنوابخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احمد دهقانی921...6288مشترکمزدا3چیتگرفیوز سوختهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
امین دهقانژاد916...0441مشترک405خرم ابادروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فاطمه خلج هدایتی912...6568مشترکدوو سییلوهمتروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمدرضا نامقی912...1316مشترک405سعادت ابادروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
صفرآقاجانی902...1132مشترکپارسجاده مخصوصروشن نمیشهباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رضا میرزا محمدی912...1620ازادجکJ5پاسگاه نعمت ابادحملحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مریم رضایی پور912...0169مشترکتیبااتوبان امام علیباطری به باطریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
کوروش منصوری912...6122مشترکسانتافهخ ازادی رادیاتورحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
علیرضا حاجی خدادادی912...0818مشترکآردیقمروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
کسری جمالی918...0173مشترکسمندقزوینتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
ساینا میربها912...7904مشترک206شهرک غربصدا میدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
جمال جمالیان910...0215مشترک405خ بسیجپلوسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
منوچهر اکبری919...3668ازاد206سعادت ابادچرخ قفل کردهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید محسن ابطحی912...1463مشترک207ملاصدراروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد شوشتری935...0004مشترکمزدا3بومهنصداازموتورحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدرضا رضوی نیا912...9709مشترککمریباکریپنچریپنچری انجام شدراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۹ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
مژگان منصوری912...7010مشترکپرایدتجریشپمپ بنزینتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مسعود کاشانی912...2390مشترکپرشیامحمودیهباطری به باطریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
غلامرضا عنایتی915...2104مشترکسمندشیردانمشکل برقیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محسن رحیمی912...3100مشترک206شهرریتسمه تایمتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
صدیقه بلوکیان935...1047مشترکپرشیاکرجروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۸ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمد خلیلی911...1004مشترکپرایدفریدون کنارحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
داوود عباس پور911...4208مشترکپرایدگردنه حیرانحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اکبر بهرامی930...7420مشترکپارسخاموش میشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محسن رضائی910...8268مشترکپارسخراسان رضویصداازموتورحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شاهین همیلی936...0072ازادپرایدسنندجحملحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۷ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسین خانی912...2523مشترک206اکباتانخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بهنام تحویلدار912...6352ازادسمندکرجبرق نداردحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رخ جوهری912...4280مشترکمیتسوبیشیاتوبان شمالپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ازاد912...5233مشترکپرشیااریاشهرروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
گرانمایه939...7930مشترکپرایدسعادت ابادسیم گازتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمد نوروزیان912...4233مشترکپراید30متری جیروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۶ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
علی بحرینی902...0802مشترک405ازادیدندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
فریده تاج امیری916...8712مشترکپارسابادانپنچریتعمیدرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
کریم رحمتعلی912...1510مشترکسمنددربندحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
علی حسین امینی912...9506ازادلوگاناکبراباداستارت نمیخورهتعمیردرمحل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسن ارجمند بیگدلی912...9867مشترکپرایدنیایشسیم گازتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بخشعلی باقری912...7215مشترکسمندزمزمحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اسماعیل غفاری919...2249مشترکنیساناسلامشهرروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۵ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک نوع خودرو مکان امدادعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
محمد سلیمی 911...0431مشترک 206لاهیجان استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جاوید حسینی911...5595ازاد پراید گیلان حملحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نظامی990...4962آزادسمنداسلامشهرحملحمل باهزینه 2مسیر راضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۴ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
فراهانی912...4081مشترک 206ستاریروشن نمیشهایاب ذهاب رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احسان عبدالله پور911...4062مشترک ام وی امقزوین گاز نمیخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نجفی912...4837سمندنوابکلاچایاب ذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمد جولانی912...8926برلیانس اتوبان باباییپنچری تعمیردرمحل با هزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حمید مقیسه912...4933مشترک وانت پیکان نظام اباد ریپ میزنهحمل رایگان تا تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مظفر فروزی935...6885مشترک 405انزلیباتری به باتریایاب ذهاب رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
فرشید فیاض911...1574مشترک تیباقزوین برق نمیادتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
محمدرضا خزائی912...5626مشترک پراید اتوبان همتتصادفی/حملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد مومنی915...0327مشترک سمندمشهدسیم کلاج ایاب و ذهاب و حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
جوانی937...7776مشترک ام وی ام کرج مغزی سوئیچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فراهانی912...4081مشترک 206ستاریواشرسرسیلندرحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
قربانژاد915...5271مشترک 405مشهدروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۳ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
داوود بی طرفان0912...8773مشترک405نیروهواییاستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
گیتی افروز فرهمند0912...6620مشترکورناشریعتیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رشید احمدی نژاد0911...1587مشترکپارسساریبرقیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حمید دلارام0936...2096مشترکسمندجاده ساوهحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
نادر اروندی0912...2352مشترکپرایدم قزوینتسمه دینامتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
مریم معقولی0912...4099مشترکساندروسعادت ابادروشن نمیشهباطری ب باطریراضی از برخورد وخدمات ایمانی
تاجیک0912...9711مشترکدناسیه راه سیماناستارت نمیخورهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمودپور0911...0014مشترکپرایدبابلسردندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عاملی0917...0925مشترکپرایدفارسصفحه کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرمان پذیر0901...7001ازادزانتیاخرم ابادشلنگ هیدرولیکحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
مجید یوسفی912...6593مشترک مزدا 323سهروردی روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
خلیلی 912...1975مشترک برلیانس شاد ابادروشن نمیشه باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
بختیاری 912...0948مشترک سمندخ کلهرماهک در رفته تعمیر در محل رایگگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
جمالی 914...0350مشترک پارس اردبیل خاموش شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
رحمانی 912...5750مشترک رانا وفادار حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
بختیاری 912...0948مشترک سمندخ کلهر ماهک در رفته تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
اقاحسینی 911...4294مشترک 206گرگان حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
بدوود 933...3932مشترک پارس استارا حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کریم نزاد 919...0910مشترک 206م مقدس گاز نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
نیک نزاد 912...0169مشترک 405تهرانسر حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سودانی912...7219مشترک 206مرزداراناستارت نمیخوره ایاب و ذهاب رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حقیقی 912...2923مشترک 206چیتگربرقی و باتریایاب و ذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
جعفری912...8407مشترک ال90بهارستانروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱ شهریور ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
محمدپور912...6183مشترک 405سعادت آبادروشن نمیشه / بنزین حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مظهری917...8381ازاد پراید شیرازجوش میاره حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مظلوم 933...2036مشترک پراید خ ازادیپلوسحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
فرجی 939...3994ازاد سمندتندگویان حمل حمل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
چراغلو912...8660مشترک پارس قزوین حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
اقای نزاد911...2057مشترک پرشیا کرج روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ابراهیمی فخار 930...2621مشترک 206م هرویاستارت نمیخوره مشاور تلفنی رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کیاست 918...0918مشترک دووسیلوسنندج روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
بو الی 912...7397مشترک 405تهرانسر روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
روشن دل9124169335آزادسمندستولحمل حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شیری9120135882مشترک 206 اس دیتبریزشیلنگ رادیاتتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
برزویی9126111395مشترک 405جردنروشن نمیشه باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فداکار9185961481همکارپراید عوارضی تهران قمکابل باتریایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
خزائی9174401320مشترک 206برازجاندندهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
عنایتی9155022104مشترک سمندمشهدروشن نمیشه باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
نیکبخت9173143883مشترک زانتیاشیراز حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
سید رضا حسینی9124495356مشترک ال90اندیشهروشن نمیشه باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
سید جلال حسینی9154065334مشترک دوو ریسرمشهدسیم کلاج حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مریم ایزدی9131039139مشترک اریواصفهان روشن نمیشه باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
ملک محمدی9183145974مشترک 206باغ فیضاستارت نمیخوره باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
عادلی9124401657مشترک برلیانس پردیس روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نریمان شاه حسینی9122114595مشترک 206سعادت ابادباتریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
سعادت یزدی9307052471مشترک دناگلشهرروشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حقیقی خرم9123869587مشترک 206رسالت باتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمودی 9190151710مشترک پراید کرج خاموش شده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مومیوند9124021071ازاد پیکان وانتجاده ساوه روشن نمیشه ایاب و ذهاب باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رضایی فرد9302826121مشترک ریو سهروردیترموستاتتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
اسمعیلی936...1801مشترکEF7/سمنددارابادروشن نمیشه حمل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات عرفانی
قهرمانی 912...8114مشترک206کرج حمل حمل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات محمدی
شادمان 912...2009مشترکسمندشهرری برقی حمل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات اکبری
بهرنگی 921...8699ازاد تیباحکیمپنچری ایاب وذهاب باهزینه راضی ازبرخورد وخدمات اکبری
قدیری 912...3787مشترک206نیاورانروغن ریزی حمل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات اکبری
میرعمادی912...8461مشترکپرشیا ستاری تسمه دینام حمل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
نوروزیان912...4233مشترکپراید شهرک غرب روشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی ازبرخورد وخدمات محمدی
میثاقیان 912...3914مشترکسیلومدرس استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
پیرمحمدی911...1541مشترک206انزلیروشن نمیشه ایاب ذهاب+تعمیر در محل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
نشاطی912...3486مشترک206یادگار امامجوش میاره حمل رایگان به تعمیرگاهراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
محمدی 912...3849مشترکریو کرج استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
عباس عسگری 912...8386مشترک405ونک پنچری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
علی رستمی 912...0875مشترکپارس اوین پولوسحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
علی عزیزی 912...5158مشترکام وی ام خ انقلاب روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رحیمیان 912...1865مشترک207سعادت اباد پنچری ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
حاجی کریمیان912...3159مشترک207شهرک غرب تسمه دینام تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
فتحی912...5105مشترکپراید نوابپمپ بنزین ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
بریسیمی913...2580مشترک سمند فولادشهر گیربکسحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
علمداری 912...4417مشترک ال90پونک دیسک وصفحه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مقدس912...0689مشترک پارس انقلاب رادیاتور حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
فرید معینی 912...1238مشترک پراید ملارد حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
طهرانی916...4364مشترک مگاناهوازحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
یوسفی912...2453مشترک پیکانقزوین گاز نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
رباطی اول912...7073مشترک 206206حرکت نمیکنه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
فاطمه اقا بابا زاده 912...6433مشترک ساینا شهرری روشن نمیشه باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سالم 912...5355مشترک تیبا مسعودیه روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
هما پورنامداریان 912...4049مشترک دنا کامرانیه حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسن قربانی 912...0844ازاد پراید ایران شهر حمل حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات محمدی
علیرضا اصغری 919...2517مشترک پراید م رسالت دنده جا نمیرهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حمزه جعفری 919...4284مشترک 206جاجرود گاز نمیخوره تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سیدرضا ابراهیمی912...6150ازاد سمندکرج روشن نمیشه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
بهجت هاشمی 912...5689مشترک اریوزنجان حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
بهجت محمدی 912...3908مشترک پراید سید خندان روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سید حسینی 912...1364مشترک 405ولیعصر حرکت نمیکنه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
جابری 912...2979مشترک جک شهرری روشن نمیشه باطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
جباری 990...3155مشترک 405قزوین استارت نمیخوره باطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
علی صفدریان938...0389مشترک پارس تجریشروشن نمیشه باطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مسعود عبداللهی912...9382مشترک رواکرج روشن نمیشه باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
ایمانی919...2810ازادمگاندرکهروشن نمیشه بابت ایاب و ذهاب 70 دادنراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
قهرمانی912...8114مشترک 206گوهردشتحمل حمل رایگان انجام شدراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمودی 919...1710مشترک پراید کرج روشن نمیشه حمل رایگان انجام شدراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
چراغلو912...8660مشترک پارس قزوین حمل حمل رایگان تا تعمیرگاه طاهرخانیراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
مهدی تصمیم 9121549426مشترک206ستارخان روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
مریم هاشمی 9394979791مشترکL90پردیس حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
ابوالفضل محمودی 9124515364مشترکسمندهروی پمپ بنزین حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
مریم امامی 9356560686مشترکتیباشریعتی روشن نمیشه باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
عقیل حبیبی 9143547895مشترکال90اردبیل روشن نمیشه باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
کبری عزیزی 939...0777مشترک ام وی ام 3157تیرروشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
روح الله خداشناس911...7264مشترک سمندرشت روشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
پوربلاسی912...6921مشترک سمندامام علیفنتعمیر وحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
گلزار912...1346مشترک ال90ولیعصرحرکت نمیکنه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
یاریاب912...0760مشترک سمندمترو گرمدرهتسمه دینام تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
پیرمحمدی912...4239مشترک وانت اریسانکرج دندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
تحریری912...7052مشترک ال90سعادت ابادحرکت نمیکنه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
محمود علمداری919...6303مشترک405محلاتیحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مهدی اندی911...2108مشترک405ساریحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مهدی یکتا911...0383مشترک405رشتروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رسول رجبی912...4868مشترکساینانارمکباطری به باطریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد حسین رمضانی911...9159مشترکسمندفیروزکوهسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
اشکان پازوکی919...1156مشترکپرایدخیابان ریباطری به باطریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید کامران نوربخش917...5621مشترکجکتهرانپارسباطری به باطریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
خلیل علیخواه916...2493مشترکرانااهوازباطری به باطریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید علی سید حسینی912...1364مشترک405یادگارامامتصادفیحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
مهدی انور911...2108مشترک405ساریتصادفیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
الهه علیدوستی 912...5707مشترک206اقدسیهباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
منصور اعظم نیکنظر912...4919مشترکپراید مرزدارانباتری به باتریباطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
محمدی فرد912...6315مشترکپراید سعادت ابادخاموش شده حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
جافری912...1932ازاد لیفان لرستان/خرم ابادخاموش شده حمل با هزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
احمد بدرود 933...3932مشترک پارس استارا حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مجید محمد پور 911...0014مشترک پراید بابل فن خاموش مشاور تلفنی رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
بهادر احمد کیا 911...2647مشترک لیفان مرزن اباد بلبرینگ حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اکبر شاهرخی912...4812مشترک وانت پیکان م حسن اباد خاموش شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد اسد نیای 914...9204مشترک نیسان وانتتبریزحمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
نادرارونوی 912...2352مشترک پراید امیر اباد شمالیسیم کلاج تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
طاهریان912...9360مشترک پراید تقاطع طالقانیتصادفیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
نصیری935...7323مشترک 405لویزانحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
زکیه هراتی912...9981مشترک 405شاهرود پارگی شیلنگ حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
حسین گلبینی 917...5591مشترک اریزو5خورموج استارت نمیخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
لیلا حاتمی912...0964مشترک زانتیارامسر روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
احمد بدرود 933...3932مشترک پارس استارا حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مجتبی کاظمی گنچی915...8676مشترک گالانتپیروزی استارت نمیخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
محرم رحیمی 919...7042مشترک سمند همدان روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مهدی رضایی فرد 930...6121مشترک ریو تالش حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
بهمن نزادی بابایی راد 912...2178مشترک سوناتا خ شریعتی باتری ب باتری حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عبدهور912...2548ازاد پراید خ ظفر حمل حمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات اکبری
موسی وند916...2238ازاد وانت پیکان لرستان/خرم ابادحمل حمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات دودیان
مکاری911...8138مشترک 405شهریارباتری خوابیدهباتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
نوروزیان912...4233مشترک پراید فرودگاه امامروشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
مریم اهنگر 937...7760مشترک 206کرج حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
رضا سنگتراش910...0724مشترک برلیانس اکباتان حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
پوطالبی 912...1657مشترک 206سیدخندان حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
مصطفی الماس پور 936...5242مشترک پراید کرج سیم کلاج تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
احمد بدرود 933...3932مشترک پارس استارا حمل ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
هما یزدیان 912...8710مشترک 206باباییپنچری حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
ایرج فهیم 917...0571مشترک 405شیراز روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
احسانی 912...6208مشترک پارس مهرشهر کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
سمیعی 912...2024ازاد پرشیا کرج حمل حمل به تعمیرگاه باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی
مذهبی 912...6466مشترکسمند پل صدر استارت نمیخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
حسنی 912...0667مشترکوانت پیکان قیطریه پمپ بنزین تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
حسنی 912...0667ازاد وانت پیکان قیطریه حمل حمل با هزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
گلپرور 911...1505ازاد پراید هشتگرد روشن نمیشه تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
محمد زاده 919...1900مشترکسمند بهشت زهرا استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
زهرا نظری 935...1287مشترک206اراک روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
مهدی سرلک 912...9036مشترک206م فاطمی سیم کلاجحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
صمد قاسمی 912...4222مشترکپراید پل گیشا تسمه تایم حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
علی رادان مهر 912...7311ازاد سمند درود روشن نمیشه حمل باهزینهراضی از برخورد وخدمات دودیان
رضا رضایی نیا 912...9926مشترک سمند م رسالت دیسک وصفحه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
لیلی غلامی 912...3690مشترک پراید امیر اباد شمالیاستارت نمیخوره باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد بهاری 912...4855مشترک دناپیروزی جوش میاره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
محمد حسینی915...0200مشترک پراید مشهد صفحه وکلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
مهدی اکبری 912...2809مشترک 405کرج روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمود بهاری912...4855مشترک دنا پیروزی فن سوخته هوم سرویس راضی از برخورد وخدمات محمدی
پیلوار 919...1636مشترک 405اریاشهر جوش میاره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
مریم رضا زاده 912...1084مشترک 206م پاستور باتری خابیده باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
نیکوراد 921...9183مشترک اچ سی کراس مینی سیتی باتری خابیده باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
خانی 919...0450مشترک 405اوین حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
امیرابوالقاسم سلمان939...2676مشترک پرایدمدرس تسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محسن آجیلی912...7244مشترک پرایدتهرانپارساستارت نمیخوره باطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید مهدی دربندی912...0054مشترک پارسمینی سیتیاستارت نمیخوره تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
کامبوزیا اسکویی912...2963مشترک 206ستارخانروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رضانیا912...9926مشترک سمنداتوبان امام علیحرکت نمیکنه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
عزیزی 939...0777مشترک ام وی ام315اتوبان همتتسمه دینام حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حبیب بغلانی917...4487مشترک 405بوشهرکلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
عبدی سعیدی 916...9071مشترک 405خوزستانچرخ قفل کردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فاطمه درویشی917...4124مشترک 206تبریزحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رشید احمدی نژاد911...1587مشترک پارسجاده پارچینسیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی

گزارش روز ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
مجید گل محمدی933...1534مشترک سمندنوابپمپ بنزینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
رضا رحیمی912...2282مشترک سمندکرججوش اوردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
مریم رحیمی912...3065همکار دفاتر206نبردپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
بهرام طاهرخانی912...9816ازاد405حصارکشلنگ حصیریحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رامش ذکری918...5841مشترک 206همدانحرکت نمیکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
هادی کاظمی912...8474مشترک 405مشکاتتسمه دینامحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
علیرضا هدایت 910...5082مشترک پرایدکرجحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
رضا طیبی933...3191مشترک تیباشهرک غربسیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
علیرضا تلاشان917...2429مشترک وانت پرایدبوشهرتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمود علمداری919...6303مشترک 405خ دماونددندهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید بهزاد جوادی916...0733مشترک سمندخرم ابادروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سعید زاهد912...5431مشترک لیفانشهرک غربخاموش میشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محسن همدانی919...0286مشترک پرایدم فردوسیروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مصطفی مومنی912...7802ازادریو7تیرفولی فن حمل به تعمیرگاه با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مهدی سهرابی919...0019مشترک پرایدپرایدسیم کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حامد خالقی919...3643مشترک پرایدکرجسیم کلاچتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مهدی علیدوست921...1891مشترک پرایدپیشوافرمون قفل کردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد اناهید911...6965مشترک سمندگیلانروشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سهراب قیاسی935...3003مشترک آردیابهرگاردون جدا شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسحق شعبانی912...7353مشترک 206خ ازادیروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد حسن قزل ایاق912...1891مشترک 405اتوبان همتاستارت نمیخورهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
علی نویدی913...1404مشترک پراید وانتکرمانرادیاتور ترکیدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
عباس علایی912...4756مشترک پارسستارخانکلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فهمی912...4641ازاد206جردنباطری به باطریتعمیر در محل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
امیر رضایی937...5093مشترک2064دنگهرادیاتورحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
معصومه حوران نجاتی912...8645مشترکتیبایادگاراماملاستیک ترکیدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
ربابه نکاحی936...8641مشترک206یافت ابادپمپ بنزینتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
مرتضی اخلاصمند فرد912...2890مشترکپارسپاسدارانجوش اوردهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حجت الله محسنی912...1388مشترک روآپیروزیخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
جمال جمالیان پور910...0215مشترک 405تهرانواستارت نمیخورهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
حسین تکیه912...5636مشترک 405پیروزیروشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
راحله حق پرست990...1058مشترک برلیانسافسریهاستارت نمیخورهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
حسین مرادیان نسب912...2976مشترک پرایداتوبان قزوینرادیاتور ترکیدهتعمیردرمحل با هزینه/قطعه/دستمزدراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمد مدرس عسگری912...8740مشترک 405م تره بارتایم رد کردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محسن نصیری919...3653مشترک ال90ساوهحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سید خالق حسینی919...2690مشترکپرایدیافت آبادحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۹ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور                  
حسین معتمدی محمد ابادی913...1027مشترک پرایداصفهانروشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حمید صادق زاده912...7225مشترک پرایدبهشت زهرااستارت نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمد رضا رضاپور 912...8640مشترک پرایدم خراساننشتی بنزین موتورتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۸ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
گیتی کلباسی913...6108مشترک رنواصفهانباتری به باتریتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
رضا موسوی912...1387مشترک دووسییلویادگارامامپنچریتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
محمد رسول عسکرپور916...5464مشترک پراید شیرازپمپ بنزینتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
علیرضا پروری912...2783مشترک 405خ کردستانتسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
ناصر دنیا دیده918...8054ازادپراید گیلانموتوریحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
داوودی919...2282ازادپراید ازادگانلاستیک ترکیدهحمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسن مشیری912...1811مشترک پارسجاده شهریارخاموش شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
سیامک یوسفی919...1760مشترک206نارمکاستارت نمیخورهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
علی اسکندری912...3703مشترکتیباخ مطهریپمپ بنزینتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ژینوس صنعی912...8951مشترکپروتونخ دماوندپمپ بنزینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
مینا متقی912...3102مشترکال90همتپنچریتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۷ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شقایق عقیلی 912...7011مشترک ال90هرویمشکل برقی تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
احمد اخلاقی 915...8526مشترک پراید مشهد بلبرینگ چرخ حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
دانش عبدلی 912...7239مشترک پراید ازادگان جوش اورده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
عفت حیدری912...2610مشترک ال90گرم دره گیربکسحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۶ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
علیرضا معماریان 910...4368ازاد مگان ولنجک باتری ب باتری تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
محمد حسین رضایی 935...1313مشترک پراید اهواز روشن نمیشه ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ثریا اختری 935...5721مشترک پراید انزلی روشن نمیشه ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
حمید باقری 912...1545ازاد سمند نواب دنده جا نمیره تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی
عزیزی 912...2734دفتر فروش 206امام علی دیسک وصفحه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
بهروز حق لو 990...4785ازاد 405ارتش سیم کلاج تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی
بهروز رضوی 912...9709ازاد کمری جنت اباد باتری ب باتری باتری ب باتری باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۵ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
محمد علی شرفی 912...3373مشترک روا چجمهوری روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مجید یوسفی 912...6593مشترک مزدا 323مسیر باختر روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
امید اکبری 936...9696مشترک ال90بریانک استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اکبر فتح الهی شمس 912...5373مشترک 405کرج برقی تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
فرزانه روحانی 912...2409مشترک سانتافه ظفرباتری ب باتری باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سعید ماه پروی 915...2299مشترک ریو مشهد روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
رحیمی پناه937...8821مشترک ریو پل فردیس خاموش شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
خلیلی 938...1270مشترک 405شهرری گیربکس حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات تاجیک
صادقی 912...1594مشترک زانتیا رشت روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات تاجیک
علی عرب 919...8613مشترک روا کن فرمون حرکت نمیکنه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات تاجیک
فضابخش912...7902مشترک 206ونکاستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
کلاته912...3680ازادتیباسه راه تهرانپارسحملحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
قربانی912...4191مشترک 207م کتابپنچریپنچرگیری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۴ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
رحیمی پناه937...8821مشترک ریو فردیسحملحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
شهرام نادری 910...6180مشترک 405خاوران باتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
بهمن نائبی 914...5156ازادپرشیا خ سعدی تسمه دینام تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
محمد حسن عاملی 917...0925مشترک پراید برازجانپولوس بریده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
حمیدرضا قوتی 936...2485مشترک 405مشهد روشن نمیشه ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
کاظمی گنجی 915...8676مشترک گالانت مشهد بنزین میریزهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
شیرین یگانه914...0314مشترک پراید تبریزاستارت نمیخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمدرضا صادقی نیا 912...4901مشترک 206م ارزانتین حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
جباری 990...3155مشترک 405قزوینروغن ریزی حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
معینی912...1238مشترک پرایدملاردروشن نمیشهباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۳ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
امیری زاده917...3066مشترک تیبااکباتان اویل پمپحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
مهربانی912...1592مشترک سمندشهرری استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
وحیدی938...6603مشترک جک جی5کرج حملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
ایمانی938...4856مشترک پارسکرج روشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
لشگری912...3698مشترک 405هشتگردتسمه دینام تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
رنجبر991...9843مشترک پرایدفارساکسل کج شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
موسوی914...8116مشترک 405آذربایجان خاموش میشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
صالحی912...3253مشترک تیبا2دروسحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
سیده صدیقه حسینی 912...0628مشترک گالانت شمال روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سید تقی 903...3359مشترک پراید م هروی استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
صالح 912...9496ازاد ال90دادمان روشن نمیشه تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
پیوند باباخانی 912...8477مشترک 206شهرک غرب ترموستات حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
موسوی 915...5150مشترک پرایدمشهد روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
قاسم زاده 919...8920مشترک پراید تهرانپارس رادیاتور ترکیده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جعفر خسرو جردی 937...4927مشترک ام وی ام مشهد استارت نمیخوره ایاب وذهاب رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
اسماعیل بختیاری 919...8127مشترک 405ازادگان چپ کرده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
عمویی912...8937مشترک 207نوابمشکل برقی باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمدزاده912...2302مشترک لیفان ایکس60مینی سیتیباتری به باتریباتری به باتری دایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
خداشناس915...6901مشترک سمندمشهدواترپمپحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
میرزاخانی937...9319مشترک پرایدتهرانپارسروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
دارابی912...2705مشترک سمندتالشمشکل برقی ایاب وذهاب رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سمیعی زاده912...2915مشترک 405نوابمشکل برقی باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱ مرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
علی شهزادی910...1684مشترک اردی سبلان فرمون حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عباس خداوردیان 912...5500مشترک مزدا پیروزی دنده جا نمیره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
رجب بهلولی 912...0503مشترک سمندنازی آبادحرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اسفندیار مردی 912...4297ازادپزو م ازادیروشن نمیشه تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
کامران لایقی 912...5846مشترک پارس مرزدارانجوش میاره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
مدنی نژاد930...9127مشترک 206سعادت اباد حملحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
نوروزی 912...2817مشترک تیباکرج استارت نمیخوره باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
قاسم زاده912...1719مشترک 206کیانشهرگاز نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
امیری راد938...1966مشترک پرایدکرج استارت نمیخوره باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
نعیمی937...7221مشترک آردیلواساناستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مجرد912...5634مشترک 206یوسف ابادپنچریپنچرگیری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۳۱ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
احمد علی پور919...7668مشترک پرایدجلال ال احمدسوختگی سیمحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
علی مرتضایی912...9115مشترک سوزوکیسعادت اباد مشکل برقی باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
خادم914...7975مشترک روا تبریزسوئیچ گیرکردهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز۳۰ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حسین اشتری 913...0090مشترک 206گیشا مشکل برقی تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
رحمت الله نصیری912...3106مشترک پراید همت جوش آوردهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
قربان مصطفوی 912...2060مشترک پیکان وانتایت الله سعیدی حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمدرضا امیری 935...4569مشترک سمندبلوار افریقا بنزین ریزی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عبدالرضا اوجاقی 912...3990مشترک 405گرم دره تصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
تامنیر شاه محمدی 912...1387مشترک ماتیز بومهن حرکت نمیکنه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
سمیه عید زاده 935...0629مشترک سمند 7تیر بلبرینگ چرخ حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سلمانی 919...2938مشترک 206تهرانپارسمخزن اب تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
نوروزیان911...4733مشترک 405گیلانخاموش شده مشاور تلفنی راضی از برخورد وخدمات دودیان
گوهری حیدری919...0800مشترک پراید کارگر جنوبیاستارت نمیخوره باتری باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
یاسری912...5756مشترک 206قمحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۹ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حسین اشتری 913...0090مشترک 206گیشا مشکل برقی تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
رحمت الله نصیری912...3106مشترک پراید همت جوش آوردهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
قربان مصطفوی 912...2060مشترک پیکان وانتایت الله سعیدی حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمدرضا امیری 935...4569مشترک سمندبلوار افریقا بنزین ریزی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عبدالرضا اوجاقی 912...3990مشترک 405گرم دره تصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
تامنیر شاه محمدی 912...1387مشترک ماتیز بومهن حرکت نمیکنه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
سمیه عید زاده 935...0629مشترک سمند 7تیر بلبرینگ چرخ حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سلمانی 919...2938مشترک 206تهرانپارسمخزن اب تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
نوروزیان911...4733مشترک 405گیلانخاموش شده مشاور تلفنی راضی از برخورد وخدمات دودیان
گوهری حیدری919...0800مشترک پراید کارگر جنوبیاستارت نمیخوره باتری باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
یاسری912...5756مشترک 206قمحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۸ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
خداوردیان912...5500مشترک مزداپیروزیدنده جا نمیره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
موسوی912...1071ازاد206توپ خونهسیم کلاجحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
محمد حسن معصومی912...0473مشترک جکs5جاده شهریارخاموش شده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مصطفی غلامی938...5687مشترک پراید جاده جاجرودروشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
روشن روان912...1249مشترک چانگانخ فرشتهاستارت نمیخوره باتری باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
فلاحی912...7723مشترک پراید ایرانخودروروشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
یوردخانی910...4993مشترک پراید حقانیحمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۷ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شفیع915...9849مشترک 206مشهدروشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
فرازیان919...2284مشترک پراید آبیکحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سلمانی912...6321مشترک پارسهنگامپمپ بنزین حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۶ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شفیع915...9849مشترک 206مشهدروشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
فرازیان919...2284مشترک پراید آبیکحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سلمانی912...6321مشترک پارسهنگامپمپ بنزین حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۵ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
باقری912...7215مشترک سمند گیشاحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
صراحت کردار 919...4496مشترک روا ازادگان خاموش شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
فرسار912...9865آزادپراید نارمک برقیتعمیردرمحل با هزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
فلاحتی910...9096مشترک تیبام آزادیجوش آوردهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمودپور912...0422مشترک پارسکرج پمپ بنزین تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۴ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
خداپناه9120400531s398120075303416206اکباتان نشتی بنزینحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۳ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
مهربان912...3819مشترک آزراجلال ال احمدموتور دود میکنهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
کیا شمشکی 912...5072مشترک پراید نارمک استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
جباری 912...8507مشترک 405می نی سی تی روشن نمیشه ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
یاور زاده 919...5156مشترک سمند شهرری گاز نمیخوره ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جباری 912...0106مشترک ریو حصارک واشر سر سیلندر حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
خانی 919...2810مشترک 206سعادت اباد استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
واعظی 912...1090مشترک پزو زنجان شمالی اب روغن حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
رهبر دهقان919...0816مشترک جکS3کمال شهردنده جا نمیره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
رییسی917...1347مشترک 206برازجانجوش آوردهتعمیردرمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۲ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
سید حسینی 912...1364مشترک 405سعادت آبادرادیاتور حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
محسنی 911...3418مشترک پازن قائمشهر بلبرینگ چرخ حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
خلدی 912...05159مشترک 206سعادت آبادتصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
جعفر بیگی 939...8792مشترک روا کرج صفحه قفل کرده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
خسروی 916...6909مشترک روا بروجرد روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سنگ تراش 990...0862مشترک برلیانس اکباتان رادیاتور حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
بارونی912...6986مشترک ال90شریعتیشلنگحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
دهقانی921...6288مشترک مزدا3شریف ابادحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
یوسفی912...6593مشترک مزدا323مفتحروشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
لجمیر916...5274مشترک اردیخوزستانحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
صالحی916...4452مشترک ال90اهوازروشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۱ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
احمد سرداری912...1535مشترک دنا سردار جنگلاستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
محمدعلی اقا بیگی 912...4796مشترک 206م سپاه دنده جا نمیره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
مورج 921...3828مشترک پراید کرج استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
پازکی 912...2365مشترک پراید جاده فیروزکوه خاموش شده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
شا بونی 912...2187مشترک سمند اکباتان فن کار نمیکنه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
آزاد 919...8824مشترک 405نازی آبادباتری به باتریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
شیوا912...1588مشترک پارسسعادت آبادنشتی آبحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۰ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
الهام نوحه سرا913...7044مشترک پرایداصفهان پمپ بنزینحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
آزاده نمینی912...5256مشترک BMW325ونکپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حسین ابوالقاسم912...7112مشترک ون نارونتهرانپارسپنچریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
الماس نژادقلی911...1963مشترک پرایداردبیلحملحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
دامون حقیقی فرد912...2923مشترک 206همت غربروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مجید خلیلی911...1004مشترک پرایدمازندران موتور دود میکنهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
غلام رضا شاکری919...5122مشترک ام وی ام520فدائیان اسلامپنچریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مجید فلاحتی938...2121مشترک سمندفردیستسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۹ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
الهام نوحه سرا913...7044مشترک پرایداصفهان پمپ بنزینحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
آزاده نمینی912...5256مشترک BMW325ونکپنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حسین ابوالقاسم912...7112مشترک ون نارونتهرانپارسپنچریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
الماس نژادقلی911...1963مشترک پرایداردبیلحملحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
دامون حقیقی فرد912...2923مشترک 206همت غربروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مجید خلیلی911...1004مشترک پرایدمازندران موتور دود میکنهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
غلام رضا شاکری919...5122مشترک ام وی ام520فدائیان اسلامپنچریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مجید فلاحتی938...2121مشترک سمندفردیستسمه تایمحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۸ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
دانیالی 914...0036مشترک دووارومیه حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صمدی 915...3640ازاد ال90مشهد روشن نمیشهتعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
ازانی 919...9073مشترک رانا میرداماد حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اسماعیلی 912...7548مشترک 206ازادگان حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اگبر قدیریان 913...6140مشترک توسان اصفهان قفل شده مشاور تلفنی راضی از برخورد وخدمات محمدی
رضای فرد 911...1690مشترک پرایدرشت حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
رهنما 912...9756مشترک ساینا سعدیباتری به باتریتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
میرزا زاده 912...0170ازاد 206یادگار امام شلنگ رایادتور حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
جاوید 912...8435مشترک نیسان الهیه روشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شیرالی پور912...0435مشترک ساندرومرزدارانروشن نمیشهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
خلیلی938...1270مشترک 405قرچکحملحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۷ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
هاشمی912...8789مشترک پرایدکرج چرخحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مهرابی912...1867مشترک سمند کرج حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
دانشور 936...3344ازاد 405کریم خان تسمه کولر تعمیر در محل باهزینه 130راضی از برخورد وخدمات ایمانی
پیرحیاتی 919...6068مشترک تیباالهیه فن کار نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
نوری 912...0967مشترک پراید سه راه اذری استارت نمیخوره تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
حشمتی 930...0788مشترک پیکان وانتشهرری صفحه کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
نجفی 914...7308مشترک 206تبریزروشن نمیشهتعمیردر محل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمد شکی 911...9939مشترک 405گلستان استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نگین مبارکی919...0003مشترک اکسنتهشتگردباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمد محبی912...5235مشترک پرایداردبیلروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۶ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
محمد رضا احمدی9193052236مشترکراناجاجرود رادیاتورحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جمشید مهرابی9126651867مشترکسمند کرج خاموش شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
دغلاوی9308681474مشترکتیبامشهدجوش اوردهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۵ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
رشنو933...4354مشترک 206یادگارامام حملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
خسروجردی937...4927مشترک ام وی اممشهدحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
احمد زاده 919...6302مشترک پرایدم توانیر استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
ایمانی 914...5242مشترک پیکان وانتاردبیل صفحه کلاج حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
خلیلی 938...1270مشترک 405قرچکروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
تقی پور تبریزی912...7236مشترک 206ستارخان پنچریتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
شعرباف تبریزی990...5424مشترک پرایدمهرابادجنوبیرادیاتورایاب وذهاب رایگاناضی از برخورد وخدمات ایمانی
حمزه جعفری912...9274مشترک پرایدخ ریحملحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
فیروزه صالحی912...6016ازادسانتافهپارکینگ حکیمروشن نمیشهباتری به باتری باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی
فرید معینی912...1238مشترک پرایددولتسیم گاز حمل رایگان با دوری مسیرراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۴ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
باقری 912...7215مشترک سمند استاد معین روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
ترمانی 990...8317مشترک 206شهریار استارت نمیخوره باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
خیامی فر 912...4673مشترک رانا کرج روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
بهلولی 939...7196مشترک سمند جاده شهریار روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
منصوری 919...2510مشترک پراید رسالت تصادفی حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
خلیلی912...6933مشترک 405قرچکموتور قفل کردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
اباکرزی9172555621مشترک پارس سرسبیلکلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
اصغرزاده9352225411مشترک 206کرجکلاچ حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
انارکیان9124636559مشترک پارس کرجاستارت نمیخوره حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۳ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
یادگاری918...9774مشترک 405همدانروشن نمیشهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
تاتی938...9119مشترک تیباشهر ریحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
نظری 935...1287مشترک 206اراکروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۲ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جعفری912...9274مشترک پرایدپارک شهرباتری ب باتری تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محسنی 912...7757مشترک مزدا جاده ساوه روغن ریزی ایاب ذهاب رایگان برای امدادگر راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مختار 912...0126مشترک سمند نارمک دسته دنده شل شده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
صفاییان917...1685ازادپرایدلرستان/درودحملحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جعفرقلی زاده912...8499مشترک 206فرمانیه تسمه دینام / پروانهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۱ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شمس 912...1249ازاد لکموز ایت الله صدر روشن نمیشه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات محمدی
احمدی 919...7286مشترک برلیانس افسریه روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
ایثاری 919...7796مشترک پراید شهرک غرب روشن نمیشه باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
بدخشان 910...8531مشترک 405سعادت اباد واشر سر سیلند حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
رحمدل 912...6460مشترک ام وی ام لوشانحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
عظیمی 914...6180مشترک وانت اردبیل روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
خانلربیک 912...3909مشترک پارس اکباتان جوش میاره ایاب و ذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
لطیفی 918...1588مشترک پارس ملاصدرا روشن نمیشه تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
اغنامی 935...8840مشترک پارس امام علی روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
قربانی 912...2471مشترک اسپورتزکرج چراغ روشن شده تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
امیری915...1639مشترک رانامشهدباتری تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۰ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حسین مددی912...0998مشترک 405نازی ابادروشن نمیشهتعمیر درمحل رایگانراضی از برخوردوخدمات عرفانی
کمالی912...8759مشترک 206شهرک غرب روشن نمیشهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخوردوخدمات ایمانی
داوود حمیدی912...1321مشترک 405اشرفی اصفهانیجوش آوردهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخوردوخدمات محمدی
میتراجویا912...3102مشترک ماکسیماکاشانکپنچری تعمیردرمحل رایگانراضی از برخوردوخدمات عرفانی
زهرا فتاحی912...0784مشترک توسانجنت اباد باتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخوردوخدمات عرفانی
حسین میربهاء912...8978آزاد206اقدسیه باتری به باتریباتری به باتری باهزینهراضی از برخوردوخدمات عرفانی
ارسلان حیدرنیا911...6243مشترک نیسان 25کیلومتری بستان ابادروشن نمیشهحمل 25کیلومتررایگانراضی از برخوردوخدمات عرفانی

گزارش روز ۹ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
سعید سهی زاده921...6903مشترک پارس ساریگاز نمیخورهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
مولایی938...4195مشترک پرایدخ فاطمیتسمهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
بیات922...6100ازاد روارباط کریمتصادفی حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جواد بزی911...7293مشترک پرایدگرگاندندهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مهدی نصیری912...1775ازاد206هاشم رفسنجانیپمپ بنزینحمل به تعمیرگاه با هزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
علیرضا قمصری936...4335مشترک ام وی امنبرد شمالیرادیاتورحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
خدیجه جاتکی912...8665مشترک تیبا2گیشا روشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
علی صالح916...7207مشترک پرایدپل زالحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
غلامحسین موسوی936...1473مشترک پارس مشهد( شهرک طرق)واشرسرسیلندرحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۸ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
احمد قمری919...0568مشترک 405شهرریروشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مرادی راد922...1228مشترک روآونکسیم کلاچحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
علیدوستی912...5707مشترک 206اقدسیه باتری ب باتری تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رضا شریف901...5363مشترک روارودکیحمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسین امیدوار 912...9690مشترک سمند ونک روغن هیدرولیک حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات اکبری

گزارش روز ۷ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
منصوری 918...3448مشترک تیبا سسندج روشن نمیشه حمل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
اخوند زاده 915...7105مشترک 206مشهد تسمه دینام تعمیر در محل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات اکبری
صادقی 912...3106مشترک وانت اریسان کرج پمپ بنزینتعمیر در محل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
اروجیان 937...1781مشترک سمند استارا صفحه کلاج حمل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
اکبری 921...4942مشترک پراید فردیس روشن نمیشهحمل رایگان راضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
رضایی 911...1690مشترک پراید تالش حرکت نمیکنه حمل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
احمدی 912...3484مشترک مزدا اتوبان کرج حرکت نمیکنه حمل به تعمیرگاه رایگانراضی ازبرخورد وخدمات ایمانی
نعیمی 937...7221مشترک اردی شهرک بهشتی باتری ب باتری باطری ب باطری رایگان راضی ازبرخورد وخدمات عرفانی
مقدسی 912...7006مشترک 405فرخی یزدی باتری ب باتری باطری ب باطری رایگان راضی ازبرخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۶ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
فولادیان912...7608مشترک هایمادامغانبرقیتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
خان فینی938...3323مشترک راناکرجگاز نمیخورهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
دولتی919...0355مشترک روآکرجاستارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
آخوندزاده915...7105مشترک 206مشهد تسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
رایانی917...2069مشترک ال90بوشهر استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۵ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جمشید اشفته912...9679مشترک 206آوینیخاموش شده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
شهریار عادلی912...5586مشترک سراتواکباتان استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
خلیلی938...1270مشترک 405قرچکحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمدحسن عبدالهی912...2592مشترک 405ستاری گاز نمیخورهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
عبادالهی919...9181مشترک سمند شهر ریباتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
علی حیدری912...8002ازادجوکهشتگردباتری ب باتری باتری ب باتری راضی از برخورد وخدمات عرفانی
وحید حاج بیژن937...5944مشترک اریسان ازادگانفنتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۴ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شهرام حاجی تقی 912...6765ازاد سمند ازادی حرکت نمیکنه تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
شهره محمدی 912...5161مشترک ریو شهرک اکباتان سرسیلندر تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
رضایی 910...1687ازاد ساندرو م ازادی حمل حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
اسدی 911...0874مشترک پیکان وانت ساری حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
عباسیان936...1362ازادسمند مدرسحملتعمیر در محلراضی از برخورد وخدمات اکبری
علی زاده912...9053مشترک ام وی امصیاد شیرازیروغن ریزی حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی

گزارش روز ۳ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
صادقی 939...0658مشترک پارس بریانک استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
بختیاری 910...9131مشترک 405کریم خان کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
عباسی 912...2548ازاد لیفان م توحید سیم کلاج حمل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
موسوی 911...9787مشترک وانت اریسان گرگان دنده جانمیره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
طاعتی 912...8659مشترک نیسان گردنه حیران 4شاخه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
اروجیان 937...1781مشترک سمند استارا دیسک وصفحه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
صادقی 937...1598دفتر نیکو خصال ال90شیراز باطری ب باطری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صادقی 911...0965ازادپرایدرشتپمپ بنزینتعمیردرمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
قهاری902...4599مشترک سمند پرنددنده گیرکردهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
فانی 910...0721ازادام وی امقزوین روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
کردی 912...3953مشترک ساینا 4دانگه پمپ بنزینحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
نعیمی 937...7221مشترک اردی شهرک بهشتی باطری ب باطری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
پیرهیزکار 912...0235مشترک سمند بزرگ راه یاسینی روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
بهرامی 912...7626مشترک سمند جردن حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
فراوانی 912...5925مشترک 206قم فنش شکسته حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
بابکان 935...1806مشترک 405ستارخان روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
همتی 912...4639مشترک ماکسیما یافت اباد باک بنزین حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جولانی 912...5280مشترک پرشیا ابشناسان استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
دریایی 912...8789مشترک پیکان وانت خروجی مدرس حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
قابوس نژاد912...6110مشترک 206تهرانپارس استارت نمیخوره حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱ تیر ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
غفاری 9126222286s399030073302817X33جنت اباد روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شریفی 9101915416s398090058295944405شریعتی روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
زرندی 9101238345s399020071300083ریو پونک روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صحت 9379871623s399020058305353405کرج روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فاطمی 9123079706s399030074302789ماکسیما پیروزی تعویض چرخ تعمیرات رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
دستی رزم 9124847964s399020033301862207الهیه فرمون قفل کرده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نادری9197984737پسرخانم صحت405جردن تسمه تایم حمل رایگان 40کیلومترراضی از برخورد وخدمات ایمانی
پویا9356975717ازاد206اس دیچمرانکلاچ شکستهتعمیردرمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
خدادادی9124988507s398090066293726405مینی سی تی سیم کلاچتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سجادی9124932806s398090033293545207ازادینشتی رادیاتورتعمیردرمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
آقائی پور9124116040s398060070284569سمند نواب جوش میاره حمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
زارع 935...6766مشترک 206شیراز باتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
حسنی 912...5512مشترک سمند زنجان فن کار نمیکنه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
کریمی 912...8319مشترک هیوندا ورناافسریه دنده حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
مشایخ 905...9931مشترک سمند پونک باتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
ایرنجی 910...8345مشترک ریو پونک روشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ماحوزی 930...7179مشترک دنا پاسداران پنچری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کوثری912...8218مشترک ریو سعادت اباد جوش اوردهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
حیرانی912...0112مشترک ماکسیماپاکدشت خاموش میشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
ربیع پور912...0177مشترک پارس قزوینرادیاتور تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
علیزاده905...7838مشترک blsuرودباردود از ماشینحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
محمدی936...2667مشترک سمند جنت اباد نشت بنزینتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
خوشحالی919...5930مشترک سمند عوارضی قم - تهرانحملحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
احمدی 916...8233مشترک پرایددزفول فیوز برقیتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
آزادگان919...0604مشترک آریورودهنحمل / شیلنگ ترمزحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رضایی 912...2661مشترک sdامام علی / بعثتسیم کلاج تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
قلی پور912...4575مشترک سمند صومعه سراروشن نمیشهحمل رایگان انجام شدراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بهرک910...7223مشترک 206جاجرود گاز نمیخورهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بودینی912...4020آزاد206206سوراخ شدن باکبابت حمل 150 دادنراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
نجفی912...7710آزادجیلی همدانحملبابت حمل 180 دادنراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
علمداری912...6358مشترکسمند جاجرود روشن نمیشهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
وحیدی شالو 938...6603مشترکجی 5احمد اباددندهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ایرانی اصل 912...0196مشترکسمند شهرارابرقیحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
همدانی 939...3578مشترکپراید پیروزی دنده عقب حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
صادقی 939...0658مشترکپرشیا شهر کرداستارت نمیخوره حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
روزبهانی912...2144مشترک206حکیم اگزوزتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
شریعتی913...9646مشترکپارس اصفهان /سپاهانحملحمل رایگان با کفیراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
صمیمی916...0313مشترک پرایدشادگانفرمون سفت شدهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
موسوی935...3621مشترک جک جی 5یافت آبادباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رحیمی912...8843مشترک 405تهرانپارس صدا از موتورحمل رایگان تا تعمیرگاه ترکمنیراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بادرودی912...1007مشترک دانگ فانگ عظیمیهباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
صبحی912...4128مشترک سوناتاپارک ساعیسوییچ جا موندهتعمیر در محل راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
آقایی912...2659مشترک پرشیا اکباتان روشن نمیشهراه اندازی در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مقنی زاده919...0837آزادپرایدتونل رسالت روشن نمیشهتعمیر درمحل باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
پورزارع912...3354مشترک 405نواب روشن نمیشهتعمیردر محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بدیجانیان912...0573مشترک 206ساریباتری به باتریباتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
گنابادی912...9284مشترک پرشیا دامغاندنده صدا میدهحمل تا تعمیرگان امدادگر رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
سلیمی935...0719مشترک پرشیا قزوینبرقیراه اندازی در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مجرد912...5634مشترک 206گیشا روشن نمیشهحمل رایگان تا تعمیرگاه جعفریراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
هوا خور 9163057987s398120058302447تیبا اهواز روشن نمیشه تعمیر در محل راضی از برخورد وخدمات عرفانی
منصوری 9193932510s399010066304474پرایدحکیمهتصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مرادی 9190055490s398040066288546روا مطهری دنده جانمیره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
اسماعیل پور 9125161503ازاد 405گیلاوند خاموش شده حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
خان قلی9126769044s399020058300264405م پروینجوش آوردهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حاجی زاده9167689540s398040023288357پارس اهوازحملحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مطمين9166511370s398020070173114دنایاسوجروشن نمیشودایاب و ذهاب راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
میرزایی 9122371732s398120090303308پرایدنواب روشن نمیشودحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
سربندی 912...4661مشترک 206ازادگان تسمه تایم حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اسد بیگی 938...1425مشترک پراید تهرانپارس روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
میرزایان 912...1371مشترک X33بومهن تصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
فرنودی 912...3329ازاد تیبا کارگر شمالی استارت نمیخوره تعمیردر محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
رواقی912...6727ازاداوانتهابیکروشن نمیشهتعمیردرمحل با هزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی
الوندی912...2352مشترک پرایددریاچهتسمهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری

گزارش روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شادمهر 912...5478ازاد 206رسالت روشن نمیشه تعویض باتری باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اقاسی 912...0248مشترک نیسان نیایشروشن نمیشه مشاور تلفنی رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسدی 916...6612مشترک پراید مسجد سلیمان تصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
گودرزی 912...1797مشترک 206تجریش روغن ریزی مشاور تلفنیراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نظریان 919...2078ازاد 206م ارزانتین تسمه دینام تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کی قبادی 912...3329مشترک 405کریم خانباتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
مهربان 912...3819مشترک ازرا گیشا پنچری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اذرخشی919...4742ازاد تویتا یادگارامام پمپ بنزینتعمیر در محل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رحمانی935...4264مشترک پارس خ ازادیآب خالی کردهحمل رایگان به تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رمضانی 912...7835مشترک 206اتوبان تهران کرجروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
ناصری912...9388مشترک تویوتابلوار کشاورزاستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
لجمیر916...5274مشترک اردی خوزستان/ایزهحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
میرسعید912...8667مشترک تیباکرج حملحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
شاهی 933...7282ازاد پراید نواب چرخ ترکیده حمل با هزینهراضی از برخورد وخدمات دودیان
طبسوجی 912...0912مشترک بنز زعفرانیهواتر پمپ حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
تخم افشان 915...1539مشترک پراید مشهدپمپ بنزینتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ازرم سا 910...8984مشترک 206ستاری استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمدیان 912...2036مشترک 206کرج سیم کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
روزی خواه 910...0260مشترک پرشیا تبریزروشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات اکبری
کاظمی912...0379مشترک پرایدجردناستارت نمیخوره باطری به باطری رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسدبیگی938...0425مشترک پرایداتوبان باباییروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
باباپور911...4513مشترک زانتیاسمناناب روغن قاطی کرده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات محمدی
ال حسینی919...9228مشترک 405شریعتی رادیاتور ترکیدهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حمزه جعفری912...9274مشترک پرایدریباتری به باتریباتری به باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
شریعتی913...9646مشترک پارس اصفهانحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
قاسمی910...7821مشترک405م سپاهجوش میاره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
باباخانی921...2730مشترکام وی امحصارککلاج حمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات دودیان
عسگری935...6535مشترک206خ دماونداستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
نافعی919...9984مشترکسمند مارلیکروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمدرضایی پور912...6430مشترک206ورامیناستارت نمیخوره حمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات دودیان
وظیفه912...9950مشترکبسترن15خردادحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
بادرستانی918...6562مشترکتیبا2اراکروشن نمیشهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
ابراهیمی912...6956مشترکزانتیاسمنانحرکت نمیکنه حمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات دودیان
پاپیپور916...0288مشترکپرایدلرستانپمپ بنزینحمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات دودیان
تنهایی935...3703مشترکسمند البرز/جهانشهرلوله بخاریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
جعفرپور912...3647مشترکسمند تهرانسرحملحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
مفید 99...5719مشترک 2067حوض اب روغن قاطی کرده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
ارشدی 912...7630مشترک ال 90مینی سی تی روشن نمیشه تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ویشوی910...3779مشترک روااتوبان امام علیکلاج حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
بیرانوند991...0285مشترک 405خرم اباد تصادفی حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
اژدریان911...2730مشترک پارس یاسینیروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
رمضانی 912...7835مشترک 206بیسیم روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کاشانی 912...2390مشترک پارس شریعتی باطری ب باطری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
میر فخرایی935...7579مشترک تیبا2چهارراه طالقانیجوش اوردهمشاوره تلفنی داده شدراضی از برخورد وخدمات دودیان
رحمانی 912...0945مشترک تیبااتوبان باباییاستارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
صادقی 919...4624مشترک پارس اتوبان باقریتسمهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شاهیده فر 912...7628مشترک هوندا خ ولیعصر روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
طالبی 912...5823مشترک سمند املش تسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
سرخی916...8839مشترک پرایداهوازاتصالیحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
پناهی912...6530مشترک پرایدم سلماسروشن نمیشهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
مجیبی 912...6008مشترک 206نارمک برق نمیاد تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
صدری 912...8798مشترک تاکسی شریعتی دنده خلاص شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عمادی 912...7994مشترک ساندرو نارمک روشن نمیشه هوم سرویس راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کابلو 912...2916مشترک زانتیا شهران ترمز نمیگیره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
قناعتی 935...7315ازاد وانت پیکان بلوار ارتش حرکت نمیکنه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
کتابفروش 914...0283مشترک ال90تبریز روشن نمیشه حمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات اکبری
نصرتی 912...4484مشترک 206کرج جوش اوردهحمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
صادقی 912...4179مشترک 206جنت اباد گیربکس تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
لاجوردی 912...9758مشترک ساینا پیروزی باتری ب باتری باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
حسینی فرد 912...9791مشترک 405م ولیعصر دوودبلند میشه ایاب وذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
حاجیعلی 912...3711مشترک 206گیلاوند تصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شاهرخی 912...4812مشترک وانت پیکان جمهوری روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صحافی913...5515مشترک سوزوکیحسین اباد لویزانروشن نمیشهتعویض باتری درمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
عمادی02177...366ازادساندرو م رسالتباتری به باتریایاب وذهاب باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی
شفیع919...6730ازاد206م ازادیروشن نمیشهحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جعفری912...9274مشترک پرایدامیر حضورباتری به باتریباتری به باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
طاهرزاده919...7558مشترک پرایدجاجرود برقیحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
اسلامیان 912...9860مشترک پروتون گیشا موتوری حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
نجمی 914...9380مشترک ریو تبریز موتوری حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
زارع935...6766مشترک 206شیراز پنچری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ایوبی 910...5974مشترک سمند اسلامشهر حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جواد پور 912...5367مشترک پراید 13ابان باتری ب باتری باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اقنامی 935...8840مشترک پرشیا همت جوش میاره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
جوادی 912...7370مشترک 206سعادت اباد روشن نمیشه تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
توسلی 933...3710مشترک 206شهرک اکباتان استارت نمیخوره حمل رایگان جعفری راضی از برخورد وخدمات اکبری
اردو 912...4138مشترک 207گاندی حرکت نمیکنه تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
باقری 912...7215مشترک سمند امام خمینی صدا از موتورحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
قیماسی 912...3127ازاد206فرمانیه روشن نمیشهحمل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
عراقیان 912...4112مشترک سمند کامرانیه کلاج تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمدی 912...2275مشترک سمند بریانک باتری ب باتری باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
مستعان 912...2540ازاد مگان نشتارود مشکل فنی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
مصطفی زاده990...1354مشترک پرایدشهرک ولیعصرروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
یار احمدی912...5317مشترک 206ستارخانروشن نمیشهتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
جعفرخانی912...4177مشترک ال90مرزداران روشن نمیشهایاب ذهاب رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
شمسیان912...4261مشترک پرایدمیدان پارچیناستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
جعفری912...9274مشترک پرایدتوپخونهباتری به باتریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جوادپور912...5367مشترکپرایدیوسف اباداستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
ابوبی910...5974مشترکسمند شهریار حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
لجمیر916...5274مشترک اردی خوزستانحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
حاجی زاده919...8475مشترک تیباشاپورسیم کلاچتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
درویشی917...4124مشترک 206تبریزباتریسرویس در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
بیات912...1926ازاد hc کراسعوارض پردیسحملحمل با خودروبر راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
توسلی933...3710مشترک206اکباتان استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
بنی فاطمی912...0214مشترک206جاجرود روغن ریزی حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
بیگلرزاده914...5751مشترک سمند منزریه / تبریزروشن نمیشهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
فرجی912...0481مشترک ام وی ام مازندرانپمپ بنزینحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
بشیری912...0524مشترک سمند همدان روشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جمالی912...8362ازاد سوناتامدرسروشن نمیشه ایاب وذهاب باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عباسی912...5914آزادپرایدقلعه حسن خانخاموش شده حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حاجی زاده916...2549مشترک پارس رامهرمزتو حرکت خاموش شدهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
زمانی 917...7297مشترک سمند خرموجدینام تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مختاری 930...0758همکارپرایدسرخ حصارتسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ملکی919...0478مشترک 405اول پردیستسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شکری912...8092مشترک 405گردنه حیراندینام دود میکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عسگری939...3046مشترک 405مطهری برق پشت امپر نمیادتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رضوی912...6731مشترک ماکسیماسوسنگان / نوررادیات سوراخحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جمالی912...8362ازاد سوناتامدرسروشن نمیشه ایاب وذهاب باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عباسی912...5914آزادپرایدقلعه حسن خانخاموش شده حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
حاجی زاده916...2549مشترک پارس رامهرمزتو حرکت خاموش شدهتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
زمانی 917...7297مشترک سمند خرموجدینام تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
مختاری 930...0758همکارپرایدسرخ حصارتسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
ملکی919...0478مشترک 405اول پردیستسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
شکری912...8092مشترک 405گردنه حیراندینام دود میکنهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات فرامرزی
عسگری939...3046مشترک 405مطهری برق پشت امپر نمیادتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی
رضوی912...6731مشترک ماکسیماسوسنگان / نوررادیات سوراخحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات فرامرزی

گزارش روز ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
وکیل زاده 912...0287مشترک 206نارمک پنچری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اقا علی 921...1962مشترک مزدا وانت جاده مخصوص رادیاتور ترکیده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
پناهی912...6530مشترک پراید صادقیه خاموش شده تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اصغری912...1120مشترک 206جنت اباد استارت نمیخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
میرزا نزاد938...2907مشترک پراید بابل خاموش شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جلالی 919...5198ازاد206خ خیام حرکت نمیکنه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
عربکری 917...5791ازادال90کرج حرکت نمیکنه باطری ب باطری باهزینهراضی از برخورد وخدمات اکبری
اندرزا912...8244مشترک ام وی ام اتوبان اهنگروشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
دهقانی 914...9169مشترک ال90تبریزگاز نمخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شابونی 912...2187مشترک سمند مهراباد استارت نمیخوره حمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رنجبرزاده 912...0474مشترک پرشیا اتوبان حکیم جوش اورده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
صادقی 912...3106مشترک وانت اریسان گرمدره استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
رضایی 930...6121مشترک ریو افسریه جوش میاره ایاب وذهاب امدادگر راضی از برخورد وخدمات اکبری
هاشمی 911...0069مشترک نیسان تهرانپارس حرکت نمیکنه ارسال باتری راضی از برخورد وخدمات اکبری
عینی935...7001مشترک 206اتوبان صدرتصادفی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
پرویزی912...7282مشترک سمند توانیرپمپ بنزینتعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
شهریاری912...8280مشترک ریو نواب روشن نمیشه ایاب وذهاب امدادگر راضی از برخورد وخدمات عرفانی
سعادت یزدی930...2471مشترک دناکرج روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
امانی 912...7925s398120074303216سمند خ ازادی استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رمضانی919...9551s398110058301445وانت بیکانولنجک روشن نمیشه حمل رایگانزاضی از برخورد و خدمات ایمانی
موسوی919...5754ازادوانت بیکانگیشا|پمپ بنزین سوختهتعمیردرمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
آقایی912...0918s398090058295835هایماشمالاستارت نمیخوره تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
طهرانی 912...9225s399010066303491207ازادی جوش اوردهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
کنشلو912...8186مشترک مزدا دو کابینازادگانحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
هادی زیارانی912...5763مشترک سمند تهرانپارس افتاده تو جویحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
شانه سار 912...1129ازادپراید مجیدیه استارت نمیخوره تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
بادرستانی 918...4816مشترک سمند اراک روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
کجوئیان 912...0452مشترک 206شهرک غرب جوش میاره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
غلامی 919...1831مشترک 206ظفر دیسک وصفحه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
محمدی 911...1025مشترک پراید رشت روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شرف خان 912...4143مشترک کرولا م شهدا باتری ب باتری تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
میرزایی 912...2125مشترک 206سعادت اباد خاموش حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عسگرپور 912...5813ازاد برلیانس م هفت تیر پنچری تعمیر در محل باهزینه 60راضی از برخورد وخدمات اکبری
ذوالفقاری 935...4226مشترک ام وی ام خ ازادی حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
اسفندیاری 937...2366مشترک پراید وانت احمد اباد مستوفی رله دوبل تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عنایتی 939...5712مشترک پراید وانت خ امام حسین موتور جوش میاره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسن پور 912...1348ازاد پیکان 7تیر جعبه فرمون حمل باهزینه 150 تومنراضی از برخورد وخدمات اکبری
گروهی 912...4507مشترک 405کوهک تسمه تایم حمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
شعشعانی912...8508مشترک گلجردن 1لیتر روغن میخوادایاب وذهاب امدادگر راضی از برخورد وخدمات عرفانی
اعظمی912...4208مشترک سمند اتوبان قمروشن نمیشه مشاوره تلفنیراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حسینی915...0200مشترک پرایدمشهد صفحه کلاچحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
پورامید922...2516ازادسابرینارسالت باتری به باتریباتری به باتری باهزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۹ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
افشار990...2217ازاد206امام علی حمل حمل با هزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
صادقی 912...8750مشترک وانت مزداساوهسرسیلندرحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
محمدپور912...6916مشترک پارس فتحپنچرگیری تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
قادری912...5022مشترک چری تیگو7خاک سفیدروشن نمیشه تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
محمدی911...1025مشترک پرایدرشتروشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۸ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
علی مرادی 919...1175مشترک کارگر کلاج حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
جمعه گر 919...7640مشترک 206بلوار فردوسروشن نمیشه باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
صادقی 919...4624مشترک پارس جاده خاورانچراغ چک تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
اسفندیاری937...2366مشترک پرایدوانتتندگویانروشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
خالقی912...3529مشترک 206نیایشحمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
طالقانی نژاد912...6268مشترک 206بهشت زهراجوش اوردهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۷ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
شمسی 912...0531مشترک پرایداتوبان تهران 1970-01-01 13:28:00امپر میره بالاحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
احمدی 930...9421مشترک اچ سی کراسمحلاتی 1970-01-01 14:00:00روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
شاپوری 912...1055مشترک سمند عباس اباد 1970-01-01 15:20:00شلنگ بنزین حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
احمدی 912...4665ازاداچ سی کراس17شهریور 1970-01-01 17:30:00باتری ب باتری تعمیر درمحل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
زرگران919...9154ازاد405گردنه قوچک1970-01-01 18:00:00جوش اوردهحمل به تعمیرگاه باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
یوسفی912...2453مشترک پیکانقزوین 1970-01-01 19:00:00حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
بدیعی 912...0244ازادسمند سعادت اباد 1970-01-01 19:30:00روشن نمیشه تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
یاوری935...1059مشترک 405ونک 1970-01-01 20:35:00روشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
قربانی 912...4191مشترک 207سعادت اباد 1970-01-01 20:45:00سرباتریتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
دلیلی 912...0460مشترک دوو سیلوحقانی1970-01-01 22:45:00روشن نمیشه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
بیات912...4819ازاد206مرزداران 1970-01-01 23:00:00استارت نمیخوره تعمیر در محل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۶ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
جعفری9166066823ازاداپتیمااهواز 1970-01-01 00:15:00جوش اوردهحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات دودیان
حاجی زاده9166922739s398040023288357پارس رامهرمز1970-01-01 07:50:00روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
توحید راد 9021032828s398070070287353پراید تهرانپارس 1970-01-01 08:39:00حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
عمادی 9121249416ازاد رنو خ فردوسی 1970-01-01 09:05:00پنچرگیری تعمیر درمحل باهزینه راضی از برخورد وخدمات محمدی
خلیف زاده 9106004980s398080023292156405شوشتر 1970-01-01 10:31:00حرکت نمیکنه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
شفیع نزاد 9124257608s399020058300376ال90تهرانپارس 1970-01-01 11:10:00روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
تقی لو 9105896234s398120066302157ال90زنجان 1970-01-01 11:43:00حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
جلیلی 9123267076s399010066304437سورنتو گیلاوند 1970-01-01 14:06:00لاستیک کرده تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات اکبری
عبدالمجید9193052605s399020074300689پرایداتوبان بهشت زهرا1970-01-01 19:15:00دنده گیر کردهحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
جمشیدیها9128103522s398090058293032تیباقم 1970-01-01 19:50:00روشن نمیشه حمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
شعبانلو9192236557s398050058280934سمند امامزاده طاهر1970-01-01 21:15:00روشن نمیشه حمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۵ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
نجمی914...9380مشترک ریو تبریز1970-01-01 09:40:00حرکت نمیکنه تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
حسینی912...8515مشترک ال90فردوسی1970-01-01 12:00:00جوش اوردهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
رفیعی919...6501مشترک ام وی ام چارمحالبختیاری1970-01-01 15:53:00قفلحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
احمدی 935...2594مشترک ام وی ام مشهد 1970-01-01 18:50:00گیربکسحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
طاهری914...4875مشترک پرایدتبریز1970-01-01 21:20:00صفحه کلاچحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
اطاهریان912...3313مشترک 405خ خوش1970-01-01 23:00:00خاموش میشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
علی نوری937...5540مشترک 206قزوین 1970-01-01 23:57:00استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۴ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
زارعی938...1367مشترک پارس استارا1970-01-01 02:00:00تسمه دینامتعمیر در محل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
ربیعی919...6078مشترک ساینالاهیجان 1970-01-01 11:30:00استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
قدرتی916...8820مشترک 206لرستان1970-01-01 15:33:00حرکت نمیکنه حمل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
حسینی919...2755مشترک پرایدیادگار شمال1970-01-01 18:20:00رله فنحمل رایگانراضی ازبرخورد وخدمات دودیان
کشفی919...0176مشترک 405شهر قدس1970-01-01 18:30:00دیسک وصفحه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی ازبرخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۳ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
چگینی 935...0798ازاد پارس شیری 1970-01-01 10:40:00حمل حمل باهزینه 220راضی از برخورد وخدمات محمدی
مجد ابادی 939...0083مشترک پراید اکبرفلامرزی 1970-01-01 12:04:00بلبرینگ چرخ حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اهنین مشت 912...4634مشترک پراید رادکی 1970-01-01 12:29:00استارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
هاتف 912...9768مشترک خلیج فارس 1970-01-01 12:55:00استارت نمیخوره تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
میرزایی 912...4860مشترک پارس شهرری 1970-01-01 13:27:00حمل تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
قیچلویی 912...8225مشترک اریسان پارک وی 1970-01-01 14:43:00کلاچ تعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
یعقوبی919...3464مشترک پارس ازادگان1970-01-01 18:32:00حرکت نمیکنه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
عیسی وند912...0675مشترک پارس ستاری1970-01-01 19:05:00تسمه تایمتعمیر در محل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
آرام912...7491مشترک سمند پاسداران1970-01-01 13:00:00بوی سوختگیتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سرلک912...1374مشترک زانتیاچابکسر1970-01-01 15:35:00مشکل هیدرولیکحمل به تعمیرگاه رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
حوران نجاتی912...8645مشترک تیباولیعصر 1970-01-01 00:00:00باتری ب باتری باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۱ خرداد ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
احمدی 912...5767مشترک 206لویزان1970-01-01 10:44:00تسمه دینام حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
مرشدی912...1450مشترک سمند ازادگان 1970-01-01 11:05:00روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
سروری918...1471مشترک پارس ابادان 1970-01-01 11:25:00خاموش شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رامدی919...5663مشترک پراید ازادی 1970-01-01 11:19:00روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
خسروی912...9076مشترک ال90کریم خان 1970-01-01 11:21:00باتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
علی مرادی919...1175مشترک سمند 17شهریور 1970-01-01 12:02:00روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
سلیمانی فر919...5591مشترک 206شهریار 1970-01-01 16:51:00استارت نمیخوره حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان
درویش912...8912مشترک دناشهران1970-01-01 21:25:00باتریحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
صفایی 910...2660مشترک پراید افریقا 1970-01-01 08:40:00برقی تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
خجسته 933...2726مشترک پارس امام علی 1970-01-01 09:45:00بنزین بنزین رسانی رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
برایتان 939...3634مشترک اردی مشهد 1970-01-01 10:43:00دینام حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
حسین پور 937...9902مشترک رانا اهواز 1970-01-01 11:26:00برقی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
والی 912...4976مشترک پیکان وانتدماوند 1970-01-01 11:36:00خاموش شده تعمیر درمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صادقی 912...3106مشترک وانت اریسان کرج 1970-01-01 12:00:00روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
شامی 912...2258مشترک سمند نارمک 1970-01-01 13:36:00تسمه تایم حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
حسینی 919...2755مشترک پراید خ ولیعصر1970-01-01 13:40:00رادیاتور حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
عزیزی912...7653مشترک 206عباس اباد 1970-01-01 14:02:00روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
رحیمی پناه 937...8821مشترک ریو ولنجک 1970-01-01 15:19:00باتری ب باتری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
برجی 912...2572مشترک پراید اذری 1970-01-01 16:20:00خاموش شده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
میر طاهری 912...1385مشترک پراید بلوارصبا 1970-01-01 17:20:00روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
زاهدی فر916...6833مشترک 405شادگان1970-01-01 18:00:00روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
رییسی914...1437مشترک پرایدمشگین شهر1970-01-01 18:20:00حرکت نمیکنه حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
رمضانی937...2756مشترک پرایداسلامشهر 1970-01-01 23:40:00روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حسنی9120360667مشترک وانت پیکاننبرد1970-01-01 17:36:00استارت نمیخوره مشاوره تلفنیراضی از برخورد وخدمات دودیان
کرمی9169613149مشترک 405تجریش1970-01-01 17:49:00حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
نجف خانی 919...1350مشترک جیلی ولنجک 1970-01-01 13:17:00پولی تسمه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
بختیاری 910...9131مشترک 405اتوبان کردستان 1970-01-01 16:00:00رادیاتور حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
فرهنگیان912...7124مشترک ساندرو ایثارگران1970-01-01 18:30:00سوئیچ جانمیرهتعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
بختیاری 910...9138مشترک 405سردار جنگل1970-01-01 19:00:00حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
البکات916...3118مشترک 206ابادان 1970-01-01 19:40:00یاتاقان زدهحمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
قاسمی 919...5404مشترک 206شریعتی 1970-01-01 09:04:00برقی تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شریفی 916...3154مشترک پراید اندیمشک 1970-01-01 10:40:00روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
قدمی 912...4722ازاد ریو بهارستان 1970-01-01 11:20:00پمپ بنزینتعمیر در محل با هزینه راضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتاعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
حسینی 912...8515مشترک ال90کهریزک 1970-01-01 07:47:00اکبر فلامرزی استارت نمیخوره حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان
حسینی 939...2980مشترک پراید بلوار گلاب 1970-01-01 10:04:00حسین جعفری رایادت حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
شکوهیان 912...2816مشترک پارس تهرانپارس 1970-01-01 10:15:00عرفانی روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
پورسوغات 911...5504مشترک پارس بندرانزلی 1970-01-01 10:22:00حمید نجفی سیم کلاج تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
اپیکچیان 912...0573مشترک ساینا خاوران 1970-01-01 11:35:00رادکی روشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
ایوبی 910...5974مشترک سمند کرج 1970-01-01 13:00:00شیری حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
نجف خانی 919...1350مشترک جیلی ولنجک 1970-01-01 13:00:00حسین جعفری تسمه تایم حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
فلاح زاده917...4316مشترک 206ایران پارس1970-01-01 18:30:00حسین جعفری شیلنگ رادیاتورحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
کاظم خانی912...6129مشترک 207سعادت اباد 1970-01-01 19:00:00حسین جعفری استارت نمیخوره باتری به باتری رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
ثانوی 917...5841مشترک اریزو5صفاشهر1970-01-01 19:20:00صادق بور پنچری تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
سمیعی901...2724مشترک 207شریعتی1970-01-01 20:30:00برغمدی حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
خدادادی 937...9785مشترک سمند صدر1970-01-01 21:30:00برغمدی خاموش میشه مشاوره تلفنیراضی از برخورد وخدمات عرفانی
جعفری912...9274مشترک پرایدازادگان1970-01-01 23:20:00رادکیپنچری تعمیردرمحل رایگان با دوری مسیرراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتاعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
تنها912...6795مشترک رانااکباتان1970-01-01 07:47:00جعفری/غربباتری باتری ب باتری راضی از برخورد وخدمات دودیان
حسینی 919...2755مشترک پراید خ دماوند 1970-01-01 09:55:00داوود جعفریخاموش شده تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کیامهر 912...2146ازادونک 1970-01-01 10:02:00رادکی پنچری تعمیر درمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات اکبری
کوچ مشکی 912...7003مشترک روااشرفی اصفهانی 1970-01-01 10:20:00رادکی حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
حبیبی 912...0801مشترک پرشیاقزوین 1970-01-01 10:52:00انصاریان برقی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صالحی 912...3293ازادام وی ام جردن 1970-01-01 12:25:00اقازاده روشن نمیشه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
هاشمی937...0413مشترک تیبااتوبان ساوه1970-01-01 13:45:00فلامرزی رودنده میره راه نمیرهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
آرمان 911...2330مشترک پرایدفومن1970-01-01 14:45:00امدادگیلگیرکردهاماده سازی با هزینهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
بحیرایی919...8447مشترک مزدا3افسریه 1970-01-01 20:20:00محمد صفاییروشن نمیشه تعمیردرمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
کریمیان919...7748مشترک پراید وانتاسلامشهر 1970-01-01 21:40:00اکبر فلامرزی روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتاعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
تنها912...6795مشترک رانااکباتان1970-01-01 07:47:00جعفری/غربباتری باتری ب باتری راضی از برخورد وخدمات دودیان
حسینی 919...2755مشترک پراید خ دماوند 1970-01-01 09:55:00داوود جعفریخاموش شده تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کیامهر 912...2146ازادونک 1970-01-01 10:02:00رادکی پنچری تعمیر درمحل باهزینهراضی از برخورد وخدمات اکبری
کوچ مشکی 912...7003مشترک روااشرفی اصفهانی 1970-01-01 10:20:00رادکی حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
حبیبی 912...0801مشترک پرشیاقزوین 1970-01-01 10:52:00انصاریان برقی حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
صالحی 912...3293ازادام وی ام جردن 1970-01-01 12:25:00اقازاده روشن نمیشه حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
هاشمی937...0413مشترک تیبااتوبان ساوه1970-01-01 13:45:00فلامرزی رودنده میره راه نمیرهحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
آرمان 911...2330مشترک پرایدفومن1970-01-01 14:45:00امدادگیلگیرکردهاماده سازی با هزینهراضی از برخورد وخدمات عرفانی
بحیرایی919...8447مشترک مزدا3افسریه 1970-01-01 20:20:00محمد صفاییروشن نمیشه تعمیردرمحل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
کریمیان919...7748مشترک پراید وانتاسلامشهر 1970-01-01 21:40:00اکبر فلامرزی روشن نمیشه تعمیردرمحل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکانساعتاعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
رفیع نزاد 912...8587مشترک تیبا خ پیروزی 1970-01-01 09:30:00داوود جعفریاستارت نمیخوره تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
نقره کار 912...4230مشترک تیبا 2مطهری 1970-01-01 13:15:00برغمدی پمپ بنزینتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
پشنگ910...4626مشترک 206لشکری1970-01-01 17:50:00محمودیجوش میاره حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
کوهانی912...3718مشترک 206اصفهان1970-01-01 18:15:00طیب سالمتسمه دینامحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
مشایخ912...0150مشترک سمند میدان کاج1970-01-01 22:30:00جعفری/غربروشن نمیشه تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکان امدادساعتامدادگر اعزامی عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
ارقند 991...8560ازادسمند لاهیجان 1970-01-01 11:22:00اسماعیل زاده پمپ بنزینحمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
رضاوند 935...9949مشترک سمند سی متری جی 1970-01-01 11:35:00مستعلی بور حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات محمدی
طهماسبی911...8057مشترک لیفانتالش1970-01-01 15:00:00پوراحمدیاستارت نمیخوره ایاب وذهاب امدادگر راضی از برخورد وخدمات محمدی
مهدویان911...8943مشترک سمند رشت1970-01-01 22:05:00حمیدنجفیواشرسوختهحمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
رضوی912...7168مشترک 405استادیوم ازادی1970-01-01 07:00:00حسین جعفری تسمه دینامتعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
پولاد 912...2570مشترک ال90گناوه 1970-01-01 08:00:00حسینی حمل حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
عظیم زاده 912...8745مشترک سمند سعادت اباد 1970-01-01 10:45:00اقازاده باطری ب باطری تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رازانی 912...4113مشترک رنو ساندرو مینی سیتی 1970-01-01 11:30:00برغمدی روشن نمیشه حمل رایگان ب تعمیرگاه راضی از برخورد وخدمات ایمانی
مرادخانی 936...8171مشترک پرایدسعادت اباد 1970-01-01 13:34:00حسین جعفری کلاج بریده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
هدایت912...6631مشترک پرایدکرج 1970-01-01 13:44:00شیری حرکت نمیکنه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
حسینی فرد 912...9791مشترک 405ولیعصر 1970-01-01 15:50:00رادکی خاموش شده تعمیر در محل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
ترابی 912...6047ازاد 405رجایی1970-01-01 16:30:00ابوالفضل حیدری حمل حمل باهزینه راضی از برخورد وخدمات اکبری
رعیسی914...1437مشترک پرایداردبیل1970-01-01 17:31:00بایرامیروشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
ال اقا912...7595مشترک مزدا وانتاتوبان قم تهران1970-01-01 20:15:00اکبر فلامرزی روشن نمیشه حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان
قلی زاده912...0411مشترک 206رسالت 1970-01-01 21:15:00برغمدی گیربکسحمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات دودیان

گزارش روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام و نام خانوادگیتلفن کدمشترک خودرو مکان ساعت امدادگر عیب خودرو پیگیری دوم توضیحات ابراتور
باوند پور 912...2485مشترک روا حسن اباد 1970-01-01 08:45:00فلامرزی دف خورد شده حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
صفری 912...3447مشترک پرشیا ایت الله کاشانی 1970-01-01 11:45:00اقازاده ترموستات حمل رایگان به تعمیرگاهراضی از برخورد وخدمات ایمانی
نعیمی 937...7221مشترک اردی شهرک بهشتی 1970-01-01 11:50:00برغمدی روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
کشاورزی 919...9774مشترک پل کریمخان 1970-01-01 15:00:00رادکی گاز زیاد میخوره مشاور تلفنی رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
گودرزی 933...9878مشترک 206اراک1970-01-01 15:55:00حیدری روغن خالی کرده حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات ایمانی
پاک نیا912...3292مشترک سوزوکیکاشانی1970-01-01 18:25:00حسین جعفری باتری ب باتری باتری ب باتری رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
کوچ مشکی912...7003مشترک رواشیخ فضل الله1970-01-01 21:05:00حسین جعفری حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی
دیندار912...9129مشترک 405کرج 1970-01-01 23:45:00شیری حمل حمل رایگانراضی از برخورد وخدمات عرفانی

گزارش روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ خدمات امداد سامان رایا در سطح کشور

نام خانوادگی تلفن کدمشترک خودرو مکان ساعتامدادگرعیب خودرو پیگیری دوم توضیحات اپراتور
حضرتی 912...1140مشترک پراید نواب 1970-01-01 06:00:00حسین جعفری روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات عرفانی
نصیری 912...9388مشترک تویوتا بلوارفرحزادی 1970-01-01 08:53:00حسین جعفری روشن نمیشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات اکبری
لطفی 912...1808مشترک پراید4دانگه 1970-01-01 10:40:00اکبر فلامرزی خاموش شده مشاور تلفنی راضی از برخورد وخدمات اکبری
صادقی 912...1902مشترک l90تهرانسر 1970-01-01 12:32:00جعفری روشن نمیشه حمل باهزینه 120راضی از برخورد وخدمات اکبری
مبارکی 912...0148مشترک l90لویزان 1970-01-01 13:40:00برغمدی خاموش میشه حمل رایگان راضی از برخورد وخدمات ایمانی
رشیدایی 930...1721مشترک پراید شهریار 1970-01-01 16:00:00اکبر فلامرزی خاموش شده تعمیر در محل رای