کاهنده مصرف بنزین خودرو

۴۳۹,۰۰۰ تومان

کاهنده مصرف سوخت خودرو های بنزینی و گازوئیلی R.F.M.S) Raya Fuel Max Saver) 

آزمایشات مربوط به این محصول در آزمایشگاه مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف انجام گرفت.

*کاهش 10 الی 25 درصدی هزینه های سوخت

* بهسوزی سوخت و کاهش آلاینده های خروجی

*کم شدن درجه حرارت موتور

*نصب آسان در یک دقیقه