کاهنده سوخت و ملزومات خانگی گاز سوز

۴۳۹,۰۰۰ تومان

محصول کاهنده سوخت و ملزومات خانگی گاز سوز

صرفه جویی به میزان ۱۵ تا ۲۵ لیتر در هر ساعت در مصرف گاز و در نتیجه کمک به اقتصاد خانوار
نزول پلکان گاز و پرداخت گاز مصرفی با تعرفه بسیار کمتر
نصب آسان در کمتر از یک دقیقه
عمردائمی محصول با توجه به استفاده از مگنت های دائمی نئودمیوم
صرفه جویی در ثروت ملی و سوخت با ارزش گاز طبیعی